Placera i Metsä

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell belönar de ägarmedlemmar som aktivt bedriver virkeshandel med oss. Du kan placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar. Dessutom kan du få meravkastning under fyra följande år för varje kubikmeter som du har sålt, även om du inte skulle placera en cent.

Avsikten är att den högsta räntan för tilläggsandelar ska betalas för Metsä1-tilläggsandelar. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar dock beslut om och fastställer andelsräntorna årligen på styrelsens förslag.

Metsä1-tilläggsandelarna är i kraft 10 år, varefter de konverteras till Metsä2-tilläggsandelar, om inte deras giltighetstid har förlängts genom nya virkesaffärer. Genom att göra en ny virkesaffär med Metsä Group förlängs Metsä1-tilläggsandelarnas giltighet för den andelen som motsvarar din virkesförsäljningsinkomst.

Andelsräntor för 2021

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattade vid sitt stadgeenliga möte 28.4.2022 beslut om de andelsräntor som betalas för ägarmedlemmarnas andelskapital. På basen av andelslagets resultat 2021 utgick Metsäliitto Osuuskuntas ränta på medlemmarnas stadgeenligt placerade grundandelar med 6,0 % (för 2020: 6,0). För A-tilläggsandelarna utgick räntan med 5,0 % (5,0) och för B-tilläggsandelar med 1,0 % (1,0).

Dessutom beslutades att fördela ett överskott på 0,15 euro per kubikmeter industrivirke som erhållits per medlem under de fyra föregående räkenskapsåren. Återbetalningen av överskottet betalas huvudsakligen i form av Metsä1-tilläggsandelar, men kontant motsvarande det förskottsinnehållning som ska lämnas för varje medlem.

Den föreslagna totala vinstutdelningen är cirka 80 miljoner euro (66), varav andelen vinstbaserad vinstutdelning som betalas som avkastning på överskottet är cirka 10 %. Andelsräntorna och återlämnande av överskottet betalades ut till medlemmarna 12 Maj 2022.

Första beslutet om andelsränta på Metsä1-tilläggsandelar fattas under våren 2023.

Du kan konvertera dina nuvarande A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell har förnyats i början av 2022 och Metsä1-tilläggsandelar ersätter A-tilläggsandelar som objekt för nya placeringar. A- och B-tilläggsandelar hålls fortfarande i kraft, men man kan inte längre placera i dem. Om du vill, kan du konvertera dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar. Konvertering förutsätter inte att man gör en virkesaffär.

Kapitalbonus börjar också gälla för Metsä1-tilläggsandelar. Den Kapitalbonus som har införtjänats under åren 2020 och 2021 kan användas för att teckna A-tilläggsandelar enligt dess normala bruksperiod, om man så önskar, om medlemmen ännu har A-tilläggsandelar och de har rätt till Kapitalbonus. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2020 upphör vid utgången av 2022. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2021 upphör vid utgången av 2023.

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar är 6 månader räknat från slutet av uppsägningsåret. Styrelsen har enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar rätt att skjuta upp återbetalningen, om detta skulle äventyra andelslagets soliditet eller bevarande av en tillräcklig betalningsförmåga. Dessutom beaktas vad som stadgas i 16 § i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar om återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar och de uppsagda andelarnas rättigheter.

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna omfattas också av Metsäliitto Osuuskuntas rätt att återinlösa andelar i proportion till ägandet av andelsslaget. Inlösningspriset är tilläggsandelens nominella värde, dvs. en (1) euro.