Suomen monimuotoiset metsät ovat tuhansien eliöiden koti

Luonnon monimuotoisuus on vaalimisen arvoinen rikkaus

        

Suomen metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, sillä niissä on moninaisia luontotyyppejä, jotka tarjoavat elinympäristön yli 20 000 eliölajille.

Jotta luonnon monimuotoisuus säilytetään, tehdään sen eteen töitä päivittäin. Suuri osa Suomen metsälajistosta tulee hyvin toimeen normaalissa talousmetsässä, jossa näkyy ihmisen vaikutus, mutta myös pyrkimys jäljitellä luontoa ja sen prosesseja. Kenties tärkein jäljiteltävä asia ovat puulajit. Kun käytetään kotimaisia kasvupaikalle soveltuvia puulajeja, taataan jatkumo niistä riippuvaisille lajeille eikä anneta jalansijaa lajeille, jotka eivät pohjoiseen luontoon kuulu.

Metsäluonnon monimuotoisuutta suojataan monin tavoin. Suomessa on hoidettu metsiä PEFC-sertifioinnin vaatimusten mukaisesti jo 15 vuoden ajan, ja tutkimustulokset osoittavat sillä olleen positiivisia vaikutuksia Suomen metsäluontoon. Metsäsertifiointi edellyttää, että hakkuualueelle jätetään tietty määrä säästöpuita muodostamaan elinympäristöjä kuollutta ja lahoa puuta tarvitseville eliölajeille.

Case: Monimuotoisuutta männystä hirveen​

Luonnon monimuotoisuus säilytetään yhteistyössä WWF Suomen kanssa

        

Metsä Group ja WWF Suomi tekevät yhteistyötä jo kuudetta vuotta. Yhteistyö tarjoaa arvokasta, käytännönläheistä sidosryhmänäkemystä molemmille tärkeistä aiheista kuten metsien monimuotoisuudesta. Yhteisissä koulutuksissa on uppouduttu paahderinteiden ja talousmetsälehtojen luonnonhoitoon, jonka puitteissa on laadittu ohjeistus ja järjestetty koulutusta talousmetsälehtojen ja paahderinteiden käsittelystä. Osana projektia Metsä Group on toteuttanut ohjeistuksen mukaisia luonnonhoidollisia hakkuita, sillä metsänhoidolla on huomattava rooli paahderinne- ja lehtokohteiden monimuotoisuusarvojen turvaamisessa. Kaksi kolmasosaa uhanalaisista metsälajeista tarvitsee ensisijaiseksi elinympäristökseen lehtoja tai paahderinteitä. Osa lajeista hyötyy luonnonhoidollisista hakkuista, jotka jäljittelevät kasvupaikkojen luontaista kehityskulkua.

Monimuotoisuutta turvataan monella tasolla

Lehtoelinympäristöjä ja niiden lajistoa on turvattu suojeluohjelmilla, lainsäädännöllä sekä sertifiointikriteereillä, mutta myös talousmetsälehdoissa lajiston elinoloihin voi vaikuttaa huomioimalla lajiston erityistarpeet ja suunnittelemalla metsätaloustoimet sen mukaan.

Esimerkiksi kosteat painanteet talousmetsälehdoissa ovat tärkeitä monimuotoisuudelle.
Lehdot ja paahderinteet ovat myös metsien monimuotoisuusohjelma METSOon kuuluvia elinympäristöjä. Metsä Groupin ohjeistuksessa METSO-ohjelmaan  soveltuvia kohteita ehdotetaankin ensisijaisesti arvioitavaksi mukaan ohjelmaan, jos se metsänomistajalle sopii.

Luonnon monimuotoisuutta on pyritty edistämään WWF Suomen kanssa yhteistyössä myös metsiä kulottamalla. WWF Suomi ja Metsä Group vierailivat syksyllä 2016 neljä vuotta sitten kulotetulla alueella Rovaniemellä. Neljässä vuodessa metsäluonnon monimuotoisuus oli edistynyt, ja alueelle on ilmestynyt jo sille tyypillisiä lajeja.

Vuonna 2016 yhteistyöhön sisältyy myös WWF Suomen toukokuussa julkistama Metsänhoito-opas ja siihen liittyvä Metsähaaste. Metsä Group on ottanut haasteen vastaan ja lupaa hoitaa metsiä oppaan ja sen sisältämän  Hoitotahto-lomakkeen mukaisesti. Kaikki oppaassa esitetyt menetelmät ovat mukana Metsä Groupin palvelutarjonnassa lähtien lahopuun lisäämisestä ja riistatiheikköjen vaalimisesta aina eri-ikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen saakka.