Virkesdrivning och därefter

I största delen av virkesaffärer ansvarar virkesköparen för drivningen av virket. I samband med virkesaffären kommer man överens om när virkesköparen senast ska bärga virket från skogen. Hos Metsä Group ansvarar våra yrkeskunniga avtalsentreprenörer för virkesdrivningen och -transporterna. Ett bra drivningsspår i skogen är viktigt för oss alla.

Virkesdrivningen utförs inom den tidsfrist som avtalas i virkesförsäljningsavtalet. Inledningstidpunkten för avverkningarna beror på drivningsförhållanden, resurser, virkesreserven och virkesanvändningen vid våra fabriker.

Vi sänder två textmeddelanden till virkessäljaren innan avverkningen inleds: det första cirka två veckor innan drivningen inleds och det andra samma dag som skördaren inleder drivningen.

Huggare som fäller träd i skogen med motorsåg är numera en sällsynt uppenbarelse. Över 95 procent av det virke vi köper avverkas med skördare.

Virkesdrivningens förlopp

 1. 1

  Skördarens förare planerar hur arbetet i skogen framskrider och hur körstråken för skördare och skotare placeras.

  Föraren beaktar terrängens form, hur bra marken bär, väderlek och avverkningsobjektets eventuella andra särdrag.

 2. 2

  Skördarens förare fäller träden, kvistar dem, kapar stammarna till stockar och massaved.

  Föraren sorterar också virket intill körstråket i skogen, varifrån skotarföraren kör dem till väg. Skördarföraren lägger en del av grenarna och topparna på körstråket. Detta skyddar terrängen och trädens rötter för skador som maskinen kan förorsaka.

  Om skogsägaren eller Metsä Groups skogsexpert inte har beslutat hur grupperna av naturvårdsträd ska placeras, väljer skördarens förare vilka träd ska lämnas som naturvårdsträd.

  Skördare kapar tallstam.
 3. 3

  Skotarföraren sorterar olika sortiment i skilda travar vid väg, så att det är enkelt för virkesbilens förare att lasta rätt virke.

  I samband med virkesaffären kommer man överens om var man på ett säkert sätt kan lagra virket för att vänta på transport.

  Väglagret får inte läggas nära ellinjer och det ska vara tryggt att lasta virkesbilen både för dess förare och annan trafik.

  Skotare transporterar virke från en gallring.
 4. 4

  Virket hämtas med en virkesbil och transporteras till fabrik.

  Från samma avverkningsobjekt, dvs. stämplingspost kör man i regel virke till flera olika fabriker: barrmassaveden till en annan fabrik än lövmassaved och tallstockar till en annan såg än granstock.

  Om det kommer svarvstock från objektet, förs de till en annan fabrik för förädling. De grenar och toppar – grot – som används för framställning av förnybar energi förs till energianvändning. På det här sättet försäkrar vi oss om att trädets alla delar utnyttjas effektivt och ingenting går till spillo.

  Virkesbil lastar stock på skogsbilväg.
 5. +

  Skogsägaren är välkommen att följa med virkesdrivningen med iakttagande av säkerhetsanvisningarna.

  Kom ihåg, att säkerhetsavståndet till en arbetande skördare är 90 meter.

  Anvisningar för ett tryggt besök hittar du här.

  Skogsexpert och skogsägare går på avverkningsobjekt.

Ett bra drivningsspår är viktigt för oss

Drivning och transport sköts av Metsä Groups yrkeskunniga avtalsentreprenörer. Vid drivningen iakttar vi skogs- och naturvårdslagarna, skogscertifieringens kriterier och Tapios rekommendationer för god skogsvård.

Ett bra drivningsspår är viktigt för både skogsägaren och för oss. Vi följer upp drivningens kvalitet genom egenövervakning som utförs av förarna och våra skogsexperter samt genom myndighetsövervakning i samarbete med Skogscentralen. Vi ber regelbundet skogsägarna om respons om hur drivningen har lyckats.

Våra transportföretagare transporterar virket från väg till fabrik. Eftersom virke från samma objekt förs till olika fabriker, hämtas virke från lagringsplatsen i flera repriser. Detta påverkas också av världsmarknadssituationen för slutprodukterna. Vi följer med lagrens och vägarnas skick. Om vi söndrar vägen, reparerar vi den till det skick den var i före virkestransporten. Kom ihåg, att säkerhetsavståndet till virkeslastning är 20 meter.

Mätbesked

Då stämplingsposten är avverkad och virket uppmätt, sänds ett mätbesked till skogsägaren. Mätbeskedet får man i vanliga fall, då virket ännu ligger vid väg och väntar på transport. Mätbeskedet och dess bilaga är virkesköparens rapport till säljaren över att mätningen har utförts enligt lag och över att avverkningen har utförts på det sätt som avtalats. Av Metsä Group får man alltid ett sammandrag av mätbeskedet och en noggrannare specifikation av stockarna på begäran.

Då man läser mätbeskedet, lönar det sig att parallellt läsa virkesförsäljningskontraktet och dess bilagor. Om du har gjort en elektronisk virkesaffär med oss eller om du är Metsä Groups ägarmedlem, finns virkeshandelsdokumenten i elektronisk form i Metsäverkko.

På mätbeskedet drivs också Finlands Skogsstiftelses säljfrämjande avgift in. Du kan läsa mera om den här.

I denna länk visas ett exempel på mätbesked. I exempelkalkylen tillämpas största möjliga virkeshandelsbonus och bonus för skogsvårdsarbeten. Om du har frågor om mätbeskedet, vänd dig till den av våra skogsexperter med vilken du gjorde virkesaffären.