Yleinen

Tällä sivustolla on kuvattu Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet. Jos etsit tietoa Metsä Groupin ja sen liiketoiminta-alueiden organisaatioista ja liiketoiminnasta, tutustu Yritysrakenne-osioon.

Metsä Group on metsäteollisuuskonserni, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on suomalainen osuuskunta. Metsä Groupiin kuuluvien yritysten päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, osuuskunnan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä työjärjestyksiä sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja konsernin johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja ja toimintaohjeita. Metsäliitto Osuuskunnan säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan ohessa olevasta linkistä.

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ottamalla kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet, ja ilmoittaa poikkeamat hallinnointikoodista sekä niiden perustelut. Keskuskauppakamarin tammikuussa 2006 julkaiseman kannanoton mukaan omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa listayhtiöille annettua hallinnointikoodia siltä osin, kuin se on niiden erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti, eli siten, että poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. Hallinnointikoodi on saatavilla arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista seuraavin osin:

  • Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen valinta poikkeaa siten hallituksen valintaa koskevasta hallinnointikoodin suosituksesta. Suosituksesta poikkeavilla toimivaltuussäännöksillä on turvattu osuuskunnallisen omistajaohjauksen toteutuminen.
  • Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme (3) vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenten kolmen vuoden toimikausi on nähty perustelluksi päätöksenteon ja hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi.

Metsä Group laatii tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Metsä Groupin pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tällä sivustolla kuvattujen hallinnointiperiaatteiden noudattamisesta.