Metsä Groups principer för användning och vård av skogar

Vår affärsverksamhet bygger på en ansvarsfull vård och användning av skogar. Vid ansvarsfull vård och användning av skogar är ekonomiska, sociala och ekologiska delområden i balans med varandra. Genom vår verksamhet vill vi se till att människorna och skogarna mår bra.

Vi anskaffar virke från livskraftiga skogar i norra Europa. Detta virke är en utomordentlig, förnybar och återvinningsbar råvara som kan användas vid tillverkning av fossilfria produkter och produkter som lagrar in kol under lång tid. Vårt mål är att vara den mest eftertraktade samarbetspartnern i en ansvarsfull affärsverksamhet.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och vill vara föregångare och vägvisare i ett ansvarsfullt skogsbruk. I ett program för ekologisk hållbarhet, som vi lanserade 2020, tar vi fram åtgärder för att förbättra skogsnaturens tillstånd. Genom betydande insatser även utanför ekonomiskogar främjar vi åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden och vattendragens tillstånd.

Metsä Groups grundläggande uppgift är att höja värdet för de skogar som ägs av ägarmedlemmarna i vårt moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta, och värdet för de tillgångar som består av skogarna. Våra ägarmedlemmar beslutar hur deras skogar ska hanteras.

Vår verksamhet styrs av våra värderingar som är ansvarsfull lönsamhet, tillförlitlighet, samarbete och förnyelse.

Lagstiftning, certifiering och ledningssystem

 • Vi förutsätter att alla våra samarbetspartner följer lagstiftningen. Vår verksamhet är förenlig med European Timber Regulation (EUTR), US Lacey Act och UK Timber Regulation (UKTR). Allt virke som vi anskaffar kommer från certifierade skogar eller från källor som uppfyller kraven på kontrollerat ursprung (PEFC Controlled Sources, FSC® Controlled Wood).
 • Vi känner till ursprunget för det virke vi använder, och vi använder system för övervakning av PEFC och FSC® (CoC).
 • Vi deltar aktivt i utvecklingen av de globala skogsstandarderna PEFC och FSC (FM). Vi erbjuder våra ägarmedlemmar möjlighet att certifiera sina skogar enligt PEFC- och FSC-systemen.
 • Kvalitetsledningssystemet (ISO 9001), miljöledningssystemet (ISO 14001) och arbetshälso- och arbetarskyddssystemet (ISO 45001) utgör grunden för vårt ledningssystem.
 • Vi mäter och dokumenterar vår verksamhet på ett systematiskt sätt och rapporterar resultaten bland annat i en rapport om hållbar utveckling (Sustainability Report), som publiceras varje år.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC logolicens: FSC-C014476
Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03

Gran

Ansvarsfull virkesanskaffning

 • Vi anskaffar själv allt virke som används av Metsä Groups produktionsanläggningar. Dessutom levererar vi virke till vissa utvalda externa kunder.
 • Vår virkesanskaffning orsakar ingen avskogning. Alla länder som vi anskaffar virke från har infört en lagstadgad skyldighet att sörja för skogsföryngring efter avverkningen.
 • I vår virkesanskaffning prioriterar vi alltid certifierat virke. Allt virke som vi anskaffar kommer från certifierade skogar eller från källor som uppfyller kraven på kontrollerat ursprung.
 • Vi utnyttjar råvaran så effektivt som möjligt. På så sätt kan vi säkerställa ett högt bearbetningsvärde och minimera den skogsareal som avverkningen kräver.
 • Våra metoder för skogs- och naturvård och avverkning bygger på aktuella forskningsrön. Vi har ett aktivt och långsiktigt samarbete med ett brett forskarsamhälle.
 • I Finland tillhandahåller vi alla våra ägarmedlemmar så aktuell information om skogstillgångar som möjligt och. Dessutom tillhandahåller vi i form av en tjänst en skogsvårdsplan som omfattar ekonomiska och ekologiska perspektiv och som gjorts upp utifrån informationen om skogstillgångar.
Virke

Personal, samarbetspartner och lokala samhällen

 • Vår personal har förbundit sig till en ansvarsfull verksamhet enligt Metsä Groups uppförandekod (Code of Metsä).
 • Vi stärker målmedvetet ägarmedlemmarnas, personalens och samarbetspartnernas kunskaper om hållbart skogsbruk och skogs- och naturvård bland annat genom att ordna utbildning och ta fram läromedel.
 • Vi köper genomförandearbetena med tjänster för virkesanskaffning och skogs- och naturvård av våra underleverantörer. Med underleverantörerna har vi ett långsiktigt samarbete. Våra underleverantörer har förbundit sig till en ansvarsfull verksamhet bland annat genom att godkänna Metsä Groups uppförandekod (uppförandekod för leverantörer /Supplier Code of Conduct).
 • Vi samlar aktivt och systematiskt in respons på vår verksamhet av vår personal, skogsägarna och våra samarbetspartner och kunder. Responsen styr vidareutvecklingen av vår verksamhet.
 • Vi vill aktivt lyssna på våra intressegrupper och vårt mål är att långsiktigt samarbeta med dem. Dessutom har vi en etisk kanal där vem som helst kan ge respons på vår verksamhet.
 • I vår verksamhet beaktar vi lokalbefolkningens och urbefolkningens rättigheter.
Metsäasiantuntija ja hakkuukoneenkuljettaja

Biologisk mångfald och klimatförändringar

 • Metsä Groups strategiska 2030-mål för hållbar utveckling omfattar också mål för virkesanskaffningen. Vi har bland annat förbundit oss att öka bindningen av koldioxid i skogen och att skydda den biologiska mångfalden i skogen.
 • Vår verksamhet påverkar skogsnaturen i Nordeuropa, framför allt i Finland. Vi känner igen vårt ansvar att skydda och förbättra den biologiska mångfalden i skogsnaturen. Syftet med vårt program för ekologisk hållbarhet är att ta fram nya lösningar för att förbättra hållbarheten i skogsbruket.
 • Vi erkänner att torvmarkerna spelar en viktig roll i virkesproduktionen, bekämpningen av klimatförändringar och förbättringen av vattendragens kvalitet. På torvmarker använder vi metoder för att samordna perspektiven på virkesproduktion, klimatförändringar, biologisk mångfald, ekonomi och vattendrag.
 • I Finland tillhandahåller vi skogsägarna omfattande tjänster för virkeshandel och skogs- och naturvård. Genom att tillhandahålla dessa tjänster vill vi främja skogstillväxt, kolbindning och biologisk mångfald samt sörja för skogarnas hälsotillstånd och livskraft och vattendragens goda status.
 • Vi tar fram och främjar lösningar som skyddar livskraften och den biologiska mångfalden i skogsnaturen och som bygger på frivillighet. Vi hjälper skogsägarna med åtgärder för frivilligt skogsskydd i områden som är ekologiskt sett värdefulla.
Döda träd