Eftersom träden växer som hela stammar – inte i stumpar

Stamvolympris innebär, att de träd som gallras köps som hela stammar. Hela stammen får samma kubikmeterpris och det pris som skogsägaren får beror på medelvolymen för de träd som avlägsnas. Apteringen av stammarna påverkar inte den virkesförsäljningsinkomst som skogsägaren får.

Det väsentliga är kvalitet och volym för de stammar som avlägsnas. Vår skogsexpert uppskattar beståndets volym och kvalitet. Utgående från dessa uppgifter fastställer vi ett stampris per trädslag för stämplingsposten. Skogsägaren får en uppskattning av medelvolymen för de stammar som avlägsnas av skogsexperten och ett stampris per kubikmeter för trädslagen.

Stamvolympriset lever beroende på utfallet

Skogsägaren får i samband med virkesaffären en tabell ur vilken skogsägaren ser, hur kubikmeterpriset förändras för trädslagen om medelvolymen avviker från uppskattningen. Om priset sjunker från uppskattningen, har de träd som avlägsnas varit mindre än uppskattat. Om priset stiger från uppskattningen, innebär det att träden som avlägsnas har varit större än uppskattat. Se ett riktgivande exempel på tabellen här.

Skördaren mäter och kapar stammarna och från mätuppgifterna får man volymen för varje avverkat träd. Utgående från detta räknar man ut medelvolymen för avlägsnade granstammar och avlägsnade tallstammar. Vi får stamvolympris för vartdera trädslaget och virkesaffärens värde.

Gallringssättet påverkar avgångens värde

Den mest tillämpade gallringsmetoden innebär, att man avlägsnar träd av dålig kvalitet och träd som växer dåligt, för att de bästa träden ska få utrymme att utvecklas till ordentliga stockträd. Om man avlägsnar större träd vid gallringen eller utför en höggallring, höjer det också på det pris man får för träden. Stamvolympriset är rejält mot både köpare och säljare.

Vi köper gallringar i hela landet både med stamvolympris och konventionell massaved-stock-prissättning. Blev du intresserad? Begär anbud på virkesaffär. Nämn i meddelandet att du är intresserad av stamvolymprissättning.

Vi köper förnyelseavverkningar både med stampris och stock-massaved-prissättning i hela landet.

Runkohinnoittelu 807x1076 sv.jpg