Min skog har råkat ut för en storm- eller insektsskada, vad ska jag göra?

Också en välskött skog kan råka ut för en stormskada, snöskada eller insektsskada. Kontakta omedelbart din skogsexpert i Metsä Group om din skog råkar ut för en stormskada. Vid köp av stormskadat virke prioriterar vi våra skötselavtalskunder, sedan medlemsförmånsavtalskunder och våra medlemmar.

Drivning av stormskadat virke kan vara farligt och kräver särskild yrkeskunskap. Metsä Groups huggare får till exempel inte avverka stormskadat virke ensamma. Vi hoppas att skogsägarna ärligt begrundar hur långt den egna skickligheten räcker och när det är dags att kontakta ett skogsproffs. 

Då ett bestånd skadas av storm, har den största värdeminskningen redan skett, men det lönar sig inte att dröja med avverkningen, så att till exempel rötskada inte drabbar skogen. I regel lönar det sig inte att bärga enskilda vindfällen, utan de kan lämnas kvar för att öka mängden död ved. 

Man kan lämna högst 10 kubikmeter per hektar gran vars basdiameter är minst tio centimeter per hektar. För tall är maximivolymen 20 kubikmeter. 

Insektsskada

I fråga om insektsskador beror rätt åtgärd på vilken insekt det är fråga om. I fråga om träd som har skadats av barkborre ska träden till exempel drivas från skogen innan insekterna under granbarken börjar flyga. I praktiken innebär detta maj-juni.  

Om granbarkborrarna har flugit bort, kommer drivningen av de döda träden inte att påverka kommande skador och träden kan lämnas i skogen. I de döda träden lever också flera av barkborrarnas naturliga fiender. 

Skogsskador kan inte helt och hållet förebyggas, men skadorna kan minskas genom att hålla skogen i gott skick. 

Videon finns bara på finska.