Den starka efterfrågan på virke fortsätter – investeringarna i Finland framskrider

Våra virkesinköp fortsätter att öka till följd av investeringarna och ersättande av importvirke. Världens modernaste sågverk som byggs i Raumo startar i september och bioproduktfabriken i Kemi under hösten nästa år.
  • Virkesmarknadsöversikten
  • |
Skogsdirektör

Marknaden för slutprodukter är fortfarande stabil, även om risker inom den globala ekonomin kan skönjas på längre sikt. Vår virkesreserv är god och vi har kunnat sköta virkesförsörjningen till våra fabriker tillsammans med ägarmedlemmarna. Åtgärderna för att ersätta det ryska importvirket har verkställts i sin helhet.

Virkeshandeln under årets början har löpt betydligt långsammare än ett år tidigare. Hösten har dock börjat livligt och känslan på virkesmarknaden är nu god. Många ägarmedlemmar utnyttjade dubbelbonuskampanjen för rotgallringar under perioden 1.5–31.8.2022.

För närvarande toppas vår inköpslista av sommaravverkningsdugliga gallringsposter, men vi köper också förnyelseavverkningar. Möjligheten att köpa in vinterposter är också bättre än normalt, eftersom drivningsförhållandena var utmärkta i fjol.

Vi vill köpa mera leveransvirke av våra ägarmedlemmar. Därför betalar vi ett tidighetstillägg till våra ägarmedlemmar för leveransvirke som överlåts före 15.12.2022. Kampanjen gäller både gamla affärer som inte har överlåtits och nya affärer. Fråga om kampanjen av din egen skogsexpert.

Virkeshandelssituationen i Östersjöregionen är relativt balanserad med undantag för björkmassaved. Begränsningarna av importen från Ryssland och Belarus har märkts särskilt på den baltiska massavedsmarknaden, liksom begränsningarna av importen av andra energivedsslag. Vi har ersatt det ryska importvirket med virke från särskilt Finland och Sverige. Samtidigt har vi minskat våra inköp från Baltikum på grund av de höga priser som råder där. Den baltiska marknaden har historiskt fluktuerat kraftigt och på lång sikt har priserna vid väg i genomsnitt varit lägre än i Finland.

Vi har fått alla tiders bästa resultat i kundupplevelse i år, tack för samarbetet och positiv respons. Dock finns det utvecklingsmål och vårt mål är att vara bättre i morgon än vi var idag, i enlighet med principen om kontinuerlig förbättring. Vi har startat ett projekt, vars mål är att förnya vårt serviceurval till 2030 och att utveckla kundupplevelsen. Projektet framskrider som planerat och vi har hört våra ägarmedlemmar och vår personal på bred bas i anslutning till projektet.

Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) förnyas till stödsystemet Metka från ingången av 2024. Förändringarna i den version som var på utlåtanderunda var i huvudsak positiva för skogsägaren. Skogsvårdsarbeten har utförts exceptionellt lite med Kemera-stöd i år och det finns rikligt med medel kvar. Nu lönar det sig att aktivera sig särskilt i fråga om plantskogsvård, eftersom enligt en tumregel är så att en euro på plantskogsvård ger tre euro tillbaka och klimatet tackar också.

PEFC-skogscertifieringens nationella kriterier förnyades och FSC®-certifieringens nationella kriterier är för närvarande inne för godkännande av internationella FSC.

Inom EU pågår betydande initiativ som påverkar skogsbruket, så som skogsstrategin, biodiversitetsstrategin och Fit for 55 -paketet. På nationell nivå bereds en skogsstrategi, biodiversitetsstrategi och -program samt revidering av naturvårdslagen.

Bevarande av skogsbrukets verksamhetsförutsättningar är viktigt i en föränderlig värld med tanke på skogsegendomens framtida avkastning. Det är vettigt att tillsammans göra sådana saker som bevarar branschens uppskattning. Våra återanvändbara produkter av förnybar råvara, vilka binder kol, erbjuder lösningar på globala problem och de ersätter fossila produkter. Vi ska tillsammans ta hand om världens bäst skötta skogar på ett sådant sätt, att vi kan lämna dem till kommande generationer med ännu bättre livskraft och större mångfald.

Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets logolicens: FSC-C111942

Skogsdirektör
Juha Jumppanen ansvarar i egenskap av Metsä Groups skogsdirektör för koncernens virkesanskaffning och skogstjänster. Han har arbetet inom Metsä Group under hela sin arbetskarriär. Han inledde inom skogsvårdsaffärsverksamheten och har därefter samlat erfarenhet inom virkesdrivning, industriella kundkontakter, medlemstjänster och virkeshandel. Kontinuerlig förbättring jämte utveckling av kundupplevelse och personaltillfredsställelse ligger särskilt nära hans hjärta.