Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus koskee jokaista Metsä Groupissa, ja jokaisella on tärkeä tehtävä sen edistämisessä. Metsä Groupin eettiset toimintaperiaatteet muodostavat pohjan eettisille liiketoimintakäytännöillemme ja ohjaavat vastuullisuustyötämme.

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Työntekijämme saavat säännöllistä koulutusta etiikasta ja vastuullisuudesta.

Vastuullinen hallinto ja johtaminen

Metsäliitto Osuuskunta on suomalainen osuuskunta ja Metsä Groupin emoyhtiö, jonka omistaa yli 90 000 metsänomistajajäsentä. Metsäliitto Osuuskunnassa hallitus on ylin hallinnollinen elin, joka ohjaa vastuullisuutta. Pääjohtaja vastaa Metsä Groupin toimintojen strategisesta vastuullisuudesta.

Vastuullisuuden johtamismallissamme korostetaan strategista, operatiivista ja kulttuurista integraatiota. Toimintamallin avulla varmistetaan, että työtapamme ovat ennakoivia, läpinäkyviä ja järjestelmällisiä ja että vastuullisuuden kaikki kolme ulottuvuutta – taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen – huomioidaan jo lähtökohtaisesti kaikessa toiminnassamme ja että ne tulevat kiinteäksi osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa.

Vastuullisuustavoitteemme näkyvät toimintojen suunnittelussa

Konsernin tasolla on käytössä vastuullisuuden johtamiseen keskittyvä prosessi, jota valvoo prosessin johtoryhmä. Sen tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia siitä, että vastuullisuustavoitteemme näkyvät liiketoiminta-alueita, prosesseja ja toimintoja koskevissa suunnitelmissa.

Prosessin johtoryhmä seuraa Metsä Groupin vuoteen 2030 ulottuvien strategisten kestävyystavoitteiden edistymistä. Se myös varmistaa, että vastuullisuusasioissa toimitaan yhdenmukaisesti paitsi koko Metsä Groupin sisällä myös sitoumuksissa muiden tahojen kanssa. Lisäksi ryhmä ohjaa vastuullisuuden johtamisprosessin toteuttamista ja toimintaa. Se koostuu liiketoiminta-alueiden edustajista ja toimintojen päälliköistä. He vastaavat siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat heidän omissa organisaatioissaan, ja raportoivat edistymisestä. Muita jäseniä ovat Metsä Groupin kestävän kehityksen johtaja sekä kestävän kehityksen prosessin omistaja, yhteiskuntasuhdejohtaja.

Bioproduct mill

Olennaisuus – aihealueet, joilla on suurin vaikutus

Keskitymme vastuullisuustyössämme meille ja sidosryhmillemme tärkeimpiin eli olennaisiin teemoihin. Olemme tunnistaneet seitsemän tärkeintä vastuullisuusteemaa, jotka ohjaavat vastuullisuustyötämme ja 2030-kestävyystavoitteitamme. Teemat edustavat ja tukevat koko Metsä Groupin liiketoimintaa sekä huomioivat merkittävimmät vaikutukset koko arvoketjuumme.

Metsä Groupin olennaiset aiheet

  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien käytön ekeloginen kestävyys
  • lmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen
  • Resurssien käytön tehokkuus ja tuotannon vastuullisuus
  • Jokaisen kunnioittaminen ja päästöje vähentäminen
  • Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle
  • Innovatiivisuus ja ennakkoluuloton yhteistyö
Ihmisiä

Riskienhallintaa pitkällä tähtäimellä

Metsä Groupin riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa toimintojen jatkuminen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä niin, että vaikutukset sidosryhmiimme ja ympäröivään luontoon otetaan huomioon. Riskienhallintamme kattaa koko arvoketjuumme ja laajempaan vaikutuspiiriimme liittyvät riskit.Riskienhallintamme perustuu tieteeseen pohjautuviin tietoihin.

Metsä Groupin toiminta perustuu kestävään metsänhoitoon ja metsien kestävään käyttöön

Puunhankinta-alueellamme Pohjois-Euroopassa metsät ovat lähes loppumaton luonnonvara: esimerkiksi Suomessa noin 40 prosenttia puun vuotuisesta kasvusta jätetään käyttämättä. Vastuullisten menetelmien käyttö metsänhoidossa pitkällä aikavälillä takaa sen, että metsämme kasvavat terveiksi ja tuottavat puuta enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Metsien hyvinvoinnin kannalta luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää. Tämä varmistetaan puunhankinta-alueillamme käytettävillä PEFC (PEFC/02-31-03) ja FSC® (FSC-C014476) metsäsertifiointijärjestelmillä sekä Metsä Forestin ekologisella kestävyyden kehitysohjelmalla. Molempien metsäsertifiointijärjestelmien tavoitteena on saada metsien hyvinvointia uhkaavat riskit hallintaan sekä suojella vesistöjä ja muita luonnonarvoja. Luonnon monimuotoisuuden heiketessä ilmastonmuutoksen, myrskyjen ja tuholaisten aiheuttamat riskit metsäluonnolle ovat entistäkin vakavampia.

Yhteiskuntavastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyvät riskit

Yhteiskuntavastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyvät riskit Metsä Groupin omissa toiminnoissa ovat pieniä, koska toiminnot sijaitsevat pääasiassa Euroopassa, jossa yhteiskunnalliset olosuhteet ovat suhteellisen vakaita. Olemme silti tunnistaneet omassa toiminnassamme ja toimitusketjussamme riskejä, jotka liittyvät ihmisoikeuksien loukkaamiseen. Esimerkiksi logistiikka ja rakennustyömaat on tunnistettu toimitusketjussamme tällaisiksi toiminnoiksi.

Sapling