Virkeshandeln löper fortfarande utmärkt

Ägarmedlemmarna utnyttjade aktivt kampanjen med högre bonus och prisgaranti. Vår virkessituation är god och vi köper aktivt särskilt gallringsposter och leveransvirke.
  • Virkesmarknadsöversikten
  • |
Skogsdirektör

Det är fortfarande bra flyt på virkesmarknaden och Skogsindustrin rf-medlemmarnas inköp från privatskogar har under årets början varit över 50 procent högre än ett år tidigare. Tall- och björkmassavedens veckopriser har stärkts cirka 40 procent och stockpriserna över 10 procent jämfört med i fjol. För närvarande toppas vår inköpslista av sommaravverkningsdugliga gallringsposter, björkstock och leveransvirke.

Vi kunde under årets början göra ett nytt produktionsrekord inom drivningen och lagren fylldes till eftersträvad nivå. Sommaren fortsätter verksam. Sysselsättningsutsikterna för våra drivningsföretagare är god, eftersom vi förbereder oss för igångkörning av bioproduktfabriken i Kemi under årets tredje kvartal. Testningen av fabrikens virkeslogistik och automatiserade mottagning av virke inleddes i april.

De nya PEFC- och FSC®-standarderna fick internationellt godkännande och skolningen av de förnyade standarderna pågår för närvarande för vår personal och förarna.

Det har skett betydande förändringar i virkeshandelssituationen i Östersjöregionen. I Baltikum har både massaved och energived fortsatt att sjunka kraftigt och priserna på bark vid väg är konkurrenskraftiga med motsvarande priser i Finland. Även i Sverige har massavedssituationen balanserats under vintern. För oss finns alltid ägarmedlemmarnas inhemska virke på första plats.

I april lanserade vi den nya skötselmodellen Metsä Group Plus, vars målsättning är kontinuerligt livskraftigare och mångfaldigare finländska skogar över generationerna. Enligt modellen lämnas mera naturvårdsträd och tillverkas flera konstgjorda högstubbar per hektar än certifieringssystemen förutsätter. Hyggesbränning av grupper av naturvårdsträd utökas för att det ska bildas död ved snabbare och för att trygga livsbetingelserna för arter som är beroende av brandmiljöer. För värdefulla livsmiljöer och strandskogar representerar modellen den högsta tillämpade nivån i certifieringssystemen.

Metsä Group Plus gör det möjligt att bedriva skogsbruk så att naturvärden respekteras ännu mera än tidigare och så att den generationsöverskridande ansvarsfullheten förverkligas ännu bättre än för närvarande: vi vill lämna skogsegendomen i bättre och mera produktivt skick till följande generation. Modellen är frivillig och Metsä Group betalar hektarbaserad bonus till ägarmedlemmarna för Metsä Group Plus -virke och ersätter på det sättet de merkostnader som förorsakas.

Vi rekommenderar att våra ägarmedlemmar tar i bruk den nya modellen på bred front och jag tror att modellen blir en betydande praxis.

Utvecklingen av en tillämpning som identifierar granbarkborre- och stormskador nästan i realtid har gått raskt framåt och vi kan snart lansera produkten på marknaden. Jag tror att detta skapar ett betydande mervärde för skogsägarna och oss i framtiden.

Vi inledde skolningen av den nya servicemodellen till fältpersonalen under vintern och vi siktar på en allt bättre kundbetjäning genom modellen.

Vi satsar fortfarande på utmärkt gallringsspår i gallringarna. I den utredning av drivningsspår som Skogscentralen publicerade i slutet av fjolåret har man nu upptäck systematiska fel i fråga om insamling av data och slutsatserna måste behandlas på nytt. Våra egna utredningar visar att drivningsspåret är bra. Det finns dock alltid utrymme för förbättring även hos oss.

Klimatförändringsdebatten fortsätter livlig i samhället. I fråga om att motarbeta klimatförändring, är det väsentligt att minska på användningen av fossila råvaror och att ersätta dem med förnybara råvaror. Skogssektorns lösningar på dessa problem måste få en bredare spridning som helhet. Åtgärder i första hand för att öka skogssänkorna är god skogsvård vid rätt tid, ökning av andelen träprodukter som binder kol under en lång tid, minskning av utsläpp från jordmånen samt en global minskning av avskogningen. Det går inte att uppnå nytta på lång sikt genom att begränsa avverkningarna.

Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets logolicens: FSC-C111942

Skogsdirektör
Juha Jumppanen ansvarar i egenskap av Metsä Groups skogsdirektör för koncernens virkesanskaffning och skogstjänster. Han har arbetet inom Metsä Group under hela sin arbetskarriär. Han inledde inom skogsvårdsaffärsverksamheten och har därefter samlat erfarenhet inom virkesdrivning, industriella kundkontakter, medlemstjänster och virkeshandel. Kontinuerlig förbättring jämte utveckling av kundupplevelse och personaltillfredsställelse ligger särskilt nära hans hjärta.