Massavedspriset fortfarande högt

Metsä Groups inköp av virke har löpt väl i år, trots att den allmänna marknadssituationen inte har varit gynnsam. Våra inköpsvolymer har varit nära målsättningen med beaktande av mindre virkesförbrukning och vår försäljning av tjänster har nått uppställda mål. Vår inköpsverksamhet är livlig också under de kommande månaderna. Vi köper allra helst sommardrivningsdugliga gallringsposter, leveransvirke och björkstock. Våra inköpsvolymer ökar särskilt av att virkesförbrukningen vid bioproduktfabriken i Kemi ökar.
  • Virkesmarknadsöversikten
  • |
Skogsdirektör

Virkeshandeln från privatskogar i Finland har efter sommaren varit på en lägre nivå än i fjol. Efterfrågan på skogsindustriprodukter har varit svag. I november kan man dock skönja en uppgång på virkesmarknaden. Priserna har kommit ner från toppnoteringarna, men på längre sikt ligger virkespriserna fortfarande på en mycket god nivå. Till exempel rotpriserna för massaved ligger fortfarande på nästan 15 procent högre nivå än för ett år sedan.

Virkesmarknadssituationen i Östersjöregionen är i balans. I Baltikum ligger priserna för virke på bark vid väg på samma nivå som i Finland och energivedspriserna är lägre. Marknaden för barrträdsmassaved är i balans också i Sverige.

Jag har med tillfredsställelse följt med hur vår kundtillfredsställelse har utvecklats. Vår mätare för kundupplevelse, NPS, har hållit sig på den rekordhöga nivå som uppnåddes i somras. Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta har under detta år fått inemot 2 800 nya medlemmar, vilket också visar att vår verksamhet uppskattas. Tack till våra medlemmar för gott samarbete och de nya medlemmarna önskas varmt välkomna med i arbetet för hållbar tillväxt i Finland.

I augusti minskade vi minimidiametern för massaved från sex till fem centimeter i Finland och förändringen gäller nya och gamla rot- och leveransaffärer. Förändringen är tidsbunden och den gäller till årets slut. Vi begrundar framtiden i december. Under årets slut lönar det sig att göra gallringsaffärer och dra nytta av den lägre minimidiametern.

EU:s skogspolitik är fortfarande aktiv. De nationella skyddsförbindelserna för EU:s biodiversitetsstrategi samt kriterierna för primär skog och gammal skog är inne på slutrakan. Dessutom är utformningen av EU:s direktiv för mått och massa i en vettigare riktning mycket viktigt för oss, eftersom direktivet påverkar virkestransporterna över gränsen mellan Finland och Sverige.

I oktober kom en betydande förändring i jämförelsenivån för Finlands LULUCF-markanvändningssektors kolsänka. I framtiden ska motsvarande kalkylförändringar föras till målsättningarna. De senaste årens diskussioner om kostnader för miljarder euro till Finland verkar i dagens ljus vara kraftigt överdimensionerade.  

Den träförädlande industrins biodiversitetsvägkarta publicerades i september och den skapar en god grund för förstärkande av hela branschens ekologiska hållbarhet.

Den frivilliga Metsä Group Plus-skogsvårdsmodellen som vi tog i bruk i juni blir allt populärare. Det är en utmärkt åtgärd som verkställer våra principer för förnyande skogsbruk, dvs. den leder till att den biologiska mångfalden ökar i våra ekonomiskogar i jämförelse med dagsläget. Metsä Group Plus beaktar mångfald och skogsnatur i större omfattning än tillämpade certifieringssystem och skogsägarna får en tilläggsbonus för användning av modellen.

Idétävlingen Förnya Metsä som pågick under oktober-november gav flera hundra initiativ till åtgärder som kan föra verksamheten i ekonomiskog i en allt mera hållbar riktning. Vinnarna publiceras efter årsskiftet. Tack till alla deltagare och en skön väntan på jul till er alla!

Skogsdirektör
Juha Jumppanen ansvarar i egenskap av Metsä Groups skogsdirektör för koncernens virkesanskaffning och skogstjänster. Han har arbetet inom Metsä Group under hela sin arbetskarriär. Han inledde inom skogsvårdsaffärsverksamheten och har därefter samlat erfarenhet inom virkesdrivning, industriella kundkontakter, medlemstjänster och virkeshandel. Kontinuerlig förbättring jämte utveckling av kundupplevelse och personaltillfredsställelse ligger särskilt nära hans hjärta.