Det finns flera alternativ för generationsväxling på en skogsfastighet

Du är inte ensam om du håller på att ärva skog eller har för avsikt att överföra din skogsegendom till nästa generation. Största delen av de finländska skogarna byter ägare inom familjen som arv, gåva eller köp mellan släktingar.

Det lönar sig att inleda planering av och diskussion om generationsväxlingen av en skogsfastighet i god tid med den yngre generationen, eftersom man har desto flera alternativ att ta till ju tidigare man inleder planeringen av generationsväxlingen. Slutligen är det viktigaste att hitta den lösning som bäst passar dig och den som tar över med beaktande av skattepåföljder. Det lönar sig att utnyttja Metsä Groups generationsväxlingsexperter och deras kunnande.

Kom ihåg, då du planerar en generationsväxling

  1. INLED generationsväxlingen i tid. Ta ärendet till tals senast då du själv når pensionsåldern.

  2. SPJÄLKNING AV SKOGSFASTIGHETEN leder ofta också till en försämring av dess värde. Sträva till att hitta en ägare för skogsfastigheten, som har ett genuint intresse för skötseln av skogen.

  3. BEGRUNDA och kartlägg olika alternativ med dina barn och en expert. Sök en lösning som alla är nöjda med.

  4. BRA förhandsplanering sparar reda pengar. Samtidigt tryggas fastighetens kontinuitet och alla parter kan undvika onödiga skattepåföljder.

Köp lämpar sig för generationsväxling på skogsfastighet med stort trädbestånd

Köp är ett bra alternativ till exempel i sådana fall, då den som avstår inte har skogsavdrag och skogen kommer att ge en jämn avkastning. Vid köp kan köparen utnyttja skogsavdraget. Betalningstiden kan avtalas på ett sådant sätt, att affären kan finansieras genom jämna avverkningsinkomster utan stora engångsavverkningar.

Köpebrev för fastigheter ska utföras formbundet och bestyrkas av köpvittne. Köparen betalar 4 % överlåtelseskatt på köpeskillingen. Säljaren kan bli tvungen att betala skatt på överlåtelsevinsten, men överlåtelsevinsten är under vissa förutsättningar skattefri vid generationsväxlingsköp.

Inga skattepåföljder för överlåtaren då skogsfastigheten ges som gåva

Om du ger skogsfastigheten i gåva, betalar gåvans mottagare gåvoskatt. Överlåtaren får inga skattepåföljder av gåvan. Den nya skogsägaren kan få tillgång till skogsgåvoavdrag och kan under vissa förutsättningar dra av en del av skogsfastighetens gåvoskatt från sina virkesförsäljningsinkomster. Du kan uppskatta skogsgåvoavdragets storlek och skatteeffekter med hjälp av vår kalkylator.

Den som ger gåvan kan också överväga förbehåll av besittningsrätten, varvid överlåtaren under tiden för besittningsrätten har rätt att utföra avverkningar och få avkastning från dem. Förbehåll av besittningsrätten minskar på skogsfastighetens gängse värde och samtidigt gåvoskattebeloppet. Om man går in för förbehåll av besittningsrätten, är förbehåll på viss tid ett klarare alternativ än förbehåll på livstid.

Det är fråga om gåvoartat köp då köpeskillingen är minst 75 % av skogens gängse värde. Då måste köparen betala gåvoskatt utöver köpeskillingen.

Se en video om hur Juho Pohjoismäki blev skogsägare genom generationsväxling