Tiedämme käyttämämme puun alkuperän

Kaikki Metsä Groupin ostama puu tulee kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Puun alkuperä on tiedossa kaikissa maissa, joista puuta hankitaan.

Puu on kaikkien tuotteidemme pääasiallinen raaka-aine. Metsä Groupin puunhankinta vastaa puun toimittamisesta konsernille, ja puun toimitukset ovat sen ydinliiketoimintaa. Toimimme läheisessä yhteistyössä puun toimittajien ja hakkuu-urakoitsijoiden kanssa, ja edistämme kestävää metsätaloutta koulutuksen ja sidosryhmien kanssa tapahtuvan yhteistyön avulla.

Kaikki Metsä Groupin ostama puu tulee kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Noin 89 % puusta tulee Suomesta. Metsä Group ostaa lisäksi puuta Ruotsista ja Baltian maista. Kolme neljäsosaa Suomesta ostamastamme puusta tulee Metsäliitto Osuuskunnan jäsenien omistamista yksityismetsistä. Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet omistavat lähes puolet Suomen yksityismetsistä.

Puun alkuperä on tiedossa kaikissa maissa, joista puuta hankitaan

Puun alkuperäketjun sertifiointi osoittaa, että alkuperän, lainmukaisuuden ja vastuullisuuden valvonta toteutuu koko toimitusketjussa. Metsä Group noudattaa alkuperäketjuihin liittyviä PEFC (PEFC/02-31-03) ja FSC® (FSC-C014476) sertifiointien vaatimuksia, mikä tarkoittaa, että puiden alkuperä tiedetään ja että alkuperäketju on riippumattoman tahon varmistama.

Lisäksi sertifioituja määriä ja alkuperätietoja seurataan kattavasti koko ketjussa ja tiedot raportoidaan tarkasti. Varmistamme myös, että kaikki sertifioimattomat materiaalit täyttävät vaatimukset ja jopa ylittävät ne esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Metsä Group on käyttänyt digitaalisia karttoja puun alkuperän seurantaan yli kymmenen vuoden ajan. Lisäksi konsernilla on kolmannen osapuolen sertifiointi alkuperäketjun hallintajärjestelmälleen, joka kattaa kaiken konsernin puunhankinnan.

Varmennamme puun alkuperän ja varmistamme kestävän metsänhoidon periaatteiden
noudattamisen

Varmennamme puun alkuperän ja varmistamme kestävän metsänhoidon periaatteiden noudattamisen puuntoimittajien ja hakkuukohteiden auditoinneilla, joita tehdään järjestelmällisesti kaikissa maissa, joista hankimme puuta. Sisäiset auditoinnit ja kolmannen osapuolen sertifioima alkuperäketjun hallintajärjestelmä kattavat puuntoimittajien ja hakkuu-urakoitsijoiden toiminnan sekä varmentavat puun alkuperän ja ympäristöarvojen huomioon ottamisen. Vastuullisuusasiat ympäristöarvoista ja puun alkuperästä työhyvinvointiin, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen tutkitaan perusteellisesti auditointien aikana.

Metsä Group edellyttää puuntoimittajiensa ja urakoitsijoidensa noudattavan kestävän kehityksen periaatteita osana sopimuksiaan, toimitusketjun alusta alkaen. Nämä periaatteet koskevat myös mahdollisia toimitukseen osallistuvia alihankkijoita.

Metsä Group täyttää EU:n puutavara-asetuksen (EU 995/2010) sekä Yhdysvaltain Lacey Act -lain asettamat velvollisuudet. Näissä molemmissa kielletään laittomasti korjatun puun ja siitä jalostettujen puutuotteiden markkinoille tuominen.

Origin of wood