Investointeja tulevaisuuden kasvuun

Usko metsätalouden ja -teollisuuden sekä puuhun pohjautuvien tuotteiden hyvään tulevaisuuteen näkyy Metsä Groupissa laajana tuotteiden, toimintatapojen ja tehtaiden kehittämisenä. Investoimme vahvasti tulevaisuuteen.

Meillä on rohkeutta uudistua. Investointimme nousevat noin seitsemään miljardiin, kun lasketaan toteutuneet, käynnissä olevat ja suunnitellut investoinnit vuodesta 2015 lähtien. 

Liiketoimintojemme kasvu- ja kannattavuusnäkymät ovat hyvät. Vuonna 2023 aloitimme uuden Kerto® LVL -tehtaan rakentamisen Äänekoskelle. Teemme parhaillaan esiselvitystä ensimmäisen kaupallisen Muoto™-pakkauksia valmistavan tehtaan rakentamisesta Rauman-tehdasalueellemme. Ruotsissa kasvatamme taivekartonkikapasiteettia sekä pehmopaperituotantoa Mariestadissa. 

Kemin biotuotetehdas

Metsä Group Kemin biotuotetehdas käynnistyi syksyllä 2023. Investoinnin arvo on noin 2,02 miljardia euroa, eli kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi kotimaahan.

Uusi tehdas työllistää koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Tehtaalla työskentelee 160 henkilöä ja koko tehdasalueella noin 500 henkilöä. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olleen lähes 10 000 henkilötyövuotta.

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Tehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö on noin 7,6 miljoonaa. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Biotuotetehdas on tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköenergian omavaraisuus on 250 prosenttia.

Biotuotetehdas sai ympäristöluvan joulukuussa 2020, ja investointipäätös tehtiin helmikuussa 2021. Tehdas käynnistyi 20.9.2023.

Rauman mäntysahahanke

Metsä Fibre rakensi mäntysahatavaraa valmistavan uuden tuotantolaitoksen tehdasalueelleen Raumalle.  Tehdas käynnistyi syksyllä 2022. Investoinnin arvo oli noin 260 miljoonaa euroa, ja se on historian suurin sahainvestointi Suomessa. 

Rauman saha on maailman modernein ja tehokkain saha, jossa uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso on selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeampi. Saha tuottaa noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa vuodessa ja käyttää sen valmistukseen noin 1,5 miljoonaa kuutiota suomalaista tukkipuuta.

Uusi saha työllistää suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Rakentamisen kotimaisuusaste oli korkea, noin 70 %, ja rakentamisvaihe työllisti 1 500 henkilöä.

Rauman sahan ja sellutehtaan muodostaman tehdasintegraatin synergioita hyödynnetään energiatuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja palveluissa.

Husumin sellutehtaan uudistaminen ja taivekartonkikapasiteetin kasvattaminen

Metsä Board uudistaa Ruotsissa sijaitsevan Husumin tehdasintegraatin sellutehdasta kahdessa vaiheessa. Ensimmäistä vaihetta koskeva investointipäätös julkistettiin vuoden 2020 lopussa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtaalle rakennettiin uusi soodakattila ja turbiini, jotka käynnistyivät joulukuussa 2022. Toisessa vaiheessa 2020-luvun aikana on tarkoitus korvata tehtaan kaksi nykyistä kuitulinjaa yhdellä uudella. Vuosien 2019–2022 aikana toteutettava ensimmäisen vaiheen investointi on arvoltaan yhteensä noin 360 miljoonaa euroa.

Tehtaan noin 750 000 tonnin vuotuinen sellukapasiteetti pysyy investointien jälkeen ennallaan, mutta sen kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi.

Metsä Board investoi myös 210 miljoonaa euroa taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseen Husumin tehtaalla. Tällä hetkellä kartonkikone BM1:n vuotuinen taivekartongin kapasiteetti on 400 000 tonnia, ja investoinnin jälkeen se nousee 600 000 tonniin. Lisäkapasiteetin ylösajo käynnistyi syksyllä 2023 ja täysi tuotantokapasiteetti arvioidaan saavutettavan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kemin kartonkitehdas on valmistunut

Metsä Boardin Kemin kartonkitehtaan laajennus otettiin käyttöön syyskuussa 2023. Kartonkitehtaan modernisointi- ja pullonkaulainvestoinnit kasvattavat valkopintaisen kraftlainerin vuotuista tuotantokapasiteettia noin 40 000 tonnilla 465 000 tonniin.  Biotuotetehtaan ja kartonkitehtaan välinen integraatio sekä kartonkitehtaan tuotantolinjalle tehdyt modernisoinnit parantavat kartonkitehtaan vesi- ja energiatehokkuutta merkittävästi. Investoinnit vähentävät tehtaan vedenkäyttöä 40 prosenttia ja energian käyttöä 5 prosenttia tuotettua kartonkitonnia kohden.

Pehmopaperituotannon laajennus Mariestadissa

Metsä Tissue päätti helmikuussa 2023 laajentaa ensikuituun perustuvaa pehmopaperituotantoa Mariestadin tehtaallaan Ruotsissa. Vuosien 2023-2025 aikana toteutettavan investoinnin arvo on 370 miljoonaa euroa, mikä on koko pehmopaperiteollisuuden suurimpia investointeja Euroopassa. Pehmopaperituotannon määrä kasvaa nykyisestä noin 75 000 tonnista noin 145 000 tonniin vuositasolla. Investointi vahvistaa yhtiön edelläkävijyyttä Ruotsissa ja Skandinaviassa. Samalla paikallisen tuotannon laajentaminen auttaa osaltaan turvaamaan keskeisten hygieniapehmopaperituotteiden huoltovarmuutta. Mariestadin tehtaalla valmistetaan pohjoismaisia pehmopaperibrändejä Serlaa, Lambia ja Katrinia.

Tehtaan laajennukseen kuuluu uuden pehmopaperikoneen, uusien jalostuslinjojen, automatisoidun varaston ja uuden toimistotilan rakentaminen. Uudistetussa tehtaassa käytetään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, joka parantaa merkittävästi ympäristötehokkuutta vesi-, melu- ja ilmanpäästöjen osalta. Ympäristötehokkuustavoitteita tukee myös ensikuitutuotannon kasvattaminen. Investointi tuo noin 100 uutta työpaikkaa tehtaalle ja välillisesti noin 2 000 henkilötyövuotta rakentamisen aikana.  

Uusi Kerto® LVL -tehdas Äänekoskelle

Metsä Wood päätti kesäkuussa 2023 rakentaa Äänekoskelle uuden, rakennusteollisuuden käyttämiä palkki- ja levymateriaaleja valmistavan kertopuutehtaan. Kerto® LVL -tuotteet pienentävät merkittävästi rakennusten hiilijalanjälkeä moniin muihin materiaalivaihtoehtoihin verrattuna. Investoinnin arvo on 300 miljoonaa euroa, ja tehtaan on arvioitu käynnistyvän loppuvuonna 2026.

Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 160 000 kuutiota, mikä kasvattaa Metsä Groupin Kerto LVL -kapasiteettia noin 50 prosenttia. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö uudella tehtaalla on noin 400 000 kuutiota.

Tehdas tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan alansa edelläkävijä. Uuden tehtaan suorat työllisyysvaikutukset ovat noin 150 uutta työpaikkaa. Lisäksi uusi tehdas lisää noin 200 työpaikkaa suoraan arvoketjuunsa. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 000 henkilötyövuotta.

Simpeleen kartonkitehtaan modernisointi

Metsä Board on ilmoittanut käynnistävänsä merkittävän investointiohjelman Simpeleen kartonkitehtaan modernisoimiseksi, joka toteutetaan vaiheittain seuraavan kymmenen vuoden aikana. Osana tätä ohjelmaa Metsä Board on tehnyt investointipäätöksen Simpeleen taivekartonkikoneen uudistamisesta, joka parantaa taivekartongin laatua sekä lisää tuotannon tehokkuutta. Investointi mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden korvaamisen kartongin valmistuksessa, mikä tukee Metsä Boardin tavoitetta fossiilittomasta tuotannosta yhtiön kaikilla tehtailla vuoden 2030 loppuun mennessä.

Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 toisella puoliskolla. Investoinnin arvo on noin 60 miljoonaa euroa, jakautuen vuosille 2024–2026.

Suunniteltu investointiohjelma sisältää myös uudistuksia mekaanisen massan valmistuksessa, kartongin jälkikäsittelyssä sekä uuden voimalaitoksen. Näistä yhtiö ei vielä ole tehnyt investointipäätöksiä.

Mäntän pehmopaperitehtaan investointiohjelma

Metsä Group suunnittelee merkittävää investointiohjelmaa Mäntän pehmopaperitehtaan toiminnan kehittämiseksi, tehtaan modernisoimiseksi ja sen elinkaaren pidentämiseksi. Investointisuunnitelmat ovat osa yhtiön pehmopaperiliiketoiminnan Tulevaisuuden tehdas -strategiaohjelmaa, jonka tavoitteena on maailmanluokan tehokkuus ja ympäristösuorituskyky pehmopaperituotannossa. Suunnitellun investointiohjelman kokoluokka on noin 100 miljoonaa euroa, ja investointeja on tarkoitus toteuttaa seuraavien viiden vuoden aikana.

Suunnitellun ohjelman ensimmäinen investointi kohdistuu uuteen käsipyyhelinjaan, jolla  valmistetaan ensikuitupohjaisia käsipyyhepapereita erityisesti Suomen markkinoille. Linjan on tarkoitus olla toiminnassa vuoden 2025 aikana.