Konstgjorda högstubbar ökar mångfalden

En konstgjord högstubbe tillverkas genom att kapa en trädstam på 2–4 meters höjd. De konstgjorda högstubbarna ökar mängden stående död ved i skogen, vilket är till nytta för ett flertal arter, såsom rötsvampar, insekter och med tiden även hålbyggare. Tillverkning av högstubbar är ett enkelt och effektivt sätt att öka mängden död ved i skogen och på det sättet öka mångfalden i egen skog.

Död ved uppstår i skogen på naturlig väg då träd dör, till följd av skogsskador och av naturvårdsträd som lämnas på avverkningsobjekt. Bristen på död ved är fortfarande den största enskilda orsaken bakom flera arters hotade ställning.

Konstgjorda högstubbar ökar mängden stående död ved i skogen, vilken är viktig för flera skogsarter. Ökning av mängden död ved är särskilt viktigt i yngre och äldre gallringsbestånd som innehåller lite död ved. Konstgjorda högstubbar är särskilt nyttiga för flera rötsvampar, insekter, skalbaggar och skogsfåglar, för vilka högstubbarna innebär livsmiljö och näring.

I en undersökning som utfördes 2021 framgick det att konstgjorda högstubbar har betydligt flera arter än hyggesstubbar. Dessutom fanns undersökningens alla krävande arter i just konstgjorda högstubbar.

Fyra högstubbar per hektar

Metsä Group har systematiskt tillverkat högstubbar vid sina avverkningar i Finland sedan 2016. Metsä Group tillverkar fyra konstgjorda högstubbar per hektar för att det ska uppstå en mångfald av död ved i skogen. I skötselmodellen Metsä Group Plus tillverkas tio konstgjorda högstubbar per hektar.

I februari 2023 togs konstgjorda högstubbar in som ett kriterium inom PEFC-certifieringen. PEFC-certifieringen förutsätter att man lämnar både levande och döda naturvårdsträd vid avverkningar. Om det inte finns en tillräcklig mängd död ved på stämplingsposten, tillverkas konstgjorda högstubbar för att öka mängden död ved.

Lövträd bäst för högstubbar

Lövträd gynnas vid val av träd för tillverkning av konstgjorda högstubbar. Till exempel glasbjörkar av dålig kvalitet eller skadade lövträd är goda alternativ för konstgjorda högstubbar. Om det endast finns enstaka lövträd på ett avverkningsobjekt, lönar det sig inte att kapa dem till högstubbar, utan de lämnas hellre som naturvårdsträd.

En bra plats för konstgjorda högstubbar är till exempel i anslutning till ett skyddsbuskage eller grupp av naturvårdsträd. Vid förnyelseavverkningar lönar det sig att tillverka högstubbar både inne i stämplingsposten och vid dess kanter. Då skapar man livsmiljöer både för sådana arter som trivs på öppna och varma platser och sådana arter som trivs bättre i skugga.

Metsä Group gör årligen tusentals virkesaffärer. De enskilda skogsägarnas miljögärningarna mångfaldigas och vi tillverkar hundratals blivande hålträd varje dag, året om.

Så här gör du en konstgjord högstubbe