Hållbar skogsvård belönar

I Finland uppstår det skog nästan överallt, även om människan inte skulle främja uppkomsten överhuvudtaget. Varför lönar det sig då att sköta om skogen? Målet för hållbar skogsvård är att bevara skogarna friska, livskraftiga och vid god tillväxt. Skogarnas mångfald beaktas i skogens alla skeden. Det ekonomiska målet är framför allt att erhålla stock till förädling.

Hållbar skogsvårdspraxis grundar sig på forskning och på de råd för god skogsvård som skogsbranschen gemensamt har kommit överens om utgående från forskningens resultat.

Skogsvården påverkar hur snabbt det uppstår en ny skog och vilka trädslag det finns i skogen. Med god skogsvård utvecklas träden snabbare till stockträd. Skogsvården främjar också skogarnas hälsa genom att förebygga uppkomsten av skogsskador.

Utvecklingen i de finländska skogarna har följts upp genom riksskogstaxeringar sedan 1920-talet. Det finns mera virke i våra skogar än någonsin tidigare under denna tid.

Tack vare skogsvård som baserar sig på forskning och vilken beaktar miljövärden får tiotusentals finländare också i dag sin utkomst av skogen och skogsindustrin.

Skogsvården beaktar naturen

Vi beaktar naturen i alla åtgärder som vi företar i skogsnaturen. Vi är engagerade i principerna för regenerativt skogsbruk, som vi verkställer genom vårt programm för ekologisk hållbarhet. Genom att planera och utföra skogsvårdsarbeten med yrkesskicklighet kan man i ekonomiskogar upprätthålla eller till och med öka skogsnaturens mångfald.

Beaktande av särskilt viktiga livsmiljöer som definieras i skogslagen är ett centralt redskap i fråga om att främja skogsnaturens mångfald. Metsä Group erbjuder också sakkunnigtjänster till skogsägare som är intresserade av frivilligt skydd.

Naturvårdsträd som lämnas att stå på förnyelseobjekt är ett av de mest synliga exemplen på naturvård i ekonomiskog. Skogscertifieringssystemen förutsätter att man lämnar naturvårdsträd. Certifieringen förutsätter också att man lämnar skyddszoner kring vattendrag. Läs mera om att beakta mångfalden här.

Skogen förnyas alltid efter avverkning

För att trygga skogsbrukets kontinuitet är det viktigt, att man alltid etablerar ett nytt plantbestånd efter en slutavverkning. Skogsägarens skyldighet att se till förnyelsen är också skriven i skogslagen. Enligt lagen ska man i södra Finland ha etablerat ett utvecklingsdugligt plantbestånd senast tio år efter avverkningen. I mellersta delarna av landet är tiden femton år och i norra Finland tjugofem år.

Skogen kan förnyas på naturlig väg eller genom skogsodling, beroende på jordens beskaffenhet och ståndort. Ju snabbare man tar hand om förnyelsen efter en avverkning, desto säkrare kommer det nya plantbeståndet i god tillväxt.

Liggande död ved sparas vid skogsvårdsarbeten.

Vi använder inhemska trädslag vid förnyelse

Metsä Group använder inhemska trädslag vid förnyelse. Mest används gran, tall och vårtbjörk. De inhemska trädslagen har anpassat sig utmärkt till våra varierande nordiska förhållanden. De är hållbara och motståndskraftiga mot såväl insekts-, snö- och stormskador.

Genom att använda inhemska trädslag tryggar vi att vår skogsnatur bevaras sådan, som andra inhemska arter har anpassat sig till och vi ger inte fotfäste för arter som inte hör till vår natur. De plantor och frön som Metsä Group använder är av förädlat ursprung, så de utvecklas till träd av hög kvalitet som växer snabbt.

Av Metsä Group kan du beställa grundandet av ny skog som blandkultur av tall och gran, varvid man planterar gran och sår eller planterar tall. Metoden lämpar sig särskilt för områden som har stor risk för älgskador och den minskar också risken för andra skador.

Även om skogen skulle odlads med endast ett trädslag, uppstår det plantor också på naturlig väg i skogen. De naturligt uppkomna plantorna ökar plantbeståndets mångfald. Lövträd lämnas i mån av möjlighet i barrträdsplantbestånd vid plantskogsröjningen. Enligt forskningen ökar det utöver mångfalden också skogens tillväxt.

Tillväxtutrymmet upprätthålls med plantskogsvård och gallringar

Skogsnaturen förändras kontinuerligt. Även om den bekanta gamla skogen kan te sig likadan år efter år, har träden och skogen sin egen livscykel. För att träden ska bevara sin livskraft, behöver de tillräckligt ljus, näringsämnen och utrymme. Diameterutvecklingen hämmas om träden växer allt för tätt, varvid de inte bildar stock som är värdefull för skogsägaren. I alltför tät skog börjar en del träd också självdö.

Träden bereds tillväxtutrymme genom plantskogsvård och gallringar. Plantskogsvården tryggar plantornas tillväxt och förhindrar beståndsskador som annars skulle uppstå i ett alltför tätt bestånd. De bästa plantorna lämnas att växa.

Redan vid den tidiga röjningen av barrträdsbestånd lönar det sig att lämna kvar frösådda vårtbjörkar som är högst lika höga som barrträden. En mångfald av trädslag bevarar skogens mångfald och förbättrar möjligheterna att förbättra skogens klimatbeständighet.

Vid gallringen avlägsnas träd som växer alltför nära varandra och trädindivider av dålig kvalitet. Efter gallringen finns de träd kvar i skogen, vilka har de bästa förutsättningarna att utvecklas till stockträd av god kvalitet.

Då skogarna gallras till en täthet som motsvarar rekommendationerna, kan de livskraftigaste och bästa träden utnyttja det större tillväxtutrymmet och de tillgängliga näringsämnena ännu bättre.

Vi utvecklar nya skogsvårdsmetoder

Skogskultur är ett långsiktigt arbete, men skogsvårdsmetoderna utvecklas kontinuerligt. Metsä Group bedriver tillsammans med sina samarbetsparter aktiv forsknings- och utvecklingsverksamhet för att hitta allt bättre och kostnadseffektivare metoder.

Vändhögläggning är en markberedningsmetod som har utvecklats av Metsä Group, vilken enligt forskningen garanterar plantorna utmärkta förhållanden och minskar på plantskogsvårdens kostnader. Vändhögläggning innebär att marken söndras endast på de ställen, där plantan planteras. Läs mera om markberedningens fördelar här.

Under 2020 lanserade vi blandkultur, vilket innebär att man sår tallfrön bland granplantorna. På det sättet åstadkommer man ett bestånd som är hållbarare och mångfaldigare än bestånd med endast ett trädslag. Metoden lämpar sig särskilt för områden där det finns risk för älgskador och den minskar också risken för andra skador. Läs mera om metoden här.

Metsä Group Plus är en skötselmodell för förbättrande av skogarnas mångfald. Den infördes sommaren 2023. Modellen innebär att man i samband med virkesaffär eller beställning av skogsvårdsarbeten kommer överens om åtgärder som tryggar och förbättrar skogsnaturens tillstånd och vilka är mera omfattande än nuvarande praxis. Tjänsten är tillgänglig för ägarmedlemmar.

Vi uppmuntrar till ansvarsfull skogsvård

Metsä Group har förbundit sig vid att i alla sina åtgärder följa skogslagen, råd för god skogsvård och skogscertifieringens kriterier. Detta tryggar att vi sköter skogarna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Du kan läsa mer om Metsä Groups principer för användning och vård av skogar här.

Skogscertifieringen berättar för konsumenter runt om i världen, vilka använder produkter som har tillverkats av finländskt trä, att skogsbruket i Finland är hållbart. Metsä Group stöder både PEFC- och FSC®-certifiering och det är kostnadsfritt att ansluta sig till PEFC-certifieringen via oss. Läs mera om skogscertifieringen här.

Metsä Group har förbundit sig vid principerna för förnyande skogsbruk. Inom förnyande skogsbruk försämras skogsnaturens tillstånd inte, utan det stärks. Vi för det förnyande skogsbrukets principer till praktiskt skogsbruk genom flera åtgärder, vilka är en del av vårt arbete alla dagar i den finländska skogen.

Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets licensnummer: FSC-C111942

Plantering av gran med planteringsrör