Placera i Metsä

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell belönar de ägarmedlemmar som aktivt bedriver virkeshandel med oss. Du kan placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar. Dessutom kan du få meravkastning under fyra följande år för varje kubikmeter som du har sålt, även om du inte skulle placera en cent.

Avsikten är att den högsta räntan för tilläggsandelar ska betalas för Metsä1-tilläggsandelar. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar dock beslut om och fastställer andelsräntorna årligen på styrelsens förslag.

Metsä1-tilläggsandelarna är i kraft 10 år, varefter de konverteras till Metsä2-tilläggsandelar, om inte deras giltighetstid har förlängts genom nya virkesaffärer. Genom att göra en ny virkesaffär med Metsä Group förlängs Metsä1-tilläggsandelarnas giltighet för den andelen som motsvarar din virkesförsäljningsinkomst.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har lämnat ett förslag till andelsräntor och överskottsåterbäring

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse föreslår, att räntan för grundandelar för 2022 ska utgå med 7,0% (6,0 för 2021), för Metsä1- tilläggsandelar 6,5%, för A-tilläggsandelar med 4,0% (5,0) och för B-tilläggsandelar med 1,0% (1,0).

Dessutom föreslår styrelsen, att 0,30 euro per mottagen kubikmeter industriellt gagnvirke under fyra föregående, avslutade räkenskapsperioder ska betalas ut som överskottsåterbäring. Överskottsåterbäringen betalas i huvudsak ut i form av Metsä1-tilläggsandelar, men förskottsinnehållningen verkställs för de enskilda medlemmarna i pengar.

Sammanlagt uppgår den föreslagna vinstutdelningen till cirka 101 miljoner euro (80), varav den virkeshandelsbaserade vinstutdelningen skulle utgöra cirka 15 %. Metsäliittos fullmäktige beslutar om vinstutdelningen i april. 

Metsäliittos fullmäktige beslutar om vinstutdelningen i april. 

Du kan konvertera dina nuvarande A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell har förnyats i början av 2022 och Metsä1-tilläggsandelar ersätter A-tilläggsandelar som objekt för nya placeringar. A- och B-tilläggsandelar hålls fortfarande i kraft, men man kan inte längre placera i dem. Om du vill, kan du konvertera dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar. Konvertering förutsätter inte att man gör en virkesaffär.

Kapitalbonus börjar också gälla för Metsä1-tilläggsandelar. Den Kapitalbonus som har införtjänats under åren 2020 och 2021 kan användas för att teckna A-tilläggsandelar enligt dess normala bruksperiod, om man så önskar, om medlemmen ännu har A-tilläggsandelar och de har rätt till Kapitalbonus. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2020 upphör vid utgången av 2022. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2021 upphör vid utgången av 2023.

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar är 6 månader räknat från slutet av uppsägningsåret. Styrelsen har enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar rätt att skjuta upp återbetalningen, om detta skulle äventyra andelslagets soliditet eller bevarande av en tillräcklig betalningsförmåga. Dessutom beaktas vad som stadgas i 16 § i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar om återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar och de uppsagda andelarnas rättigheter.

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna omfattas också av Metsäliitto Osuuskuntas rätt att återinlösa andelar i proportion till ägandet av andelsslaget. Inlösningspriset är tilläggsandelens nominella värde, dvs. en (1) euro.