Metsä Group Plus är en skötselmodell för förbättrande av skogarnas mångfald

Metsä Group Plus är en skötselmodell som ännu bättre än tidigare beaktar mångfald och skogsnaturen vid utförande av skogsarbeten. Modellen innebär att man i samband med virkesaffär eller beställning av skogsvårdsarbeten kommer överens om åtgärder som tryggar och förbättrar skogsnaturens tillstånd och vilka är mera omfattande än nuvarande praxis. Tjänsten är tillgänglig för ägarmedlemmar.

Skötselmodellen innebär att man lämnar flera naturvårdsträd och tillverkar flera konstgjorda högstubbar per hektar. I fråga om värdefulla livsmiljöer och strandskogar representerar modellen den högsta tillämpade nivån.

Hyggesbränning av grupper av naturvårdsträd tillämpas för att det snabbare ska uppstå mera död ved och för att gynna levnadsförutsättningarna för arter som är anpassade till brända miljöer. Metsä Group förbehåller rätten att bränna grupper av naturvårdsträd på Metsä Group Plus-objekt före ett nytt bestånd grundas. Målsättningen är att öka mängden brandskadat trä i skogarna, då det i dagens läge bildas för lite i förhållande till behovet för de arter som är beroende av brandmiljöer.

Metsä Group Plus-tjänsten förverkligar principerna för förnyande skogsbruk och motsvarar målsättningen om att de finländska skogarna år för år ska vara mera mångfaldiga och livskraftiga och att följande generationer alltid ska få ta emot skogen i bättre skick än den föregående. Skötselmodellen gör det möjligt att idka skogsbruk med respekt för naturvärden och främjar ett generationsöverskridande verksamhetssätt bättre än nuvarande modeller.

Metsä Group Plus-modellen innebär att skogsägaren separat för varje skogsaffär eller skogsvårdsbeställning väljer om de ska utföras enligt Plus-modellen eller inte. Eftersom ägarmedlemmarna väljer åtgärder enligt Metsä Group Plus för varje affär, har åtgärderna effekt genast då arbetena inleds i skogen.

Metsä Group betalar en hektarbaserad tilläggsbonus för förnyelseavverkningar som utförs enligt Metsä Group Plus-tjänstens villkor. Tilläggsbonusen ersätter sådana förluster för ägarmedlemmen som tjänsten förorsakar. Tilläggsbonus är likadan bonus som den som införtjänas för virkesaffärer och anskaffning av skogstjänster. Bonus kan användas för inköp av skogsvårdsarbeten eller betalas ut i samband med följande virkesaffär.

Metsä Group Plus -skötselmodellens praktiska åtgärder

  Åtgärd Nuvarande praxis Metsä Group Plus Mera bonus

Förnyelseavverkning

Kal-, fröträds- och skärmställningsavverkning

Naturvårdsträd Enligt certifiering, dessutom lämnar Metsä Group minst 20 döda träd per hektar 30 st/ha; >15 cm* Under kampanjtiden 1.2–30.4.2024 bonus 300 €/ha
Konstgjord högstubbe Metsä Groups praxis 4 st/ha (frivillig) 10 stycke per ha**
Skyddszon mot vattendrag Beroende på vattendrag 10‒30 m***

Beståndsvårdande avverkningar

Gallringar och kontinuitetsskogsbruk

Konstgjord högstubbe Metsä Groups praxis 4 st/ha (frivillig) 10 stycke per ha** Under kampanjtiden 1.2–30.4.2024 bonus 100 €/ha
Skyddszon mot vattendrag Beroende på vattendrag 10‒30 m beroende på vattendrag***

Plantskogsvård

Tidig röjning, plantskogsgallring och vård av ungskog

Skyddsbuskage 1 per påbörjad 3 hektar 1 per påbörjad 1 ha -

*Till naturvårdsträd räknas levande naturvårdsträd, alla träslag, diameter på 1,3 m höjd > 15 cm. Metsä Group förbehåller sig rätten att hyggesbränna grupper av naturvårdsträd före förnyelseåtgärder.
**De konstgjorda högstubbarnas toppar lämnas i skogen.
***Beroende på vattendrag