Säkrande av full planttäthet genom blandkultur av gran och tall

Blandkultur innebär att man planterar eller sår flera än et trädslag på samma object. Blandkultur ger upphov till skogar som är tåligare mot skador än skog med endast ett trädslag, vartill de har större mångfald och växer väl.

Av Metsä Group kan du beställa grundandet av ny skog som blandkultur av tall och gran, varvid man planterar gran och sår eller planterar tall. Metoden lämpar sig särskilt för områden som har stor risk för älgskador och den minskar också risken för andra skador.

Du behöver inte veta om blandkultur lämpar sig för ditt förnyelseobjekt. Metsä Groups skogsexpert ger dig råd angående val av rätt trädslag.
I den odlingsmodell som Metsä Group erbjuder, utförs först markberedning, varefter man planterar gran och antingen sår eller planterar tall på objektet. Till exempel kan man plantera 1 000–1 200 granar per hektar och dessutom så 150 gram tallfrö.

Planteraren har utöver plantkorgen en fröflaska med sig och planteraren planterar en del högar och sår tallfrö på resten. Tall sås vanligtvis efter harvning eller fläckupptagning, men vändhögläggning lämpar sig också före sådd av tall. Blandkulturens kostnad är litet lägre för skogsägaren jämfört med att förnyelsen skulle utföras enbart genom plantering av gran.

Plantskogsvården efter blandkultur avviker inte från konventionella metoder. Det viktigaste är att man avlägsnar lövsly från objektet, vilket annars skulle hindra det odlade beståndets tillväxt. Tall och gran lämnas kvar till en täthet av 1 800–2 000 plantor per hektar, vartill lövträd lämnas enligt möjlighet.

Tall och gran växer i samma takt

Tidigare har intresset för blandkultur begränsats av en rädsla för att de olika trädslagen till en början växer i så olika takt, att blandkultur inte lyckas. Enligt Naturresursinstitutets forskning växer tall och gran lika snabbt på de odlade objekten om skogen sköts väl.

Växtplatsens bördighet varierar ofta inom samma förnyelseobjekt. Blandkultur gör det möjligt att utnyttja markens tillväxtpotential fullt ut, då man gynnar tall på kargare ställen och gran på bördigare ställen. God tillväxt gynnar både skogsbruket och klimatet.

Förädlade tallar och granar växer i jämn takt.

Mindre skador och mera mångfald

Blandkultur av tall och gran kan underlätta förnyandet på områden, där en tät älgstam gör det svårt att odla rena tallbestånd, även om markens bördighet skulle vara lämplig för odling av tall.

Genom att samtidigt odla både tall och gran kan skogsägaren försäkra sig om att förnyandet lyckas även om älgarna skulle beta av en del tallplantor. Genom att odla endast ett trädslag skulle man inte uppnå en tillräcklig planttäthet och i ett renodlat granbestånd skulle tillväxten vara mindre än i blandbestånd.

Utöver risken för älgskador, minskar blandkultur också på risken för andra skador. Bestånd som består av endast ett trädslag är mera utsatta för skador än blandbestånd. Under torra somrar som vi har fått erfara under de senaste åren lider granen mera än tallen av vattenbrist, vilket försämrar tillväxten. Sådana granar är också mera utsatta för insektsskador, vars risk ökar med klimatförändringen.

Blandkultur ökar naturens mångfald, då skogen från början grundas som blandskog och då man i samband med plantskogsvården tryggar att det utöver tall och gran lämnas ett tillräckligt stort antal vårtbjörkar och andra lövträd.

Skog med flera trädslag är hållbara och har stor mångfald.