Inköpen av virke ökar

Skogsindustrins marknadssituation är fortfarande utmanande, men våra investeringar och ersättandet av importvirke stärker efterfrågan på virke. Vår virkeshandel löpte väl i fjol och våra inköpsvolymer motsvarade behoven vid vår egen industri. Under innevarande år eftersträvar vi betydligt större inköpsvolymer, då bioproduktfabriken i Kemi ökar sin virkesanvändning.
  • Virkesmarknadsöversikten
  • |
Skogsdirektör

Vi är särskilt intresserade av att köpa gallringar och leveransvirke, men vi köper också gärna slutavverkningar.

Fjolåret var ett konkret exempel på att vi skapar nytta särskilt för våra ägarmedlemmar. Under 2023 betalade vi ut rekordhöga 101 miljoner euro i vinstutdelning på basen av 2022 och dessutom virkeshandelsbonus och prisgarantier för cirka 24 miljoner euro.

Vår virkeshandelskampanj under årets början ger goda tilläggsförmåner för våra ägarmedlemmar. Vi betalar en högre tilläggsbonus än normalt för Metsä Group Plus-slutavverkningar och nu är tilläggsbonusen också tillgänglig för gallringar. Dessutom får avtalskunderna en obegränsad prisgaranti.

Metsä Group Plus-skogsvårdsmodellen ökar i popularitet och den verkar bli en betydande skogsvårdsmodell i Finland. Vår föregångarmodell med stamvolymprissättning är en etablerad handelsmetod och dess andel av gallringarna uppgick i fjol redan till nästan en tredjedel.

I augusti i fjol minskade vi minimidiametern för massaved från sex till fem centimeter tidsbundet till årets slut. Erfarenheterna av förändringen var goda, så vi beslöt fortsätta med en minimidiameter på fem centimeter även efter årsskiftet. Denna förändring ger ekonomisk nytta för skogsägarna.

Sysselsättningsutsikterna är exceptionellt goda för våra drivnings- och transportentreprenörer och vi eftersträvar nya volymrekord inom både drivning och logistik.

Virkesmarknadssituationen är någorlunda balanserad i Östersjöregionen. I Baltikum är priserna på bark för massaved vid väg ungefär på samma nivå som i Finland och energivirkespriserna är lägre. I Sverige är marknaden i balans för barrmassaved och priserna vid väg på samma nivå som i Finland.

Vår kundupplevelse slog nytt rekord i fjol och vårt mål är att ytterligare förbättra vår verksamhet. Vår serviceportfölj 2030-färdplan som blev klar i årsskiftet visar vägen för utveckling av kundupplevelsen. Våra skogstjänster ökade i fjol och vi nådde tvåsiffriga tillväxtsiffror.

Det finns mycket ogjort arbete inom den nationella implementeringen av EU:s skogspolitik. De nationella skyddsförbindelserna samt kriterierna för gammal skog och skog i naturtillstånd för EU:s biodiversitetsstrategi är inne på slutrakan. Det är viktigt att få tydliga nationella kriterier för gammal och primärskog, så vi har klara gränser för vår spelplan. Staten måste också reservera tillräcklig finansiering för objekt i privatskogar som fyller kriterierna, så att vi inte får en risk för skydd i gråzonen i våra privatskogar.

Förnya Metsä-idétävlingen i oktober-november gav cirka 250 initiativ genom vilka verksamheten i ekonomiskog kunde göras ännu mera hållbar. Tävlingen är ett praktiskt exempel på hur vi tillsammans kan utveckla vår verksamhet. Tack till alla deltagare och lyckönskningar till vinnarna.

Tack till ägarmedlemmarna för utmärkt samarbete under fjolåret och en önskan om en aktiv vinter!

Skogsdirektör
Juha Jumppanen ansvarar i egenskap av Metsä Groups skogsdirektör för koncernens virkesanskaffning och skogstjänster. Han har arbetet inom Metsä Group under hela sin arbetskarriär. Han inledde inom skogsvårdsaffärsverksamheten och har därefter samlat erfarenhet inom virkesdrivning, industriella kundkontakter, medlemstjänster och virkeshandel. Kontinuerlig förbättring jämte utveckling av kundupplevelse och personaltillfredsställelse ligger särskilt nära hans hjärta.