Skogscertifieringen vittnar om ansvarsfull användning och skötsel av skog

Återförsäljare och konsumenter av skogsindustriprodukter är allt mera intresserade av den använda träråvarans ursprung, hållbart utnyttjande av skog samt beaktande av naturens mångfald I skogsbehandlingen. Genom skogscertifiering kan man påvisa, att skogen sköts ansvarsfullt och hållbart.

Skogscertifieringen beaktar människornas nuvarande och kommande behov och rättigheter, tryggar bevarandet av ekologiska värden och tryggar skogsanvändningens ekonomiska betydelse. En oberoende part granskar hur väl dessa principer uppfylls. Avsikten är att den som använder produkter som är tillverkade av trä kan vara övertygad om att träråvaran kommer från skog som avverkats på ett lagligt sätt och enligt principerna för god skogsvård.

Genom certifiering tryggar du skogens välmående och förbättrar avsättningen för ditt virke

Skogscertifieringen stöder vården av din skog och skogsnaturens välmående. Du tryggar hållbar virkesproduktion, bevarande av värdefulla naturobjekt samt skydd av vattendrag nära din skog. Genom certifieringen av din skog förbinder du dig vid att följa de krav på god skogsvård som ställs upp av certifieringsstandarden. En del av kraven fylls av att följa lagen, men certifieringen innehåller också andra krav.

Skogscertifieringen berättar om träråvarans ansvarsfulla ursprung för konsumenten, för vilken certifikatet kan påverka köpbeslut. Efterfrågan på produkter som är tillverkade av certifierat trä är bättre och stabilare än för ocertifierat trä och certifieringen kan till och med vara en förutsättning för försäljningen. I praktiken tryggar alltså certifieringen avsättningen för ditt virke. Samtidigt främjar den marknadsföringen av produkter som är tillverkade av finländskt trä.

 Saastopuuryhma-maisema-807x454.jpg

Två dominerande certifieringssystem

I Finland tillämpas två certifieringssystem: PEFC och FSC®. Båda systemen främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Med tanke på upprätthållandet av skogscertifieringens kvalitet är det bra att det finns flera än ett pålitligt certifieringssystem. PEFC lämpar sig väl för småskogsägande och är av den orsaken det klart mera utnyttjade certifieringssystemet, men FSC har också ökat i popularitet.

PEFC- och FSC-systemen har samma mål, men det finns också skillnader. Båda systemens krav på såväl skogsvård som ursprungskedja grundar sig på ett omfattande samarbete mellan intressentgrupper. Exempel på skillnader finns till exempel i att inom PEFC fastställs områden som lämnas ytter om skogsbruksåtgärder på grundval av skogens ekologiska värden, medan FSC-certifieringen i regel förutsätter att minst fem procent av skogsarealen skyddas. Du kan bekanta dig med certifieringsstandarderna på certifieringsorganens webbplatser.

Anslut dig kostnadsfritt till skogscertifieringen via oss

I certifieringen förbinder vi oss tillsammans vid att vi verkar enligt kraven för ansvarsfullt skogsbruk i din skog. Skogscertifieringen är frivillig för skogsägarna och samma skogsområde kan fogas till båda certifieringssystemen.

Våra ägarmedlemmar kan ansluta sig gratis till PEFC via Metsä Group. Förutsättningen är att du förbinder dig vid att fylla skogscertifieringens krav i din skog. Våra avtalskunder kan gratis delta i FSC- certifieringen via oss. För den som är intresserad av FSC-certifiering erbjuder vi också FSC-naturobjektstjänst. Du kan läsa mera om anslutning till PEFC-certifiering här och till FSC-certifieringen här.

Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets logolicens: FSC-C111942