Skogsvårdens kvalitetsgarantier

Bekanta dig med Metsä Groups garantier på skogsförnyelsearbeten och plantskogsvård. Skogsvårdsarbeten som utförs vid rätt tid och väl, tryggar en god tillväxt för din skog. Vi utför också kontinuerligt kvalitetsuppföljning av våra tjänster för att trygga den höga nivån på våra tjänster och för att utveckla vår verksamhet.

Kvalitets-, pris- och tidtabellsgaranti på skogsförnyelsearbeten

Metsä Group ger en kvalitetsgaranti på fel som beror på plantskolan eller Metsä Groups planteringsarbete, vilken är i kraft till utgången av juni av det år som följer efter planteringsåret. Garantin innebär kompletteringsplantering på Metsä Groups bekostnad, om mera än 10 % av plantorna på förnyelseobjektet har förstörts till följd av fel som beror på plantskolan eller planteringsfel som har utförts av Metsä Group eller dess underleverantörer.

Garantin omfattar också uppfrysningsskador på höstplanteringar som Metsä Group har utfört. Garantin omfattar inte skador som beror någonting annat än fel på plantan eller felaktigt planteringsarbete. Skogsförnyelsens enhetspriser (markberedning €/ha, plantering/sådd €/ha, plantor €/st, frön €/st) är fasta och de varierar inte beroende på tidpunkten för utförande.

Vi ger också tidtabellsgaranti. Efter förnyelseavverkningar som utförs under tiden 1.1–31.8 utförs markberednings- och odlingsarbetena senast i medlet av juli följande kalenderår. Efter förnyelsearbeten som utförs under perioden 1.9–31.12 utförs odlings- och markberedningsarbetena senast före utgången av juni andra kalenderåret efter avverkningen.

De plantor som Metsä Group levererar är plantor av gran, tall och vårtbjörk som drivits upp av bästa tillgängliga frömaterial. I södra och mellersta Finland använder vi förädlat frömaterial av 1,5 generationen, dvs. elitfrö. I nordligaste Finland använder vi också beståndsfrö, eftersom det tillsvidare inte finns förädlat frö att tillgå överallt.

Tack vare elitfröet förbättras:

  • beståndets tillväxt 25–30 procent jämfört med beståndsfrö
  • dessutom utvecklas plantbeståndet jämnare
  • träden blir av bättre kvalitet tack vare mindre kvistar.

Lämplig markberedningsmetod, trädslag och planttyp väljs utgående från objektets bonitet och skogsägarens målsättningar. Metsä Group har länge varit föregångare inom skogsförnyelse och våra skogsexperter har den bästa kunskapen för val av markberedningsmetod, trädslag och planttyp.

Kvalitets- och tidtabellsgaranti för plantskogsgallringar

Vi följer Tapios Råd i god skogsvård vid plantskogsgallringar. Tätheten av det kvarställda beståndet efter utförd plantskogsgallring får vara högst 20 % större än eftersträvad täthet. Om det kvarställda beståndets täthet är större än ovan nämnda maximum, utförs korrigeringen av Metsä Group utan debitering.

Tidtabellen för plantskogsvårdsarbeten definieras i beställningen med ett års noggrannhet. Då leveransen försenas av orsaker som enbart beror på Metsä Group, är skogsägaren berättigad till ersättning enligt avtalsvillkoren.

Prissättningen av plantskogsgallringar sker transparent med matrisprissättning, där objektets pris beror på diameter och stamantal för det bestånd som avlägsnas. Matristaxan fastställs i samband med beställningen av arbetet, före det utförs.

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljningen har en central roll i alla arbeten som Metsä Group utför. Kvalitetsuppföljningen grundar sig på egenövervakning av den som utför arbetet samt säkrande av kvaliteten. Kvalitetssäkringen producerar omedelbar respons till den som utfört arbetet och den hjälper till att korrigera eventuella brister redan under arbetets gång.

På det sättet tryggas att tjänsterna håller hög kvalitet, vilket är en oskiljaktig del av produktion och utveckling av tjänster. Kvalitetssäkringen grundar sig på uppställda mål och uppföljning av dem.

Asta-sovellus 807x454.jpg

Metsä Groups entreprenörer använder i mycket stor omfattning tillämpningen Asta, med vars hjälp man kan dokumentera varje hög som tillverkas på förnyelseobjekten. Då man känner till den markberedda arealen och antalet tillverkade högar, kan man försäkra sig om att planteringspunkterna har rät täthet och man kan leverera exakt rätt antal plantor till objektet.

Den areal som mäts upp av GPS-givare på maskinens bom fungerar som taxagrund för företagaren och som faktureringsgrund gentemot skogsägaren. Som skogsägare får du kvalitetsrapporterna över utförda avverkningar och skogsvårdsarbeten i Metsäverkko. Du får tillgång till samma uppgifter om företagarnas egenövervakningsrapporter som Metsä Group får.

Metsä Groups tjänstemän utför kvalitetsövervakning genom urval utöver den egenövervakning som företagarna själva utför. Dessutom utförs kvalitetssäkring och utvärdering av kvalitetssäkringssystemet med jämna intervaller genom utomstående kvalitetsinventeringar, vid vilka man inventerar och utvärderar skogsvårdsarbetets kvalitet per arbetsslag. De objekt som kontrolleras väljs ut genom slumpmässigt urval bland skogsvårdsarbeten som Metsä Group utför.