Användarvillkor

Läs noggrant igenom dessa villkor innan du använder vår webbtjänst

Genom att gå till denna webbplats som tillhör Metsä Group (nedan ”Metsä Group”)och använda den godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor ska du sluta att använda denna webbplats. Genom att gå till denna webbplats som tillhör Metsä Group (nedan ”Metsä Group”)och använda den godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor ska du sluta att använda denna webbplats. Dessa villkor tillämpas på alla webbplatser som tillhör bolag i Metsä Group. I dessa villkor hänvisar namnet ”Metsä Group” till det koncernbolag vars webbplats det vid tillfället är fråga om.

Begränsad nyttjanderätt

All slags reproduktion och redigering, kopiering, överföring, distribution eller lagring av innehållet på denna webbplats är tillåten endast med tillstånd som erhållits skriftligen i förväg av Metsä Group. Metsä Group tillåter dock att delar av innehållet i dessa tjänster lagras på dator eller skrivs ut som kopior under förutsättning att (1) kopian eller utskriften alltid innehåller nedanstående uppgifter om upphovsrätten, (2) kopian eller utskriften alltid enbart är till för personligt bruk och att kopian eller utskriften inte görs tillgänglig för allmänheten på något sätt, (3) den information som ges i tjänsten inte ändras. Det är förbjudet att använda innehållet i dessa tjänster för något annat ändamål än det ovannämnda. Kopiering eller distribution av bilder, logotyper eller ljud som används i en tjänst är inte tillåten utan skriftligt tillstånd av Metsä Group.

Inga garantier

Metsä Groups webbtjänster erbjuds som de är. Inga uttryckliga eller indirekta garantier ges för att tjänsterna eller deras innehåll är felfria eller tillförlitliga. Metsä Groups webbtjänster kan innehålla tekniska oklarheter eller typografiska fel.

Ändringar och fel

Metsä Group garanterar inte att en tjänst är tillgänglig utan avbrott och felfritt eller att tjänsterna eller de servrar som förmedlar dem inte har virus eller andra skadliga komponenter. Metsä Group garanterar inte att eventuella fel korrigeras. Metsä Group har rätt att ändra tjänsterna eller förhindra tillgången till dem när som helst.

Upphovsrätt

Äganderätten till det material som tjänsterna innehåller samt alla upphovsrätter tillhör Metsä Group (Copyright Metsä Group, Norrskensparken 2, 02100 Esbo, Finland. All rights reserved).

Varumärken

Alla Metsä Groups logotyper, märken och symboler som ingår i webbplatsen är varumärken som ägs av Metsä Group.

Utskick av material

Om du skickar material via denna tjänst får materialet som skickas inte vara konfidentiellt. Materialet ska tillhöra dig och/eller du ska ha rätt att skicka det till Metsä Group. När du skickar denna typ av uppgifter via webbplatsen ger du Metsä Group obegränsad rätt att använda, utveckla, framställa, sprida, publicera eller överföra de uppgifter och idéer som du har skickat i sin helhet eller en del av dem och/eller foga de skickade uppgifterna till annat material eller en annan produkt eller tjänst. Metsä Group offentliggör dock inte dina personuppgifter utan ditt uttryckliga tillstånd, om vi inte meddelar det i förväg eller tillämplig lagstiftning förpliktar oss till det.

Länkar till andra webbplatser

På Metsä Groups webbplatser finns det länkar till andra webbplatser. Metsä Group ansvarar inte för tredje parters webbplatser, till vilka man går via Metsä Groups webbplatser, och representerar inte dessa webbplatser. Metsä Group ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller för användningen av dem. Om du går till en tredje parts webbplats gör du det alltid på eget ansvar.

Ansvarbegränsning

Metsä Group ansvarar på intet sätt för direkta, tillfälliga, medelbara, indirekta, sekundära, särskilda eller straffbara skador, förluster, kostnader eller uteblivna vinster som hänför sig till bläddring bland Metsä Groups webbtjänster eller på något objekt som är länkat till dessa, eller till att innehållet i dessa tjänster inte kan användas, eller till användning eller försök till användning av tjänsterna, eller till defekt, avbrott, brist, fel eller dröjsmål i användningen eller förmedlingen, eller till virus eller linje- eller systemfel, även om Metsä Group eller dess representanter meddelas om skadorna, förlusterna eller kostnaderna.

Lag och forum

Alla eventuella tvister som föranleds av tjänsterna avgörs enligt Finlands lag i Helsingfors tingsrätt.

Om du har kommentarer eller frågor om dessa tjänster, kontakta Webmastern.