Målen är klara, men hur når man dem?

Heidi Salomäki ämnar fortsätta skogsbruket på släktgården med ekonomiska mål i främsta rummet, men naturvärden är också viktiga för henne. Hennes egen skogsexpert Tuomo Kuisma har varit till stor hjälp för bevarande av naturvärden och tillsammans med honom har hon kartlagt viktiga naturobjekt och sett ut lämpliga platser för skyddsbuskage och grupper av naturvårdsträd i god tid före skogsvårdsarbeten och avverkningar.

Även om skogsvården är långsiktigt arbete, så har varje skogsvårdsåtgärd sin plats och tid och åtgärderna kan ha effekter som sträcker sig tiotals år fram i tiden. Skogsexpertens kunnande och erfarenhet är till värdefull hjälp för hanteringen av helheten och Heidi har fått både handledning och uppmuntran av Tuomo för att göra de rätta besluten. ”Även om jag tillbringar mycket tid i skogen, så är det viktigt att ha en expert som ger råd om vilka åtgärder borde utföras.”

Metsä för samman familjer

Ända sedan början har det varit viktigt för Heidi att delta i skogsvården så mycket som möjligt. Röjsågen är redan bekant och hon har också övat sig i att etablera ny skog. Heidi har lagt märke till att man kan sköta planteringsarbetet som ett roligt talkoprojekt med familj och vänner. Skogen har fört samman familjen också på ett annat sätt, eftersom generationsväxlingen genomfördes som samfälld skog med fyra delägare från samma familj.

Även om Heidi gillar skogsvårdsarbeten, hinner hon inte med allting, då hon har ett arbete i stan. En del arbeten lämnar hon till Metsä Group. Tuomo berättar att det passar Metsä alldeles utmärkt:” Ägarmedlemmarna kan göra skogsvårdsarbeten själv eller till och med lämna allt till oss enligt principen nycklarna i handen.”

Metsäverkko underlättar kontakten och gör det lätt att göra virkesaffärer

Skogsägare Heidis arbete är kontorsarbete för ett företag som ordnar tillställningar och under säsongerna blir arbetet hektiskt. Då utgör skogsvårdsarbetet både motion och variation till arbetsmiljön. Skogsägarens vardag innebär också att ta hand om ekonomiska ärenden.

Heidi hör till den generation, för vilka mobilteknologi ter sig naturligt, så hon är van att sköta skogsärenden via Metsäverkko. “Delägarna i vår samfällda skog bor på olika håll i landet, så det är behändigt att kunna göra virkesaffärer via ett nätverktyg.” I Metsäverkko är virkesaffärsanbudet tydligt specificerat punkt för punkt och detaljerna går att påverka. Heidi och familjemedlemmarna går igenom anbuden på distans och besluter sedan tillsammans om virkesaffären. ”Och att priserna är de rätta”, tänker Tuomo. ”Nå precis så”, skrattar Heidi.