Våra mål för hållbar utveckling

Metsä Group förnyade sina strategiska mål för hållbar utveckling för hela koncernen under våren 2019. Målsättningarna som sträcker sig till 2030 omfattar koncernens hela verksamhet och avspeglar sig också på leveranskedjan. Med hjälp av målen bygger vi en väg mot ett klimatneutralt samhälle och en mera hållbar framtid. Här presenteras de centrala åtgärder som virkesanskaffning och skogstjänster utför för att vi ska uppnå målen för hållbar utveckling. 

Mål: Ökning av den mängd kol som finns bunden i skogen och produkter 

 • Vi ökar omfattningen av skogsodling och plantskogsvård för att träden ska växa snabbare och bli större. Läs mera. 

 Mål: Tryggande av skogsnaturens mångfald 

 • Vi ökar mängden död ved i skogen genom att tillverka konstgjorda högstubbar i gallringar och genom att lämna grupper av naturvårdsträd på förnyelseobjekt. Läs mera om högstubbar här, om naturvårdsträd här och om skogsägarnas mångfaldsgärningar här. 
 • Vi förbättrar vattenvården i skogsarbeten. Läs mera här 
 • Vi samarbetar med forskningsanstalter för att utveckla vår verksamhet särskilt inom mångfald och vattenvård. 

Bland Metsä Groups har virkesanskaffning och skogstjänster ett särskilt ansvar för ökningen av skogarnas kolsänka och tryggandet av skogsnaturens mångfald. För att uppfylla dessa mål, förverkligar vi vårt program för ekologisk hållbarhet, vilket presenteras närmare här. 

Mål: Fossilfria fabriker 

 • Vi ansvarar för leveransen av förnybar skogsenergi till produktionsanläggningarna. 

Mål: Resurseffektiv produktion

 • Vi apterar träden för att uppnå bästa möjliga förädlingsvärde redan i skogen. 
 • Vi ansvarar för leverans av den flis, bark och spånor som uppstår vid produktionsanläggningarna till vidareförädling. 

Mål: Fossilfria råvaror 

 • Vi anskaffar allt virke som Metsä Groups produktionsanläggningar förbrukar. Läs mera här

Mål: Ansvarsfull leveranskedja 

 • Alt av det virke som vi anskaffar är spårbart. Läs mera här. 
 • Vi känner våra avtalsentreprenörer och vårt samarbete är långsiktigt. 
 • Vi optimerar vår logistik i hela Östersjöregionen.

Mål: Ansvarsfull företagskultur 

 • Vi, våra avtalsentreprenörer och våra kompanjoner har förbundit sig vid våra etiska verksamhetsprinciper
 • Vår personal utvärderar vår verksamhet med hjälp av etikbarometer och enkäter som utvärderar arbetsgemenskapen och genom att delta i utvecklandet av verksamheten. 

Mål: Inga olyckor i arbetsmiljön 

 • Vi följer upp antalet olyckor som vår egen personal och våra avtalsentreprenörer råkar ut för, vi utreder olyckorna och utvecklar vår verksamhet