Medlemsförmåner till Metsäs ägare

Metsä Group har över 90 000 ägarmedlemmar runt om i Finland. Tillsammans äger vi ungefär hälften av Finlands privatskogar. Du kan ansluta dig som ägarmedlem i Metsä Group och få del av våra omfattande medlemsförmåner, om du äger minst tre hektar skogsmark i Finland. 

Vi köper årligen 14–18 miljoner kubikmeter av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Under 2023 betalade vi ut rekordhöga 101 miljoner euro i vinstutdelning och dessutom virkeshandelsbonus och prisgarantier för cirka 24 miljoner euro *. Ju aktivare medlem du är, desto större ekonomisk fördel får du.

Anslut dig som ägarmedlem här.

*tidigare avkastning är ingen garanti för kommande avkastning.

Tillsammans gör vi mera – även i euro

Tabellen presenterar exempel på hur stor nytta Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar har av sitt medlemskap på årsnivå. Siffrorna grundar sig på kundgruppernas typiska virkesförsäljningsvolymer och genomsnittliga andelsplaceringar samt uppskattade kostnadsnivåer.
Siffrorna är riktgivande och de grundar sig på uppgifterna för 2023.

 

Medlem

Kund med avtal om medlemsförmåner

Kund med avtal om skötsel av skogsegendomen

Skogsareal
 40 ha
90 ha 
 170 ha 
Årlig virkesförsäljning, m3/år
 140 m3
 400 m3
 800 m3
Andelskapital (grund- och tilläggsandelar), euro 10 000 29 000 57 000

Medlemsförmåner
     
Bonus för virkeshandel och skogsvård, euro
42 €
325 €
1 161 €
Prisgarantins prisgranskningar/avtalskunder, euro
 
 469 €
    937 €
Kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan, euro
 
 
    255 €
Uppdaterade uppgifter om skogstillgångar, euro
 
 
    170 €
Kostnadsfri årsplan, euro
 
 
    425 €
Medlemsförmåner sammanlagt 42 € 793 € 2 948 €
 
Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning      
Ränta på andelskapital* 453 €  1 625 €  3 349 € 

Virkeshandelsbaserad vinstutdelning

(räknad enligt 0,30 euro m3), euro* 

168 €  480 €  960 € 
Vinstutdelning sammanlagt 621 € 2 105 € 4 309 €
Kapitalbonussystemets nytta vid tilläggsandelsplaceringar** 16 € 134 € 454 €

* De presenterade uppgifterna grundar sig på historiska andelsräntor och virkeshandelsbaserad vinstutdelning som har förverkligats 2023, och på basen av dem kan man inte dra pålitliga förväntningar på kommande andelsräntor eller virkeshandelsbaserad vinstutdelning. Skatter beaktas inte i tabellen. Metsäliittos virkeshandelsbaserade vinstutdelning beaktar den årliga mottagningen av industriellt gagnvirke från medlemmen under 4 föregående kalenderår. Den virkeshandelsbaserade vinstutdelningen är uträknad med antagandet, att medlemmen har sålt en genomsnittlig volym (m3) virke under vart och ett av de fyra föregående kalenderåren. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om vinstutdelning på styrelsens förslag. Det finns inga garantier för vinstutdelning.

** Ägarmedlem införtjänar kapitalbonus då ägarmedlem gör placeringar i Metsä1-tilläggsandelar och denna kapitalbonus kan under två följande kalenderår användas för att med sina virkesförsäljningsinkomster teckna nya Metsä1-tilläggsandelar till ett lägre pris genom att betala 85 procent av teckningspriset. Den återstående delen av teckningspriset för Metsä1-tilläggsandelarna betalas av Metsäliitto Osuuskunta som fondförhöjning. Om ägarmedlem säger upp Metsä1-tilläggsandelar som tecknats med kapitalbonus innan utgången av den två år långa förbindelseperioden, återbetalas dock endast den del som ägarmedlemmen själv har erlagt.