Vi köper mera leveransvirke

Vår virkesanvändning ökar och vi vill köpa de större volymerna av våra ägarmedlemmar. Vi är intresserade av att öka vårt samarbete med ägarmedlemmar som regelbundet gör leveransvirke.

Dubbel bonus för leveransvirke, tidighetstillägg för höstens leveranser

Vi betalar dubbel bonus för leveransaffärer som vi gör med våra ägarmedlemmar under tiden 1.11.2022–31.1.2023. Dubbel bonus betalas för både stock och massaved. Den bonus som betalas per kubikmeter fastställs på basen av avtalsnivå och den virkesvolym som har mottagits av ägarmedlemmen under fyra föregående år. Som ägarmedlem kan du få så mycket som 2,80 euro per kubikmeter leveransvirke som du säljer.

Dessutom betalar vi tidighetstillägg för stock och massaved som vi mottar som leveransvirke av våra ägarmedlemmar under perioden 15.9–15.12.2022. Tidighetstillägget betalas både för tidigare gjorda affärer och leveransaffärer som görs under kampanjtiden 15.9–15.12.2022. Det avgörande är, att vi mottar leveransvirket av våra medlemmar under kampanjen.

Så här införtjänas dubbelbonus:

Mottagning av virke under fyra föregående år, m3 Under 500 500–1500 1501–2500 Över 2500
  Normal bonus Dubbel-bonus Normal bonus Dubbel-bonus Normal bonus Dubbel-bonus Normal bonus Dubbel-bonus
Kund med avtal om skötsel av skogsegendom 0,40 €/m3 0,80 €/m3 0,60 €/m3 1,20 €/m3  1,00 €/m3 2,00 €/m3 1,40 €/m3 2,80 €/m3
Kund med avtal om medlems-tjänster 0,30 €/m3 0,60 €/m3 0,50 €/m3 1,00 €/m3 0,80 €/m3 1,60 €/m3 1,00 €/m3 2,00 €/m3
Medlem - - 0,30 €/m3 0,60 €/m3 0,40 €/m3 0,80 €/m3 0,60 €/m3 1,20 €/m3

Skogsägaren fäller träden vid leveransaffärer

Leveransaffär innebär att skogsägaren själv ansvarar för att fälla träden och leverera dem till väg, varifrån Metsä Groups avtalsentreprenör hämtar virket med lastbil.

Rotaffärer är den vanligaste formen av virkeshandel i Finland. Vid rotaffärer sköter köparen, dvs. Metsä Group om att träden fälls och transporteras från skogen till fabrik. En del skogsägare vill själva fälla träden och transportera dem till väg och då är det fråga om leveransaffärer.

Metsä Group är Finlands största köpare av leveransvirke. Vi köper leveransvirke framför allt av våra ägarmedlemmar. Om du vill sälja leveransvirke till oss, ska du absolut kontakta vår skogsexpert innan du inleder avverkningarna. Vi kommer på förhand överens om bland annat virkesvolymer och -dimensioner, priser, lagringsplatser och tidtabell för när virket ska finnas vid väg, klart för transport.

Vi mäter i regel stock som köps på leverans vid sågverket och massaved med kranvåg. Det är viktigt att leveransvirket lagras rätt, så att det är tryggt att hämta virket och därför ber vi dig bekanta dig noggrant med våra lagringsanvisningar. Det är särskilt viktigt att se till att säkerhetsavståndet till ellinjer är tillräckligt stort. Vi kan inte motta virke som har lagrats i strid med våra anvisningar.

Tilläggsinformation för leveransavverkarna

  • Verksamhetsmodellen för yrkesmässig leveransavverkning

    Verksamhetsmodellen för yrkesmässig leveransavverkning

  • Trygga lager vid väg

    Trygga lager vid väg

  • Medlemsförmåner också för leveransvirke

    Medlemsförmåner också för leveransvirke