Pääjohtajan katsaus

27.4.2023

Metsä Groupin vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes oli ennakoidusti edellistä neljännestä heikompi, mutta tuloksen voidaan silti arvioida olevan erinomaisella tasolla. Metsä Wood ja Metsä Tissue ylsivät ennätystasoille neljänneksen tuloksissaan. Metsä Boardin kartonkiliiketoiminta sujui odotetulla tavalla. Markkinoiden odotettua nopeampi heikkeneminen näkyi Metsä Fibren ja Metsä Boardin selluliiketoiminnassa ja johti Metsä Boardin ennakoitua heikompaan tulokseen. Puukauppa kävi alkuvuonna vilkkaana ja Metsä Forestin Osuuskunnan jäsenille suuntaamien bonuskampanjoiden tukemana.

Vaikka konserni ylsi korkeaan tulostasoon, ovat Euroopan heikon talouskehityksen ja korkean inflaation vaikutukset selvät kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Mekaanisen metsäteollisuuden kysynnässä näkyvät rakennusteollisuuden uusien kohteiden aloitusten väheneminen. Kuluttajahintojen nousu vaikuttaa vähittäiskaupan aktiivisuuden kautta pehmopaperituotteiden ja pakkausmateriaalien kysyntään. Sellua lopputuotteiksi jalostavan teollisuuden tuotannon rajoitukset niin Euroopassa kuin Aasiassa johtivat alkuvuonna sellun ylitarjontaan. Alavireisestä markkinatilanteesta huolimatta näkymät tuotesegmenttiemme pitkän aikavälin vahvaan kysyntään ovat ennallaan ja kilpailukykymme päämarkkina-alueillamme on kunnossa.

Metsätalouden ja metsäteollisuuden on jatkuvasti kehityttävä, uudistuttava ja vastattava yhteiskunnalliseen kehitykseen. Helmikuussa julkaisimme uudistavan metsätalouden tavoitteen ja strategian. Toiminnallemme talousmetsissä tavoitetasoksi ei enää riitä luonnonhaittojen välttäminen, vaan metsätalous pitää suunnitella ja toteuttaa siten, että elinympäristön tila todennettavasti paranee. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tietoa metsäekosysteemien toiminnasta ja kykyä toimeenpanna metsienkäsittelyn menetelmien käytännön uudistuksia, jotta haluttu vaikutus ympäristöön saadaan aikaan. Koska suojelun laajentumisesta huolimatta suurin osa Suomen metsäpinta-alasta on metsätalouden piirissä tulevaisuudessakin, on metsätalouden toiminnan kehitys luontokadon ehkäisyssä ensiarvoisen tärkeää.

Metsä Groupin moninaiset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti. Kemin biotuotetehdas on siirtynyt vaiheittain koekäyttöön, samanaikaisesti asennustyöt jatkuvat. Biotuotetehtaan ja siihen integroidun Metsä Boardin Kemin laineritehtaan laajennuksen käyttöönotto on kolmannella vuosineljänneksellä. Husumin kartonkitehtaan taivekartonkikoneen kapasiteetin nosto 200 000 tonnilla on suunniteltu käynnistyvän viimeisellä neljänneksellä. Metsä Tissuen Mariestadin pehmopaperitehtaan investointi alkoi, ja uusi paperikone jalostuslinjoineen käynnistyy vuoden 2025 alkupuolella. Metsä Woodin Äänekosken kertopuutehdas on suunniteltu investointipäätösvalmiuteen, ja se sai ympäristöluvan huhtikuussa.

Konsernin mittava tiedonkäsittelyjärjestelmien uudistus etenee. Vuoteen 2026 saakka kestävässä hankkeessa on tähän mennessä otettu käyttöön uusi talousjärjestelmä ja puunhankinnan toiminnanohjausjärjestelmä.

Metsä Groupin henkilöstö koostuu globaalisti yli 9 000 ammattilaisesta, joista Suomessa työskentelee noin 60 %. Kumppaneidemme ja alihankintaketjumme palveluksessa tekee työtä päivittäin moninkertainen määrä ihmisiä. Olemme kasvava ja kehittyvä yritys, joka valmistaa tuotteita ihmisten jokapäiväisiin arjen tarpeisiin uusiutuvasta raaka-.aineesta, puusta. Toiminnallamme on yhteiskuntaan laaja-alaisia vaikutuksia, jotka meidän tulee tunnistaa ja viestiä sidosryhmillemme.

Alkava hallituskausi on Suomen menestyksen kannalta poikkeuksellisen tärkeä. Elämme murroksen ja muutoksen aikaa monella tavalla: ilmastokriisi, globaali poliittinen epävakaus, sota Euroopassa, kansantaloutemme epätasapaino. Jotta yhteiskuntana voimme säilyttää sen toimivuuden ja hyvinvoinnin, joihin pohjoismaissa on totuttu, on poliittisessa päätöksenteossa huomioitava vahvasti myös yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Vastavuoroisesti terveen yritystoiminnan on annettava panoksensa yhteiskunnan asettamien tavoitteiden toteutukseen.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group