Minimoimme päästöt ilmaan ja veteen

Ennaltaehkäisevä ympäristöasioiden hallinta on Metsä Groupin tuotannon ohjaava periaate. Ilmaan ja veteen kohdistuvien päästöjen tehokas hallinta ja vähentäminen ovat tuotannon ympäristövaikutusten hallinnan kulmakiviä.
  • 90 %

    biopolttoaineita

  • 91 %

    tuotannostamme käytetystä energiasta fossiilitonta

  • -0,5 %

    prosessivettä verrattuna vuoteen 2018

Kohti fossiilittomia tehtaita

Metsä Groupin pääkeino ilmastonmuutoksen torjumiseen on bioenergian osuuden kasvattaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Fossiilisen hiilidioksidin ominaispäästöt (Scope 1 ja 2) ovat vähentyneet 25 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 2018. Tavoitteenamme on, että tehtaamme ovat fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä.

Sellutehtaamme ja voimalaitoksemme ovat Metsä Groupin ilmapäästöjen päälähteet. Ensisijaisia päästöjä ilmaan ovat hiilidioksidi (CO2), rikkidioksidi (SO2 ), typen oksidit (NOX) sekä selluntuotannon ja voimalaitosten hiukkaset. Lisäksi pieniä määriä pelkistyneitä rikkiyhdisteitä (TRS) vapautuu sellutehtailta. 

Prosessiveden käytön parantaminen

Vesi on metsäteollisuuden keskeinen resurssi. Vesitaloutemme ohjaavia periaatteita ovat tuotannon vedenkäytön optimointi ja jäteveden tehokas käsittely.

Metsä Groupin tavoitteena on parantaa prosessiveden käyttöä 35 % tuotetonnia kohti vuosina 2018–2030. Tavoite saavutetaan investoimalla esimerkiksi uusiin teknologioihin sekä tehostamalla ja optimoimalla prosesseja. Vuonna 2022 käyttö väheni 0,5 % verrattuna vuoteen 2018. 

Metsä Groupin tuotanto sijoittuu pääasiassa Pohjoismaihin, jotka muodostavat WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) mukaan maailman vesirikkaimman alueen. Koska metsätuotteiden tuotannossa tarvitaan vettä, tehtaat on rakennettu järvien ja jokien läheisyyteen. Vaikka vettä käytetäänkin, suomalainen metsäteollisuus on vaatimaton vedenkäyttäjä: toimiala käyttää vain 0,2 % Suomessa saatavissa olevista vesiresursseista. Prosessivesi puhdistetaan perusteellisesti ennen sen palauttamista jokiin, järviin tai mereen. Noin puolet vedestä käytetään koneiden jäähdyttämiseen. Kun jäähdytysvesi kiertää erillisessä järjestelmässä, sitä ei ole tarvetta puhdistaa käytön jälkeen.

Metsäteollisuuden toiminnan vaikutusten minimointi ulottuu tehtaiden ulkopuolellekin. Metsätalouden vaikutukset veteen minimoidaan useilla menetelmillä, esimerkiksi puskurivyöhykkeillä, joita metsäsertifiointi edellyttää. Metsät ovat elintärkeitä veden kiertokululle, koska ne ylläpitävät sateen ja haihtumisen välistä tasapainoa sekä parantavat pohjaveden laatua vähentämällä pintavalunnan imeytymistä pohjaveteen. Pohjoisella alueella haihtuminen tapahtuu pääasiassa metsissä. Metsät eivät myöskään tarvitse kastelua, koska esimerkiksi Suomessa sataa 600–700 millimetriä vuodessa.