Olika avverkningssätt

I Metsä Group tillämpar vi alla avverkningssätt. Olika avverkningssätt har olika syften, men gemensamt för dem alla är, att de strävar till att trygga skogens goda tillväxt. Träd behöver utrymme för att växa och må bra. Som skogsägare behöver du inte veta vilken slags avverkning passar din skog. Våra lokala skogsexperter hjälper dig att välja rätt avverkningssätt. Skogsnaturens mångfald beaktas i alla avverkningssätt. Vi sköter skogarna på ett hållbart och ansvarsfullt sätt så att de bevaras också för kommande generationer.

Avverkningar som utförs vid rätt tid tryggar att skogens avkastning halls god under hela omloppstiden. Välvårdad skog ger bättre värdetillväxt än oskött skog.

En förnyelseavverkning är aktuell då föryngringen ger en större nytta för skogsägaren än fortsatt tillväxt skulle ge. Efter en förnyelseavverkning strävar man till att åstadkomma ett plantbestånd så fort som möjligt.

Gallringar förbättrar beståndets tillväxtbetingelser genom att skapa utrymme för de kvarställda träden och därför är deras diameterutveckling snabbare. Kontinuitetsskogsbruk strävar till att skogen kontinuerligt ska växa utan en klar förnyelsefas.

Naturens mångfald beaktas i alla avverkningssätt. I praktiken innebär det till exempel bevarande av särdrag i värdefulla naturobjekt, lämnande av naturvårdsträd och skyddsbuskage, tillverkning av konstgjorda högstubbar, skyddszoner mot vattendrag och sparande av befintlig död ved samt tryggande av skyddade arters förekomst.

Val av avverkningssätt beror utöver skogens egenskaper på skogsägarens målsättningar. Vi tryggar att din skog sköts enligt dina önskemål och at dina långsiktiga mål som skogsägare förverkligas. Hos oss kan du vara en sådan skogsägare du vill vara – med egna önskemål och målsättningar!

Olika avverkningssätt

 • Förstagallringen förbättrar beståndets kvalitet

  Förstagallringen förbättrar beståndets kvalitet

 • Gallring förbättrar diameterutvecklingen

  Gallring förbättrar diameterutvecklingen

 • Förnyelseavverkning är att bärga skörden

  Förnyelseavverkning är att bärga skörden

 • Kontinuitetsskogsbruk

  Kontinuitetsskogsbruk