Sisäpiirihallinto ja lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinto

Metsä Groupissa noudatetaan sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus N:o 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan ja tytäryhtiö Metsä Board Oyj:n sisäpiiriohjeita, jotka on laadittu Helsingin pörssin laatimien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Metsä Group edellyttää jokaisen työntekijänsä toimivan sisäpiirisäännösten mukaisesti.  

MAR 14 artiklan ja rikoslain 51 luvun mukaan sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei saa (i) tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen lukuun yhtiön rahoitusvälineitä, (ii) suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja taikka houkutella toista henkilöä siihen; tai (iii) ilmaista sisäpiiritietoa toiselle henkilölle, jollei tämä tapahdu osana työn, tehtävien tai ammatin tavanomaista suorittamista. Sisäpiirihallinnon tavoitteena on mahdollistaa yhtiön sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden avoin omistus yhtiössä ylläpitäen samanaikaisesti julkista luottamusta yhtiön arvopapereilla tapahtuvaan kaupankäyntiin ja hinnanmuodostukseen. Metsä Group suosittelee vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä ja hankintaohjelmien käyttöä. Sisäpiiriin kuuluvia ohjeistetaan ja koulutetaan säännöllisin väliajoin.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Metsä Groupiin kuuluvilla yhtiöillä ei ole enää julkista sisäpiiriä eivätkä ne ylläpidä myöskään pysyviä yrityskohtaisia sisäpiirirekisterejä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita. Luettelot sisältävät tiedot sisäpiirihankkeisiin osallistuvista henkilöistä, jotka eivät saa käydä kauppaa kyseessä olevaan yhtiöön liittyvillä rahoitusvälineillä hankkeen aikana.

Metsäliitto Osuuskunta on määritellyt MAR-sääntelyssä tarkoitetuiksi johtohenkilöikseen   hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet ja pääjohtajan. Kyseiset johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineitä koskevista liiketoimistaan ja Metsäliitto Osuuskunta julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteina. Edellä mainittuja johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen Metsä Groupin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistusta, jona aikana johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineillä. Ilmoitusvelvollisten johtajien lisäksi yhtiö määrittelee ne muut henkilöt, jotka tehtävissään osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun ja eivät saa suljetun ikkunan aikana käydä kauppaa Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineillä.

Metsäliitto Osuuskunnalla ei 31.12.2021 ollut liikkeelle laskettuna säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä.

Metsä Board Oyj on määritellyt MAR-sääntelyssä tarkoitetuiksi johtohenkilöikseen hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Kyseiset johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Metsä Boardin osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevista liiketoimistaan ja Metsä Board julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteina. Edellä mainittuja johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen Metsä Groupin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistusta, jona aikana johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Metsä Boardin osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Ilmoitusvelvollisten johtajien lisäksi yhtiö määrittelee ne muut henkilöt, jotka tehtävissään osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun ja jotka eivät saa suljetun ikkunan aikana käydä kauppaa Metsä Boardin osakkeilla tai rahoitusvälineillä.

Lähipiiriliiketoimet

Metsäliitto Osuuskunnassa ja sen konserniyhtiöissä arvioidaan ja seurataan lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia. Lähipiiri määräytyy kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS 24) mukaisesti, ja siihen kuuluvat muun muassa kaikki konserniyhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa ja hallinnointikoodin mukaisesti kukin konserniyhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Konserniyhtiöiden väliset liiketoimet toteutetaan markkinaehtoisesti, ja tarvittaessa lähipiiriliiketoimia koskevan päätöksenteon valmistelussa hyödynnetään myös ulkopuolisia arvioita.