Virkets pris fluktuerar

Virkets pris fastställs enligt volym, dvs. vid virkesaffärer kommer man överens om ett pris per kubikmeter. Nedan på denna sida publiceras prisstatistik som publiceras av Naturresursinstitutet. Uppgifterna uppdateras varje vecka. Priserna är alltså inte de priser som Metsä Group betalar, utan ett genomsnitt av de pris som flera aktörer betalar. Du får en uppskattning av värdet på ditt bestånd då du begär ett anbud av vår lokala skogsexpert.

Virkets pris påverkas av flera faktorer, bland annat

  • trädslag
  • trädens storlek
  • geografiskt läge
  • den volym som ska drivas
  • drivningssätt, -tid och -förhållanden
  • skogstransportsträcka, dvs. avståndet från skogen till väg
  • transportsträckan från väg till fabrik
  • marknadssituationen för de produkter som tillverkas av virket

Av dessa anledningar varierar det pris som betalas för virke mycket.

Till exempel får man i regel ett bättre rotpris för virke som kan drivas på tjälfri mark jämfört med vinterstämplingsobjekt. På slutavverkningar betalas ett högre enhetspris för virket än i gallringar, eftersom virkesdrivningen är billigare och särskilt stockens kvalitet bättre på grund av att stammarna är grövre. Vid leveranshandel, då skogsägaren själv fäller träden och för dem till väg, beror priset bland annat på virkespartiets storlek, mottagningstidpunkt och vägens farbarhet.

Du får en uppskattning av värdet på ditt bestånd om du begär anbud av vår lokala skogsexpert.

 

Granstock, tallstock, stock, massaved 

Av de grova delarna av stammarna gör man stock. Småstock är klenare än vanliga stockar. Massaved gör man av mindre träd och stockträdens övre delar. Vid virkeshandel kommer man överens om ett pris för varje sortiment. Sortimenten är bland annat: granstock, björkmassaved och gransmåstock.

De priser som Naturresursinstitutet publicerar omfattar Skogsindustrin rf:s medlemsföretag och statistiken omfattar cirka 83 procent av alla affärer för industriellt virke från privatskogar. Veckopriset är det vägda medeltalet av fyra föregående veckor, vägda med avseende på inköpsvolym. Om siffran inte finns att tillgå, visas värdet 0,00 i tabellen.

Virkesprisstatistikens prisområden är omfattande och priserna påverkas också av hur stämplingsposterna placerar sig geografiskt på området. Nedre på sidan en karta över prisområden.

Tukkipuu
Mänty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Koivu
00,00
00,00
00,00
00,00
Pikkutukki
Mänty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuitupuu
Mänty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Koivu
00,00
00,00
00,00
00,00