Medlemsförmåner till Metsäs ägare

Metsä Group har över 90 000 ägarmedlemmar runt om i Finland. Tillsammans äger vi ungefär hälften av Finlands privatskogar. Du kan ansluta dig som ägarmedlem i Metsä Group och få del av våra omfattande medlemsförmåner, om du äger minst tre hektar skogsmark i Finland. 

Under 2022 betalade vi vinstutdelning till ägarmedlemmarna till ett belopp av cirka 86,4 miljoner euro (andelsräntor, kapitalbonusens
fondförhöjning och vinstutdelning på basen av virkesaffärer) och gav medlemsförmåner för cirka 23 miljoner euro (virkeshandels- och skogsvårdsbonus samt avtalskundernas prisgranskningar).

Tillsammans gör vi mera – även i euro

I tabellen nedan ser du för olika medlemskapsnivåer hur stor nytta våra medlemmar i genomsnitt har per år av sitt medlemskap. Tabellens siffror grundar sig på de virkesförsäljningsvolymer och belopp som medlemmar, medlemsförmånsavtalskunder och skogsvårdsavtalskunder i typiska fall har placerat i andelskapital och Kapitalbonus. Siffrorna är riktgivande och de grundar sig på uppgifter för 2022.

 

Medlem

Kund med avtal om medlemsförmåner

Kund med avtal om skötsel av skogsegendomen

Skogsareal
 40 ha
100 ha 
 200 ha 
Årlig virkesförsäljning, m3/år
 144 m3
 405 m3
 900 m3
Andelskapital (grund- och tilläggsandelar), euro 10 000 28 000 55 000

Medlemsförmåner
     
Bonus för virkeshandel och skogsvård, euro
44 €
338 €
1 362 €
Prisgarantins prisgranskningar/avtalskunder, euro
 
 530 €
    1 179 €
Kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan, euro
 
 
    300 €
Uppdaterade uppgifter om skogstillgångar, euro
 
 
    200 €
Kostnadsfri årsplan, euro
 
 
    500 €
Medlemsförmåner sammanlagt 44 € 868 € 3 541 €
 
Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning      
Ränta på andelskapital* 461 €  1 356 €  2 701 € 

Virkeshandelsbaserad vinstutdelning

(räknad enligt 0,15 euro m3), euro* 

86 €  243 €  540 € 
Vinstutdelning sammanlagt 547 € 1 599 € 3 241 €
Kapitalbonussystemets nytta vid tilläggsandelsplaceringar** 22 € 160 € 444 €

* De presenterade uppgifterna gäller förverkligade historiska andelsräntor och virkeshandelsbaserad vinstutdelning 2022 och på basen av dem kan man inte bilda pålitliga antaganden om kommande räntenivåer eller virkeshandelsbaserad vinstutdelning. Skatter beaktas inte i tabellen. Metsäliittos virkeshandelsbaserade vinstutdelning beaktar den årligen mottagna industriella gagnvirkesvolymen av medlemmen under fyra föregående kalenderår. Exemplet på virkeshandelsbaserad vinstutdelning är beräknad under antagandet att medlemmen säljer en virkesvolym som motsvarar den genomsnittliga virkesvolymen under vart och ett av de fyra år som föregår vinstutdelningen. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om vinstutdelning på styrelsens förslag. Det finns inga garantier på vinstutdelning.

** Då en ägarmedlem gör en placering i Metsä1-tilläggsandelar, införtjänar medlemmen kapitalbonus, som under två följande kalenderår kan användas för att teckna nya Metsä1-tilläggsandelar till ett förmånligare pris så, att medlemmen endast betalar 85 procent av teckningspriset. Den återstående delen av Metsä1-tilläggsandelarnas teckningspris betalas av Metsäliitto Osuuskunta som fondförhöjning. Om ägarmedlem säger upp Metsä1-tilläggsandel som har tecknats med kapitalbonus innan den i villkoren nämnda, två år långa bindningsperioden har löpt ut, återbetalas till medlemmen dock endast den andel som medlemmen själv har betalat.