Skogssammanslutning är ett alternativ för syskon som kommer överens

En skogssammanslutning är ett bra alternativ då en skogsfastighet övergår från föräldrarna till följande generation som vill äga skogen tillsammans. Som ägandeform är en ägare enklast, men om fastigheten övergår till syskon, av vilka ingen ensam vill bli skogsägare och alla vill delta, så är samägande ett alternativ.
  • Bloggar
  • |
  • |
  • Skogsägande
Skogsexpert, generationsväxlingstjänster

Denna ägandeform bildar en skogssammanslutning. Då spjälks skogen inte i delar, vilket kunde minska på omsorgen för den och åtminstone skulle öka skogsbrukets kostnader. I en sammanslutning äger alla delägare en lika stor andel av skogen, om inte annat har fastställts i köpebrev eller gåvobrev. I en sammanslutning ska alla beslut ändå göras enhälligt, så det lönar sig inte att bilda en sammanslutning bland personer som färdigt är av olika åsikter.

Ofta är det så, att den som bor närmast skogen bryr sig mest om skogen och även sköter om den. Detta arbete är till förmån för alla delägare. Om en sådan delägare vill ha en ersättning, ska man betala lön för det. Det lönar sig att på förhand skriftligt komma överens om arbetsfördelning och till exempel grunderna för skogsskötseln och virkesaffärer. Deklarationen gör sammanslutningen tillsammans, men delägarna betalar skatt i proportion till sin respektive ägoandel.

Det lönar sig för en skogssammanslutning att ta i bruk Metsäverkko, varmed sammanslutningens alla delägare ser samma uppgifter om sin skogsegendom. De kan var och en godkänna anbud på virkeshandel och skogsvårdsarbeten med hjälp av sina bankkoder i Metsäverkko. De kan också befullmäktiga en av sammanslutningens delägare att fungera som ansvarsperson för skötsel av ärenden i Metsäverkko, men med bevarad rätt att se alla uppgifter i Metsäverkko.

Om skogssammanslutningens delägare vill ha hjälp med att sköta skogarna, så är ett alternativ att teckna avtal om skötsel av skogsegendomen med Metsä Group. På det sättet får man en bra start på skötseln av delägarnas skogsegendom – med hjälp av en egen skogsexpert. Sammanslutningen får proffs som sköter om sin skog, men allt beslutsfattande finns kvar hos delägarna.

Skogsexpert, generationsväxlingstjänster
Ari Tervonen är generationsväxlingsexpert som har fått sitt levebröd från Metsä Group i 27 års tid. Arbetskamraterna och mötena med kunder är arbetets salt för honom – ingen väckning har känts tung, då han vet hur goda stunder dagen kommer att fora med sig. Som motvikt till arbetet sysslar Ari med skogsvårdsarbeten, jakt och sysslor vid sommarstugan.