Palkitseminen

Metsä Groupin palkitsemisen periaatteet

Metsä Groupin palkitseminen perustuu seuraaville keskeisille periaatteille, jotka koskevat kaikkia konserniyhtiöiden lakisääteisiä toimielimiä ja Metsä Groupin palveluksessa olevia henkilöitä:

Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen

Tuemme palkitsemisella Metsä Groupin vision, strategisten ja operatiivisten päämäärien ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kannustamme arvojen ja Metsä Groupin edun mukaiseen toimintaan – vastuulliseen tuloksentekoon, luotettavuuteen, uudistumiseen ja yhteistyöhön.

Suorituskyvyn ja kannattavan kasvun varmistaminen

Palkitsemisella kannustamme erinomaisiin suorituksiin ja tuloksiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Palkitsemme tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä, kannattavasta kasvusta ja omistaja- ja sidosryhmäarvon kasvattamisesta.

Osaamisen kehittymisen ja uudistumisen tukeminen

Tuemme palkitsemisella osaamisen kehittymistä ja osaajien sitoutumista. Kannustamme jatkuvaan parantamiseen, uudistumiseen ja tulevaisuuden menestysedellytysten luomiseen. Rahallisen palkitsemisen lisäksi kehitämme henkilöstön osaamista ja tarjoamme mahdollisuuksia urakehitykseen. Johtamisemme on laadukasta ja kannustamme henkilöstöä osallistumiseen.

Johdonmukaisuus, kilpailukykyisyys ja läpinäkyvyys

Palkitseminen on oikeudenmukaista ja perustuu selkeisiin periaatteisiin ja rakenteisiin. Tarjoamme kilpailukykyisen palkitsemisen kokonaisuuden. Viestimme ja raportoimme palkitsemisesta läpinäkyvästi ja vaatimusten mukaisesti.

Palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston palkkioista päättää osuuskunnan edustajisto. Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenten palkkioista päättää hallintoneuvosto hallintoneuvoston nimitystoimikunnan esityksestä.

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päätä. Pääjohtaja johtaa koko Metsä Groupin toimintaa. Hallitus päättää hallituksen HR-valiokunnan valmistelun pohjalta konsernin pääjohtajan sekä Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevien konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet sekä konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät.

Kaikissa Metsä Groupiin kuuluvissa yhtiöissä noudatetaan samoja palkitsemisperiaatteita, ja palkkiokriteerit hyväksytään kunkin tytäryhtiön hallituksessa. Päätöksentekoprosessi takaa, että päätökset tehdään oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.

Hallintoneuvoston palkitseminen

Edustajiston päätöksen nojalla hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio. Muille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Kokouspalkkiota maksetaan myös hallintoneuvoston toimikuntien kokouksista sekä Metsäliiton piiritoimikuntien kokouksista. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettuja.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausikorvaus on 4 100 euroa ja varapuheenjohtajan 1 800 euroa. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 800 euroa (400 euroa piiritoimikuntien kokouksesta).

Hallituksen palkitseminen

Hallintoneuvoston päätöksen nojalla kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausikorvaus sekä kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettuja sekä oikeutettuja Metsä Groupin matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Hallintoneuvoston 27.10.2022 pidetyssä kokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille vuonna 2023 maksettavista palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten kiinteät kuukausikorvaukset:

  • Hallituksen puheenjohtaja 12 000 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtaja 6 000 euroa
  • Hallituksen jäsenet 5 600 euroa

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 800 euroa.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja HR-valiokunnan puheenjohtajille maksetaan erillinen kuukausikorvaus. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausikorvaus on 1 300 euroa ja HR-valiokunnan puheenjohtajan 1 100 euroa.

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jussi Linnaranta ja varapuheenjohtaja Mikko Mäkimattila toimivat myös Metsä Board Oyj:n hallituksessa. Metsä Board Oyj:n hallituksen palkitsemista koskevat tiedot löytyvät yhtiön nettisivuilta.

Pääjohtajan palkitseminen

Hallitus nimittää ja erottaa pääjohtajan ja päättää tämän palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista. Hallituksen päätöksellä pääjohtajalle maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Pääjohtaja Ilkka Hämälän kuukausipalkka on 68 564 euroa (huhtikuu 2023). Kuukausipalkkaan sisältyvät asunto-, auto- ja puhelinetu, laajennettu terveys-, matka- ja tapaturmavakuutusturva sekä vähäisiä muita luontoisetuja.

Pääjohtajalle voidaan hallituksen päätöksellä maksaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2023 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden on enintään 93,75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustuu Metsä Groupin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin, mukaan lukien vastuullisuustavoitteet (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2024. 

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän 2020-2024 ansaintajakson 2021-2023 mahdollinen palkkio perustuu Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Konsernin liiketulokselle (EBIT) ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi pääjohtajalle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Ansaintakriteerien toteuman lisäksi palkitsemisen perusteena on synteettinen osake, jonka arvo lasketaan Metsä Groupin kokonaisarvon perusteella. Pääjohtajan maksimipalkkiotaso on 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta (leikkuritaso 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta). Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen rahana (viimeistään maaliskuussa 2025), ja se sisältää lakisääteiset verot ja mahdolliset muut veroluonteiset maksut. Mikäli pääjohtajan toimisuhde päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, pääjohtaja pääsääntöisesti menettää oikeutensa palkkioon.

Pääjohtaja Ilkka Hämälän toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka ehdot hallitus on vahvistanut. Sopimuksen mukainen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimisuhteen Hämälällä on oikeus 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Erokorvausta ei makseta, jos Hämälä irtisanoutuu itse tehtävästään.

Pääjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Pääjohtaja Ilkka Hämälän eläkeikä on työntekijäin eläkelain mukainen. Hämälä kuuluu myös Metsä Groupin johdon etuusperusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Lisäeläkejärjestelyn perusteella Hämälän eläkkeen taso on enintään 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli Hämälän toimisuhde Metsä Groupissa päättyy ennen eläkeikää, hän on oikeutettu vapaakirjaan.

Pääjohtajan palkitseminen vuonna 2023

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2022 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli enintään 93,75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Groupin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Pääjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2023 lyhyen aikavälin palkkiota vuoden 2022 suoriutumiseen perustuen 650 032 euroa.

Suoritusperusteisen pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän 2020-2024 ansaintajakson 2020-2022 palkkio perustui Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2020-2022 toteuma oli 100,0 prosenttia, jonka perusteella pääjohtaja saa sitouttamisjakson jälkeen maaliskuussa 2024 kokonaan rahana maksettavan palkkion, jonka suuruus määräytyy Metsä Groupin synteettisen osakkeen arvon perusteella. Pääjohtajan palkkio voi olla enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. 

Pääjohtajan palkitseminen vuonna 2022

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2021 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli enintään 93,75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui Metsä Groupin liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Pääjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2022 lyhyen aikavälin palkkiota vuoden 2021 suoriutumiseen perustuen 723 305 euroa.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2019-2021 palkkio perustui Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2019-2021 toteuma oli 49,0 prosenttia, jonka perusteella pääjohtaja sai maaliskuussa 2022 yhteensä 68 600 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Pääjohtajalle ansaintajaksolta 2019-2021 maksettu pitkän aikavälin palkkio oli yhteensä 1 246 855 euroa. Palkkion määrää rajoitettiin. Pääjohtajan palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana pääjohtaja ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan. 

Pääjohtajan etuusperusteisen lisäeläkejärjestelyn maksu vuonna 2022 oli 4 079 072 euroa.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää hallituksen HR-valiokunnan valmistelun pohjalta Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevien konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet.

Muille johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteä peruspalkka, joka on korvaus tehtävän vastuista tehtävän vaativuuden, yksilön osaamisen ja suoriutumisen sekä palkitsemisen markkinakäytännön perusteella. Kiinteään peruspalkkaan voi sisältyä auto-, pyörä- ja puhelinetu sekä laajennettu terveys-, matka- ja tapaturmavakuutusturva.

Hallituksen päätöksellä muille johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2023 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden on muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustuu ao. yhtiön liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin, mukaan lukien vastuullisuustavoitteet, (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Mahdollinen palkkio maksetaan maaliskuussa 2024.

Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja kuuluu Metsä Board Oyj:n suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020-2024 piirin. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021-2023 maksetaan maaliskuussa 2024. Tarkemmat tiedot Metsä Board Oyj:n suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä löytyvät yhtiön nettisivuilta. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän 2020-2024 ansaintajakson 2021-2023 mahdollinen palkkio perustuu Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Konsernin liiketulokselle (EBIT) ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot. Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi johtoryhmän jäsenelle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Ansaintakriteerien toteuman lisäksi palkitsemisen perusteena on synteettinen osake, jonka arvo lasketaan Metsä Groupin kokonaisarvon perusteella. Muiden johtoryhmän jäsenten maksimipalkkiotaso on 140 tai 210 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta (leikkuritaso 180 tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta). Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen rahana (viimeistään maaliskuussa 2025), ja se sisältää lakisääteiset verot ja mahdolliset muut veroluonteiset maksut. Mikäli johtoryhmän jäsenen toimi- tai työsuhde päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, johtoryhmän jäsen pääsääntöisesti menettää oikeutensa palkkioon.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja jäsenet ovat oikeutettuja 6-12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli johtajasopimus irtisanotaan johtajasta riippumattomasta syystä.

Johtoryhmän muut jäsenet kuuluvat työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimisuhteen aloitusajankohdasta riippuen joillakin Metsä Groupin johtoryhmän jäsenillä on erillinen etuusperusteinen lisäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 62 vuotta. Eläkkeen taso on enintään 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella. Mikäli työsuhde Metsä Groupissa päättyy ennen eläkeikää, johtoryhmän jäsen on oikeutettu vapaakirjaan.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2023

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2022 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui ao. yhtiön liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2023 lyhyen aikavälin palkkioita vuoden 2022 suoriutumiseen perustuen yhteensä 1 397 634 euroa.

Metsä Board Oyj:n toimitusjohtajan osalta suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020-2024 ansaintajakson 2020-2022 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2020-2022 toteuma oli 100,0 prosenttia. Tarkemmat tiedot Metsä Board Oyj:n suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä löytyvät yhtiön nettisivuilta. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta suoritusperusteisen pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän 2020-2024 ansaintajakson 2020-2022 palkkio perustui Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2020-2022 toteuma oli 100,0 prosenttia. Ansaintajakson 2020-2022 toteumien perusteella muut johtoryhmän jäsenet saavat sitoutumisjakson jälkeen maaliskuussa 2024 kokonaan rahana maksettavan palkkion, jonka suuruus määräytyy Metsä Groupin synteettisen osakkeen arvon perusteella. Muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. 

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2022

Muu johtoryhmä

Kiinteä palkka ja luontoisedut
(vakuutus-, auto- ja puhelinedut)

Lyhyen aikavälin
palkkio
(suoriutuminen vuonna 2021)

Pitkän aikavälin
palkkio
(ansaintajakso
2019-2021)

Viivästetty
pitkän
aikavalin
palkkio

Yhteensä

2022 2 623 925 € 1 174 515 € 2 525 779 € 27 195 € 6 351 414 €
2021 2 254 601 € 434 776 € 2 668 919 € 495 693 € 5 853 990 €

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän palkkiomahdollisuus vuonna 2021 Metsä Groupin liiketuloskerroin huomioiden oli muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkio perustui ao. yhtiön liiketulokseen (painotus 50 prosenttia) ja hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin (painotus 50 prosenttia) sekä Metsä Groupin liiketuloskertoimen toteumaan. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2022 lyhyen aikavälin palkkioita vuoden 2021 suoriutumiseen perustuen yhteensä 1 174 515 euroa.

Metsä Board Oyj:n toimitusjohtajan osalta suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2019-2021 palkkio perustui puoliksi Metsä Board -konsernin ja puoliksi Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2019-2021 toteuma oli 70,0 prosenttia. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017-2021 ansaintajakson 2019-2021 palkkio perustui Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi konsernin liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle oli asetettu vähimmäistasot. Ansaintajakson 2019-2021 toteuma oli 49,0 prosenttia. Ansaintajakson 2019-2021 toteumien perusteella muut johtoryhmän jäsenet saivat maaliskuussa 2022 yhteensä 137 433 Metsä Board Oyj:n B-sarjan osaketta. Muille johtoryhmän jäsenille ansaintajaksolta 2019-2021 maksetut pitkän aikavälin palkkiot olivat yhteensä 2 525 779 euroa. Palkkion määrää rajoitettiin. Muiden johtoryhmän jäsenten palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion maksua seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtoryhmän jäsen ei voi siirtää tai myydä osakkeitaan.

Yhdelle muun johtoryhmän jäsenelle maksettiin huhtikuussa 2022 ansaintajaksolta 2015-2017 viivästettyjä pitkän aikavälin palkkioita osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti yhteensä 27 195 euroa.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Osakepalkkiojärjestelmä 2017-2021

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti tammikuussa 2017 jatkaa osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2017–2021. Järjestelmän tarkoituksena on ollut yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2017–2021 oli kolme ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2017–2019, 2018–2020 ja 2019–2021. Hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä kohderyhmään kuuluvat johtohenkilöt ja heille allokoitavan osakemäärän kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määräsi sen, kuinka suuri osa osakepalkkiosta maksettiin johtohenkilöille. Järjestelmän palkkio kultakin ansaintajaksolta perustui Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi oli asetettu vähimmäistasot liiketulokselle ja omavaraisuusasteelle.*

Palkkio maksettiin ansaintajakson päättymistä seuraavana keväänä. Palkkion määrää oli rajoitettu. Pääjohtajan enimmäispalkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) oli 2,5 kertaa hänen vuosipalkkansa suuruinen, ja muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten enimmäispalkkio oli 2 kertaa vuosipalkan suuruinen. Ansaintajaksoa seuraa noin kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana johtohenkilö ei saa siirtää tai myydä osakkeitaan. Mikäli johtohenkilö päättää työ- tai toimisopimuksensa sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö on velvollinen palauttamaan ansaintajaksolta ansaitsemansa osakepalkkion vastikkeetta. Mikäli konserniyhtiö päättää johtohenkilön työ- tai toimisopimuksen muusta kuin johtohenkilöön itseensä liittyvästä syystä tai mikäli johtohenkilön työ- tai toimisopimus päättyy yhteisesti sopien siten, että johtohenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, johtohenkilöllä on oikeus pitää luovutusrajoituksen alaiset osakkeet ja luovutusrajoitus lakkaa olemasta voimassa.

Palkkio maksettiin Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeina. Lisäksi palkkioihin kuului rahaosuus, jolla katettiin johtohenkilölle palkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän piiriin kuuluivat kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia.

* Metsä Board Oyj:n avainhenkilöiden (ml. Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja) osalta palkkio perustui Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Lisäksi oli asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.

 

Ansaintajakso*

2017-2019

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 75 hlöä 

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 1)

Ansaintajakson toteuma, %

Metsä Groupin palkitsemisjärjestelmä 100,0
Metsä Boardin palkitsemisjärjestelmä 75,1

Palkkion maksuvuosi

2020

Sitouttamisjakso

2 vuotta

Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa

4,86

Toimitetut osakkeet, kappaletta

Yhteensä 1 126 419, josta
Pääjohtajan osuus 110 833 (sis. Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtajana ansaitun osuuden)
Muun johtoryhmän osuus 211 325

 

*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.

 

Ansaintajakso*

2018-2020

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 75 hlöä

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 1)

​Ansaintajakson toteuma, %

​Metsä Groupin palkitsemisjärjestelmä 54,0
Metsä Boardin palkitsemisjärjestelmä 59,0

Palkkion maksuvuosi

2021


Sitouttamisjakso


2 vuotta

​Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa

​9,43

Toimitetut osakkeet, kappaletta

Yhteensä 631 802, josta
Pääjohtajan osuus 75 600
Muun johtoryhmän osuus 133 350

*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.

 

Ansaintajakso*

2019-2021

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 87 hlöä

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 200 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 1)

Ansaintajakson toteuma, %

Metsä Groupin palkitsemisjärjestelmä 49,0
Metsä Boardin palkitsemisjärjestelmä 70,0

Palkkion maksuvuosi

2022

Sitouttamisjakso

2 vuotta

​Osakkeen hinta siirtohetkellä, euroa

8,86

Toimitetut osakkeet, kappaletta

Yhteensä 674 690, josta
Pääjohtajan osuus 68 600
Muun johtoryhmän osuus 137 433

*Ansaintajakson tiedot perustuvat maksuhetken tilanteeseen.

1) Metsä Groupin palkitsemisjärjestelmä: Metsä Group -konsernin kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.
Metsä Boardin palkitsemisjärjestelmä: Metsä Board -konsernin (50 %) ja Metsä Group -konsernin (50 %) kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä 2020-2024

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti lokakuussa 2019 jatkaa pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2020–2024. Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Järjestelmä perustuu kolmen vuoden ansaintajaksoille (2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024), joita kutakin seuraa  vuoden sitouttamisjakso. Hallitus päätti joulukuussa 2022 lyhentää pitkän aikavälin palkkiojärjestelmän 2020–2024 sitouttamisaikaa kahdesta vuodesta yhteen vuo­teen.

Hallitus päättää ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä järjestelmään kuuluvat johtohenkilöt kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa palkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Metsä Groupin pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2020–2022, 2021–2023 ja 2022-2024 perustuvat Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Konsernin liiketulokselle (EBIT) ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot.  Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi johtohenkilölle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Ansaintakriteerien toteuman lisäksi palkitsemisen perusteena on synteettinen osake, jonka arvo lasketaan Metsä Groupin kokonaisarvon perusteella. Pääjohtajan palkkiomahdollisuus on maksimitasolla 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten 140 prosenttia tai 210 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Lisäksi palkitsemiselle on asetettu enimmäistaso, joka on pääjohtajan osalta 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten osalta 180 prosenttia tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen rahana, ja se sisältää lakisääteiset verot ja mahdolliset muut veroluonteiset maksut. Mikäli johtohenkilön toimi- tai työsuhde yhtiöön päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö pääsääntöisesti menettää oikeutensa palkkioon.

Metsä Groupin pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia, pl. Metsä Board, jolle on oma palkitsemisjärjestelmä. Tarkemmat tiedot Metsä Board Oyj:n suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä löytyvät yhtiön nettisivuilta

Ansaintajakso

2020-2022

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet 1) sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 66 hlöä 

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 180 tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 2)

Allokoidut synteettiset osakkeet (brutto), kappaletta

Yhteensä 1 105 848

Sitouttamisjakso

1 vuotta

Palkkion maksuvuosi

2024 (palkkio maksetaan rahana sitouttamisjakson jälkeen)

 

Ansaintajakso

2021-2023

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet 1) sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 69 hlöä (helmikuu 2023)

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 180 tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 2)

Allokoidut synteettiset osakkeet (brutto), kappaletta

Yhteensä 1 121 560 (helmikuu 2023)

Sitouttamisjakso

1 vuotta

Palkkion maksuvuosi

2025 (palkkio maksetaan rahana sitouttamisjakson jälkeen)

 

Ansaintajakso

2022-2024

Kohderyhmä

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet 1) sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia,
yhteensä 73 hlöä (helmikuu 2023)

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 180 tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 2)

Allokoidut synteettiset osakkeet (brutto), kappaletta

Yhteensä 1 107 716 (helmikuu 2023)

Sitouttamisjakso

1 vuotta

Palkkion maksuvuosi

2026 (palkkio maksetaan rahana sitouttamisjakson jälkeen)

1) Pois lukien Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja, joka kuuluu Metsä Board Oyj:n suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään.

2) Metsä Group -konsernin kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.                        

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä 2023-2027

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti joulukuussa 2022 jatkaa pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää Metsä Groupin johtohenkilöille vuosiksi 2023–2027. Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä. Järjestelmä perustuu kolmen vuoden ansaintajaksoille (2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027), joita kutakin seuraa vuoden sitouttamisjakso.

Hallitus päättää ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä järjestelmään kuuluvat johtohenkilöt kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa palkkiosta maksetaan johtohenkilöille. Metsä Groupin pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2023–2025, 2024–2026 ja 2025-2027 perustuvat Metsä Group -konsernin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE, %) kehitykseen hallituksen määrittämällä tavalla. Konsernin liiketulokselle (EBIT) ja omavaraisuusasteelle on asetettu vähimmäistasot.  Hallituksella on lisäksi oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita kokonaan tai osittain, mikäli tietyt konsernin liiketuloksen kehitykseen ja omavaraisuusasteeseen liittyvät kriteerit eivät täyty, tai mikäli palkkion määrä ylittäisi johtohenkilölle määritellyn henkilökohtaisen enimmäispalkkion määrän. Ansaintakriteerien toteuman lisäksi palkitsemisen perusteena on synteettinen osake, jonka arvo lasketaan Metsä Groupin kokonaisarvon perusteella. Pääjohtajan palkkiomahdollisuus on maksimitasolla 250 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten 140 prosenttia tai 210 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Lisäksi palkitsemiselle on asetettu enimmäistaso, joka on pääjohtajan osalta 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja muiden Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten osalta 180 prosenttia tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen rahana, ja se sisältää lakisääteiset verot ja mahdolliset muut veroluonteiset maksut. Mikäli johtohenkilön toimi- tai työsuhde yhtiöön päättyy ansainta- tai sitouttamisjakson aikana, johtohenkilö pääsääntöisesti menettää oikeutensa palkkioon.

Metsä Groupin pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia, pl. Metsä Board, jolle on oma palkitsemisjärjestelmä. Tarkemmat tiedot Metsä Board Oyj:n suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä löytyvät yhtiön nettisivuilta.

Ansaintajakso

2023-2025

Kohderyhmä 

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenet 1) sekä muita konsernin avaintehtävissä toimivia johtajia, yhteensä 76 hlöä (helmikuu 2023)

Palkkiomahdollisuus

Pääjohtaja: enintään 325 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta
Muu johtoryhmä: enintään 180 tai 270 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta

Ansaintakriteerit

ROCE 2)

Allokoidut synteettiset osakkeet (brutto), kappaletta

Yhteensä 900 614 (helmikuu 2023)

Sitouttamisjakso

1 vuotta

Palkkion maksuvuosi

2027 (palkkio maksetaan rahana sitouttamisjakson jälkeen)

1) Pois lukien Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja, joka kuuluu Metsä Board Oyj:n suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään.

2) Metsä Group -konsernin kolmen vuoden keskimääräinen ROCE. Lisäksi asetettu vähimmäisarvot omavaraisuusasteelle ja liiketulokselle.                        

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017-2021

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti tammikuussa 2017 ottaa käyttöön sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän Metsä Groupin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on ollut sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjosi kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita Metsä Board Oyj:n B-sarjan osakkeita työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimesi kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päätti heidän palkkionsa. 

Osakepalkkiojärjestelmä sisälsi hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12-36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Palkkio maksettiin osakkeina ja rahana sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmän perusteella maksettuun palkkioon kuului osakkeina annettava osuus ja rahaosuus. Osakkeina annettavalla osuudella tarkoitettiin nettopalkkiota sen jälkeen, kun palkkion rahaosuudella oli katettu avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot. Palkkion määrää oli rajoitettu. Mikäli palkkio (sisältäen sekä osakkeet että rahaosuuden) ylitti avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei maksettu enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä oli, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde oli voimassa ja työssäolo jatkui sitouttamisjakson loppuun saakka.

Vuonna 2020 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin palkkioita kolmelle avainhenkilölle (ml. Metsä Board Oyj:n avainhenkilö), yhteensä 29 869 osaketta. Vuonna 2021 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin palkkio yhdelle avainhenkilölle, yhteensä 6 000 osaketta. 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti lokakuussa 2019 jatkaa sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää Metsä Groupin avainhenkilöille*. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita synteettisiin osakkeisiin perustuvan käteispalkkion työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimeää kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päättää heidän palkkionsa. 

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12-36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen rahana, ja se sisältää lakisääteiset verot ja mahdolliset muut veroluonteiset maksut. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli palkkio ylittää avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei makseta enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020-2024 piirissä ei ollut nimettyjä avainhenkilöitä.

* Metsä Boardin avainhenkilöille on oma sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024. Tarkemmat tiedot Metsä Board Oyj:n sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä löytyvät yhtiön nettisivuilta.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2023-2027

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti lokakuussa 2022 jatkaa sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää Metsä Groupin avainhenkilöille*. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä sekä yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita synteettisiin osakkeisiin perustuvan käteispalkkion työsuhteen jatkumiseen perustuen. Hallitus nimeää kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt ja päättää heidän palkkionsa. 

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää hallituksen jokaisen avainhenkilön kohdalla erikseen tekemän päätöksen mukaisesti 12-36 kuukauden pituisia sitouttamisjaksoja. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen rahana, ja se sisältää lakisääteiset verot ja mahdolliset muut veroluonteiset maksut. Palkkion määrää on rajoitettu. Mikäli palkkio ylittää avainhenkilölle määritellyn enimmäispalkkion määrän, palkkiota ei makseta enimmäismäärän ylittävältä osalta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja työssäolo jatkuu sitouttamisjakson loppuun saakka.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2023-2027 piirissä on 1 nimetty avainhenkilö toistaiseksi.

* Metsä Boardin avainhenkilöille on oma sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2023-2027. Tarkemmat tiedot Metsä Board Oyj:n sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä löytyvät yhtiön nettisivuilta.