Vi bevarar sällsynt förekommande lövträd i vår virkesanskaffning

Metsä Group köper i Finland endast tall, gran och björk samt asp då aspens diameter är högst 40 cm. Linjedragningen har varit i kraft sedan juni 2022. Grova aspar och andra sällsynt förekommande lövträd så som sälg, hägg, rönn och alar lämnas kvar i skogen. De är nyckelträdslag som många arter är beroende av.

Cirka 97 procent av trädbeståndets volym i Finland består av tall, garn och björk. Alla andra trädslag utgör sammanlagt tre procent, så bevarande av sällsynt förekommande trädslag och en ökning av dem är viktigt för både skogsnaturen och klimatanpassning. Artrikedom uppskattas förbättra skogens förmåga att klara sig välmående i en föränderlig miljö.

Olika trädslag har sina arter som har specialiserat sig på dem och till exempel sälgen är en viktig växt för pollinerare då den blommar tidigt. De träd som bevaras bildar en flora av trädslag som håller över trädgenerationerna och främjar uppkomsten av död ved i ekonomiskog.

Gäller rot- och leveransaffärer

Linjedragningen om sällsynt förekommande lövträd gäller både rot- och leveransaffärer. Om ägarmedlemmarna vill avverka sällsynt förekommande lövträd för eget brännvedsbehov i samband med avverkningen, går det för sig precis som tidigare. Vi rekommenderar det inte förfarandet av mångfaldsskäl.

I samband med skötsel av ung skog och förröjning kan man fortfarande fälla sällsynt förekommande lövträd till marken, men Metsä Group köper inte av dem för energiproduktion. Skogsägaren kan arbeta upp dem till brännved eller sälja dem som energi.

Metsä Group utför plantskogsvårdsarbeten enligt rekommendationerna för god skogsvård. I olika skeden av plantskogsvård lämnas ett lämpligt inslag av lövträd för att främja uppkomsten av blandbestånd. Forskning har till exempel visat att inslag av lövträd i granbestånd förbättrar beståndets tillväxt. Det lönar sig att redan i ett tidigt skede av skogsvården planera in sällsynt förekommande lövträd som naturvårdsträd.