Pääjohtajan katsaus

26.10.2023

Kolmas vuosineljännes toteutui ennakoidusti edellistä neljännestä ja vertailukautta matalammalla tasolla, ja kokonaisuudessaan tulostaso oli heikko. Keskeisimmät tekijät tuloksen muodostumisessa olivat Euroopan vaimeana jatkunut kysyntä ja kiinalaisen kartongin kasvanut tuonti itäisen Välimeren alueelle. Kolmannen neljänneksen aikana aloitettiin Kemin uuden biotuotetehtaan tuotanto ja Husumin kartonkikoneen laajennusinvestoinnin vaatima investointiseisokki, mitkä lisäsivät kauden kiinteitä kustannuksia. Havusellun kysyntä Aasiassa on jatkunut normaalilla tasolla, ja hintataso on kolmannen neljänneksen aikana kääntynyt siellä nousuun. Vuoden 2023 aikana on suljettu havusellukapasiteettia Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Taivekartongin ja korkealaatuisen lainerikartongin kysyntä Euroopassa on edelleen normaalia matalammalla tasolla. Pohjois-Amerikan kysyntä on hieman Eurooppaa aktiivisempaa.

Rakennusteollisuuden taantuma on johtanut sahatavaran heikkoon kysyntään, ja hintataso on laskenut kaikilla markkinoilla. Kertopuutuotteet ovat olleet vahvemmassa kysyntätilanteessa uusien rakentamisen ratkaisujen saadessa suosiota asiakkaiden keskuudessa. Rakentamisen aloitusten vähyys luonnollisesti laskee kertopuutuotteidenkin kysyntää. Pehmopaperituotteissa ja ruoanlaittopapereissa kysyntä on tyypillisesti Metsä Groupin muita segmenttejä vakaampaa. Metsä Tissuen tehostamistoimien ansiosta tulostaso on ollut hyvä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Metsä Group on toteuttanut noin kuuden miljardin euron kehitysinvestointiohjelman. Hankkeita on toteutettu kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Kaikki Metsä Groupin portfolion tuoteryhmät ovat pitkäaikaisesti kasvavia globaaleilla markkinoilla. Perustana kehitystyöllemme on usko toimialan tulevaisuuden menestykseen uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen kierrätettävien materiaalien valmistajana sekä perustehtävämme Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenten metsäomaisuuden arvon kasvattamisessa. Tässä tehtävässä onnistuminen vaatii aktiivista uudistumista arvoketjumme kaikissa osissa. Olemme kuluneenkin vuoden aikana tuoneet talousmetsien hoitoon lukuisia uusia metsien elinvoimaisuutta ja ekologisuutta tukevia palveluita ja pidemmän aikavälin strategisia tavoitteita. Uudistamme konsernin tuotteistoa panostamalla uusien puupohjaisten tuotteiden innovaatioihin sekä omassa liiketoiminnassamme että tukemalla uusien yritysten kehitystä sijoittamalla startup-yrityksiin.

Uusien tuotteidemme koetehdashankkeista kuituvalupakkausten 3D Muoto -hanke lähestyy vaihetta, jossa arvioimme kaupallisen vaiheen potentiaalia. Tekstiilikuitukoetehtaan testiajot jatkuvat ja prosessinkehitys jatkuu vielä tulevana vuonna. Metsä Fibre suunnittelee ligniinituotteiden koelaitosta Äänekoskelle ja Metsä Springin osakkuusyhtiö Montinutra suunnittelee kuusen sahanpurusta uutettavien kemikaalien tuotannon demolaitosta Vilppulaan.
Metsä Boardin taivekartonkitehtaan laajennus Husumissa otetaan käyttöön vuoden viimeisellä neljänneksellä, Metsä Tissuen ja Metsä Woodin uusien tehtaiden investoinnit Mariestadissa ja Äänekoskella etenevät.

Kaikki tämä vaatii toteutuakseen ammattitaitoisia ja sitoutuneita ihmisiä niin omistajajäsentemme, kumppaniemme kuin metsägroupilaistenkin joukossa. Konsernin liiketoiminnan on vastattava yhteiskuntien tavoitteisiin. Tämä luo meille menestymisen edellytykset ja vahvistaa eri rooleissa yhteisten tavoitteiden eteen työtä tekevien ihmisten motivaation.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group