Pääjohtajan katsaus

28.7.2022

Vuoden ensimmäinen puolikas elettiin lukuisten, poikkeuksellisen voimakkaiden uhkien ja riskien luomassa toimintaympäristösssä. Koronapandemia osoittautui pitkäaikaiseksi ilmiöksi maailmassa, joten meidän on kyettävä sopeutumaan ja toimimaan sen kanssa. Yhdellä Metsä Groupin päämarkkina-alueista, Kiinassa, nähtiin alkuvuoden aikana laajoja pandemian torjumiseksi toteutettuja yhteiskunnan sulkuja, jotka suoraan ja välillisesti vaikuttivat liiketoimintaamme. Venäjän julma ja oikeudeton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan johti Metsä Groupissa laajoihin toimiin kattaen Venäjän liiketoimintojemme alasajon sekä puun käytön ja hankinnan uudelleenjärjestelyn Venäjän puunhankinnan loputtua. Keski-Euroopan pehmopaperiteollisuuteemme vaikuttava energiahintojen raju nousu aiheutti sopeuttamistoimia. Kysyntätilanne näiden murrosten keskellä säilyi päätuoteryhmissämme ja markkina-alueillamme vahvana. Kustannusinflaation rasitteet kyettiin kokonaan tai osittain kattamaan hinnoittelussa. Kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta muodostui erittäin vahva. Toinen vuosineljännes oli liikevoitolla mitaten Metsä Groupin historian paras.

Metsä Group on toteuttamassa investointihankkeita, joihin sekä pandemialla että Venäjän toimilla on vaikutuksia joko kustannusinflaation tai materiaalien ja komponenttien saatavuuden kautta. Metsä Fibren Rauman uuden sukupolven sahan koekäyttövaihe alkoi suunnitellusti toukokuussa, ja jatkuvaan tuotantoon siirrytään kolmannella neljänneksellä. Metsä Boardin Husumin soodakattilan ja turbiinilaitoksen investoinnin käyttöönotto on viivästynyt suunnitellusta toisesta vuosineljänneksestä neljännelle. Keskeisenä syynä on asennustöiden viivästyminen resurssipulan vuoksi. Myös tähän pandemialla on ollut vaikutuksensa. Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas etenee aikataulussaan kohti tuotannon aloitusta vuoden kuluttua. Kustannusinflaatio on nostanut hankkeen alkuperäistä kustannusarviota noin 15–20 %. Metsä Tissue valmistelee Mariestadin tehtaan uusimisen investointia ja Metsä Wood suunnittelee kertopuutuotannon laajentamista Äänekoskelle. Metsä Board kasvattaa taivekartonkikapasiteettiaan Husumin tehdasintegraatissa ja toukokuussa se ilmoitti selvittävänsä mahdollisuuksia uuteen taivekartonki-investointiin joko Suomessa tai Ruotsissa.

Ihmiset tarvitsevat päivittäisessä elämässään puusta valmistettuja tuotteita. Tuotteiden ja teollisuuden on kehityttävä vastaamaan ilmastokriisin ja yleisen resurssiniukkuuden tuomiin haasteisiin. Jokapäiväisessä arjessa käytettävät tuotteemme on kyettävä valmistamaan yhä pienemmällä resurssien kuten energian tai kuidun määrällä. Tämä on ohjaava periaate toimintojemme kehittämisessä, olipa sitten kyse tehtaiden investoinneista, logistiikkaketjun tehokkuudesta tai tuotteiden rakenteesta. Resurssien tehokas käyttö on kiertotalousajattelun keskeinen perusta.

Metsien talouskäyttöön kohdistuu muutospaineita niin EU-lainsäädännön, kansallisen politiikan kuin julkisen sanan kautta. On selvää, että metsien käytön on uudistuttava. Työ metsätalouden muuttamiseksi turvaamaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ei ala tänään, vaan se on alkanut jo vuosia, jopa vuosikymmeniä sitten metsäsertifiointijärjestelmien perustamisen myötä. Myönteiset kehityssuunnat näkyvät Suomessa sadan vuoden aikana toteutettujen valtion metsäinventaarien tuloksista. Olemme oppineet tarkastelemaan metsiä laajempana kokonaisuutena kattaen metsämaan hiilensidonnan merkityksen. Tämä on osaltaan johtanut muuttuneisiin toimintamalleihin erityisesti turvemailla. Suojeluarvoltaan korkeiden metsäympäristöjen tunnistaminen ja liittäminen suojelun piiriin on tarpeen, ja se toteutuu sekä julkisin että vapaaehtoisin toimin. Hoidettu, terve metsä kasvaa ja sitoo hiiltä.

Metsät kaikessa monimerkityksellisyydessään ovat Suomelle ja suomalaisuudelle tärkeitä. Metsä Group tekee päivittäistä työtään kestävän kehityksen jokaisen kolmen pilarin toteuttamiseksi: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on saatava oteutumaan toinen toistaan tukien.

 

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group