Placera i Metsä

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell belönar de ägarmedlemmar som aktivt bedriver virkeshandel med oss. Du kan placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar. Dessutom kan du få meravkastning under fyra följande år för varje kubikmeter som du har sålt, även om du inte skulle placera en cent.

Avsikten är att den högsta räntan för tilläggsandelar ska betalas för Metsä1-tilläggsandelar. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar dock beslut om och fastställer andelsräntorna årligen på styrelsens förslag.

Metsä1-tilläggsandelarna är i kraft 10 år, varefter de konverteras till Metsä2-tilläggsandelar, om inte deras giltighetstid har förlängts genom nya virkesaffärer. Genom att göra en ny virkesaffär med Metsä Group förlängs Metsä1-tilläggsandelarnas giltighet för den andelen som motsvarar din virkesförsäljningsinkomst.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har lämnat ett förslag till andelsräntor och överskottsåterbäring

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse föreslår, att räntan för 2023 ska utgå med 6,5 % (7,0 % för 2022) för grundandelar, 6,0 % (6,5 %)  för Metsä1-tilläggsandelar, 3,0 % (4,0) för A-tilläggsandelar och 1,0 % (1,0) för B-tilläggsandelar. 

Dessutom föreslår styrelsen att överskottsåterbäringen ska uppgå till 0,30 euro per kubikmeter industriellt gagnvirke som mottagits av medlemmen under fyra föregående räkenskapsperioder. 

Sammanlagt uppgår den föreslagna vinstutdelningen till cirka 101 miljoner euro (101), varav den virkeshandelsbaserade vinstutdelningen i form av överskottsåterbäring skulle vara cirka 16 %.

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar beslut om vinstutdelningen i april. 

Du kan konvertera dina nuvarande A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar

Metsä1-tilläggsandelarna har ersatt A-tilläggsandelarna som objekt för nya placeringar. A- och B-tilläggsandelarna är fortfarande i kraft, men efter 2022 kan man inte längre placera i dem. Du kan konvertera dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar om du vill. Konverteringen förutsätter inte att du har gjort en virkesaffär.

Metsä1-tilläggsandelarna är numera också objekt för Kapitalbonus. Kapitalbonus som har införtjänats under åren 2020 och 2021 kan användas för att teckna A-tilläggsandelar i enlighet med deras normala bruksperiod, såvida medlemmen fortfarande innehar A-tilläggsandelar och dessa är förknippade med rätt till Kapitalbonus. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats under 2020 upphörde vid utgången av 2022. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats under 2021 upphör vid utgången av 2023.

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar är 6 månader räknat från slutet av uppsägningsåret. Styrelsen har enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar rätt att skjuta upp återbetalningen, om detta skulle äventyra andelslagets soliditet eller bevarande av en tillräcklig betalningsförmåga. Dessutom beaktas vad som stadgas i 16 § i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar om återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar och de uppsagda andelarnas rättigheter.

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna omfattas också av Metsäliitto Osuuskuntas rätt att återinlösa andelar i proportion till ägandet av andelsslaget. Inlösningspriset är tilläggsandelens nominella värde, dvs. en (1) euro.