”Naturvärden är viktiga för oss och vi strävar efter att beakta dem vid åtgärder i skogen. Skogsägarna kan göra flera enkla saker som tryggar naturvärden i ekonomiskog. Utöver extra naturvårdsträd gör vi till exempel konstgjorda högstubbar, lämnar skyddsbuskage för djuren och kring skogstjärn lämnar vi breda skyddszoner, vartill vi försöker bevara en mångsidig blandning av trädslag”, berättar Mikko Partanen.

Utöver dessa mål kändes det som ett naturligt val för Partanens att ansluta sina dryga hundra skogshektar till FSC-certifieringen. De deltog redan tidigare i PEFC-certifieringen. Skogen finns i Vieremä, men bröderna flyttade bort från sina hemtrakter redan för ett tjugotal år sedan. De besöker dock släktingar under sina semestrar och besöker också skogen då.

Partanens skogssammanslutning har avtal om medlemsförmåner med Metsä Group. ”Jag kontaktade skogsexpert Mikko Huotari då jag läste om Metsä Groups FSC-naturobjektstjänst. Han började reda ut på vilket sätt vi kunde ansluta vår skog till FSC-certifieringen.”

Fem procent ska skyddas

För att man ska kunna ansluta en skogsfastighet till FSC-certifieringen, ska minst fem procent av arealen på ett bestående avgränsas ytter om skogsbruksanvändning. ”Partanens hade en giltig skogsbruksplan, vilket gjorde att ärendet snabbare kunde föras vidare”, säger Huotari.

”Jag gjorde ett fältbesök för att kontrollera om det finns tillräckligt av skyddsvärda objekt i skogen, vilka bestående ska lämna ytter om skogsbruk. Där fanns relativt omfattande skyddszoner kring skogstjärn samt tvinmark och impediment som framledes skyddas bestående. Dessa objekt ritades in i skogsbruksplanen. Dessutom innehåller planen nu kalhyggesfritt skogsbruk på några torvmarksfigurer.”

Eftersom det inte fanns tillräckligt skyddsobjekt enligt FSC:s definitioner i Partanens skog, kompletterades dessa genom FSC-naturobjektstjänsten. I annat fall skulle man ha varit tvungen att skydda vanlig ekonomiskog för att fylla skyddskravet på fem procent.

”Metsä Group erbjuder utan ersättning värdefulla naturobjekt till sina avtalskunder för att inte skogsägaren ska bli tvungen att skydda sin ekonomiskog. På det sättet riktas skyddet till sådana naturobjekt som på riktigt är värdefulla och Metsä Group strävar till att de områden som man arrenderar in ska utgöra vidsträckta, enhetliga helheter, varvid deras betydelse för naturvärden också är större”, förklarar Huotari.

FSC-virke har säker avsättning

Vid den förhandsauditering som krävs för anslutning till FSC-certifieringen konstaterades, att Partanens skogar och de naturobjekt som erbjöds fyller kraven för FSC-certifiering. Skogarna anslöts till FSC-certifieringen i november i fjol och naturobjekten syns nu också på den skogsbruksplan som finns i Metsäverkko.

Huotari påminner om att priset i regel är lite högre då skogsägaren säljer virke från sin FSC-certifierade skog till Metsä Group. ”Allt flera av våra kunder vill att deras virke ska komma från FSC-certifierad skog, eftersom dess betydelse ökar på slutproduktmarknaden. Efterfrågan är större än utbudet, så det finns alltid avsättning för FSC-virke.”

Man behöver inte pruta på den ekonomiska avkastningen

”För oss har bättre avsättning för virket inte så stor betydelse”, berättar Mikko Partanen. ”Viktigast är värnande av mångsidiga naturvärden. Det förutsätter ändå inte att man prutar alltför mycket på skogens ekonomiska avkastning – det här kunde också andra skogsägare med fördel notera. Den nya certifieringen för oss i önskad riktning. De objekt som nu skyddas har inte väsentlig ekonomisk betydelse.”

Bröderna Partanens farfar anslöt sig som medlem i Metsäliitto Osuuskunta redan i slutet av 1940-talet, varefter medlemskapet har följt med över generationerna. ”Vi har varit skogsägare i ungefär sex års tid nu med Matias och vi upplever att det är vår skyldighet att hålla skogarna i gott skick med beaktande av naturhänsyn. På lång sikt upplever vi att det är den bästa lösningen hellre än endimensionell maximering av avkastningen.”


Den ursprungliga artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 1/2022.
Text Sirkku Vanhatalo
Foto Seppo Samuli
Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets logolicens: FSC-C111942