Metsä Groups principer för användning och vård av skogar

Vår affärsverksamhet bygger på en ansvarsfull vård och användning av skogar. Vid ansvarsfull vård och användning av skogar är ekonomiska, sociala och ekologiska delområden i balans med varandra. Genom vår verksamhet vill vi se till att människorna och skogarna mår bra.

Vi anskaffar virke från norra Europas livskraftiga ekonomiskogar. Vi anskaffar inte virke från gamla skogar, skogar i naturtillstånd eller skogar som av andra orsaker är skyddsvärda. Trä är en utmärkt förnybar och återanvändningsbar råvara för tillverkning av fossilfria produkter och produkter som lagrar kol under lång tid. Vårt mål är att vara den mest eftertraktade kompanjonen i ansvarsfull affärsverksamhet. 

Vi har förbundit oss vid principerna för förnyande skogsbruk, dvs. vid att förbättra skogsnaturens tillstånd på ett verifierbart sätt före 2030 i jämförelse med nuläget. Vi för det förnyande skogsbrukets principer till praktiskt skogsbruk genom flera åtgärder, vilka är en del av vårt arbete alla dagar i den finländska skogen. Genom betydande insatser även utanför ekonomiskogar främjar vi åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden och vattendragens tillstånd.

Metsä Groups grundläggande uppgift är att höja värdet för de skogar som ägs av ägarmedlemmarna i vårt moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta, och värdet för de tillgångar som består av skogarna. Våra ägarmedlemmar beslutar hur deras skogar ska hanteras.

Vår verksamhet styrs av våra värderingar som är ansvarsfull lönsamhet, tillförlitlighet, samarbete och förnyelse.

Lagstiftning, certifiering och ledningssystem

 • Vi förutsätter att alla våra samarbetspartner följer gällande lag. Vår verksamhet uppfyller regleringen i European Timber Regulation (EUTR), den europeiska avskogningsförordningen och FLEGT-tillståndssystemet, US Lacey Act och UK Timber Regulation (UKTR). Allt virke som vi anskaffar kommer från certifierade skogar eller från källor som uppfyller kraven på kontrollerat ursprung (PEFC Controlled Sources, FSC® Controlled Wood).
 • Vi känner till ursprunget för det virke vi använder, och vi använder system för övervakning av PEFC och FSC® (CoC).
 • Vi deltar aktivt i utvecklingen av de globala skogsstandarderna PEFC och FSC (FM). Vi erbjuder våra ägarmedlemmar möjlighet att certifiera sina skogar enligt PEFC- och FSC-systemen.
 • Kvalitetsledningssystemet (ISO 9001), miljöledningssystemet (ISO 14001) och arbetshälso- och arbetarskyddssystemet (ISO 45001) utgör grunden för vårt ledningssystem.
 • Vi följer utvecklingen av den lagstiftning som påverkar vår verksamhet och vi förverkligar förändringarna.
 • Vi mäter och dokumenterar vår verksamhet på ett systematiskt sätt och rapporterar resultaten bland annat i en rapport om hållbar utveckling (Sustainability Report), som publiceras varje år.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC logolicens: FSC-C014476
Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03

Gran

Ansvarsfull virkesanskaffning

 • Vi anskaffar själv allt virke som används av Metsä Groups produktionsanläggningar. Dessutom levererar vi virke till vissa utvalda externa kunder.
 • Vår virkesanskaffning orsakar ingen avskogning. Alla länder som vi anskaffar virke från har infört en lagstadgad skyldighet att sörja för skogsföryngring efter avverkningen.
 • I vår virkesanskaffning prioriterar vi alltid certifierat virke. Allt virke som vi anskaffar kommer från certifierade skogar eller från källor som uppfyller kraven på kontrollerat ursprung.
 • Vi utnyttjar råvaran så effektivt som möjligt. På så sätt kan vi säkerställa ett högt bearbetningsvärde och minimera den skogsareal som avverkningen kräver.
 • Våra metoder för skogs- och naturvård och avverkning bygger på aktuella forskningsrön. Vi har ett aktivt och långsiktigt samarbete med ett brett forskarsamhälle.
 • I Finland tillhandahåller vi alla våra ägarmedlemmar så aktuell information om skogstillgångar som möjligt och. Dessutom tillhandahåller vi i form av en tjänst en skogsvårdsplan som omfattar ekonomiska och ekologiska perspektiv och som gjorts upp utifrån informationen om skogstillgångar.
Virke

Personal, samarbetspartner och lokala samhällen

 • Vår personal har förbundit sig till en ansvarsfull verksamhet enligt Metsä Groups uppförandekod (Code of Metsä).
 • Vi stärker målmedvetet våra ägarmedlemmars, vår personals och våra samarbetsparters kunnande i förnybart skogsbruk samt skogs- och naturvård bl.a. genom att ordna skolningstillfällen och producera skolningsmaterial.  
 • Vi köper genomförandearbetena med tjänster för virkesanskaffning och skogs- och naturvård av våra underleverantörer. Med underleverantörerna har vi ett långsiktigt samarbete. Våra underleverantörer har förbundit sig till en ansvarsfull verksamhet bland annat genom att godkänna Metsä Groups uppförandekod (uppförandekod för leverantörer /Supplier Code of Conduct).
 • Vi samlar aktivt och systematiskt in respons på vår verksamhet av vår personal, skogsägarna och våra samarbetspartner och kunder. Responsen styr vidareutvecklingen av vår verksamhet.
 • Vi lyssnar aktivt på våra intressentgrupper och vårt mål är att bedriva ett långsiktigt samarbete med dem. Vi har också  en etisk kanal till vilken vem som helst kan lämna respons angående vår verksamhet.
 • I vår verksamhet beaktar vi lokalbefolkningens och urbefolkningens rättigheter.
Metsäasiantuntija ja hakkuukoneenkuljettaja

Biologisk mångfald och klimatförändringar

 • Metsä Groups strategiskamål för hållbar utveckling 2030 (ESG) omfattar mål för vår egen virkesanskaffning. Vi har bland annat förbundit oss vid att öka mängden kol som finns bunden i skogen samt vid att trygga mångfald i skogen. 
 • Vår verksamhet påverkar skogsnaturen i norra Europa, särskilt i Finland. Vi identifierar vårt ansvar för att trygga och förbättra skogsnaturens mångfald. Vi har förbundit oss vid principerna för förnyande skogsbruk och vårt mål är att utveckla nya lösningar, vilka implementerar principerna för förnyande skogsbruk och skogsbrukets hållbarhet.
 • Vi identifierar torvmarkernas stora betydelse inom virkesproduktion, hejdande av klimatförändringen och förbättring av vattendragens tillstånd. På torvmarker använder vi metoder, vilka samordnar virkesproduktionens, klimatförändringens, mångfaldens, ekonomins och vattenvårdens behov. 
 • Vi erbjuder heltäckande tjänster inom virkeshandel samt skogs- och naturvård till skogsägare i Finland. Med dessa tjänster vill vi främja förnyande skogsbruk: skogens tillväxt, kolbindning och naturens mångfald samt se till skogens hälsa och livskraft samt vattendragens goda tillstånd.
 • Vi tar fram och främjar lösningar som skyddar livskraften och den biologiska mångfalden i skogsnaturen och som bygger på frivillighet. Vi hjälper skogsägarna med åtgärder för frivilligt skogsskydd i områden som är ekologiskt sett värdefulla.
Döda träd