Frågor och svar om placeringsalternativen

På denna sida hittar du svar på frågor som ofta ställs om placeringsalternativen, särskilt om förnyelsen av vinstutdelningen. Du kan också alltid kontakta din egen skogsexpert.

Kysymyksiä ja vastauksia

 1. Med vilken tidtabell tas förändringen av vinstutdelning i bruk?

  De nya tilläggsandelsslagen togs i bruk 1.1.2022. Det första vinstutdelningsbeslutet enligt den nya modellen tas under våren 2022. Första beslutet om andelsränta på Metsä1-tilläggsandelar fattas under våren 2023.

  Ägarmedlemmarna har sedan oktober 2021 kunnat meddela, hur många A-tilläggsandelar medlemmen vill konvertera till Metsä1-tilläggsandelar. Man måste inte konvertera alla sina A-tilläggsandelar på en gång. De ägarmedlemmar som vill ha kvar sina A-tilläggsandelar behöver inte göra någonting.

  Alla andelsräntor på grund- och tilläggsandelar betalas framledes in på medlemmens bankkonto, om medlemmen inte på nytt tar ställning till hur andelsräntorna ska betalas ut. Från ingången av 2022 betalas andelsräntorna ut på konto eller alternativt kan de återplaceras i Metsä1-tilläggsandelar.

 2. Metsä1-tilläggsandelen är i kraft i tio års tid och dess giltighetstid förlängs automatiskt med tio år genom virkesaffärer. Innebär detta inte då att det lönar sig för mig att sälja virke endast en gång vart tionde år?

  Nej, så är det inte, eftersom varje euro virkesförsäljningsinkomst som du mottar förlänger giltighetstiden för en av dina befintliga Metsä1-tilläggsandelar med tio år, räknat från utgången av dess nuvarande giltighetstid.

  Dessutom kan varje virkesförsäljningseuro användas för att teckna en ny Metsä1-tilläggsandel. Det lönar sig alltså inte att skjuta upp virkesaffärer av denna anledning, eftersom Metsä1-tilläggsandelarnas giltighetstid förlängs med början från de äldsta. Konverteringstiden för samma tilläggsandel kan flyttas flera gånger, men konverteringstidpunkten kan inte i samband med en enskild förlängning flyttas längre fram än 20 år efter utgången av det kalenderår, under vilket den virkesförsäljningsinkomst som utgör grund för förlängningen har mottagits.

 3. Vad händer med Kapitalbonus?

  Kapitalbonus bevaras, men Kapitalbonus som införtjänas efter 1.1.2022 kan endast användas för att teckna Metsä1-tilläggsandelar. Kapitalbonus som har införtjänats före 2022 kan också användas för att teckna A-tilläggsandelar i enlighet med deras bruksperiod under kalenderåren 2022–2023, om ägarmedlemmen har kvar A-tilläggsandelar som är förknippade med Kapitalbonus.

  A-tilläggsandelarna kan konverteras till Metsä1-tilläggsandelar. Om ägarmedlemmen har konverterat alla sina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar, kan ägarmedlemmen inte längre använda Kapitalbonus för tecknande av A-tilläggsandelar, utan det enda möjliga användningsobjektet i sådana fall är Metsä1-tilläggsandelar.

 4. Vad händer med grundandelarna?

  Ägarmedlemmens skyldighet att placera i grundandelar enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar är oförändrad. Vid utbetalning av andelsräntor är avsikten att den högsta avkastningen ska riktas till grundandelar och Metsä1-tilläggsandelar. Fullmäktige fattar dock årligen beslut om andelsräntor och vinstutdelning på förslag av styrelsen.

 5. Förändras vinstutdelningen – fördelas en lika stor pott som förut?

  Fullmäktige fattar årligen beslut om andelsräntor och vinstutdelning på styrelsens förslag liksom tidigare. Enligt vinstutdelningspolitiken ska i genomsnitt hälften av Metsäliitto Osuuskuntas vinst delas ut som vinstutdelning till medlemmarna så som tidigare. Detta ska inte ändras. Framledes ska dock en del av vinstutdelningen ske på basen av virkeshandel i form av Metsä1-tilläggsandelar.

 6. Deltar medlemmen i den vinstutdelning som grundar sig på mottagen virkesvolym även om man inte konverterar sina A-tilläggsandelar?

  Ja, detta påverkas inte på något sätt av huruvida medlemmen konverterar sin a A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar eller inte.

 7. Kan man få vinstutdelning som grundar sig på mottagen virkesvolym om man inte har betalat sina grundandelar?

  Ja, det får man. Den vinstutdelning medlemmen får används i sådana fall dock i första hand för att betala obetalda grundandelar.

 8. Hur stor kommer ränteskillnaden att vara mellan A-tilläggsandelar och Metsä1-tilläggsandelar? Finns det någon uppfattning om storleksordningen?

  Avsikten är att rikta den största avkastningen till stadgeenliga grundandelar och Metsä1-tilläggsandelar. Metsä1-tilläggsandelskapitalet som sporrar till aktiv virkeshandel är ett betydande objekt för vinstutdelning och avsikten är att räntan på Metsä1-tilläggsandelar ska vara högst av alla tilläggsandelsslag.

  Avkastningen på Metsä2­tilläggsandelar och A-tilläggsandelar är i regel sämre än för grundandelar och Metsä1-tilläggsandelar. Avkastningen på B-tilläggsandelar är i sin tur i regel sämre än för Metsä2-tillägsandelar och A-tilläggsandelar.

  Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige beslutade, att räntan för grundandelar för 2022 ska utgå med 7,0% (6,0 för 2021), för Metsä1- tilläggsandelar 6,5%, för A-tilläggsandelar med 4,0% (5,0) och för B-tilläggsandelar med 1,0% (1,0).

 9. Kan man överföra Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar vid generationsväxling, som arv eller genom köp? Lyckas det liksom tidigare?

  Metsäliitto Osuuskuntas grund- och tilläggsandelar kan överföras till en annan medlem eller till en som ansluter sig som ägarmedlem. Principerna för överföring av de nya Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna är de samma som för de gamla A- och B-tilläggsandelarna.

 10. Måste man behålla Metsä1-tilläggsandelarna minst 10 år innan man kan säga upp dem?

  Nej. Man kan säga upp Metsä1-tilläggsandelar när som helst med samma uppsägningstid som A-tilläggsandelarna, dvs. utbetalningen sker 6 månader efter det årsskifte som följer efter uppsägningen.

  Styrelsen har enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar rätt att skjuta upp återbetalningen, om detta skulle äventyra andelslagets soliditet eller bevarande av en tillräcklig betalningsförmåga. Dessutom beaktas vad som stadgas i 16 § i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar om återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar och de uppsagda andelarnas rättigheter.

 11. Varför har man gjort en dylik ändring av tilläggsandelarna?

  Målet var att utveckla vinstutdelningsmodellen så att den i enlighet med andelslagets ägarstrategi och grunduppgift särskilt belönar ägarmedlemmar som förbinder sig med Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet. Samtidigt tryggas andelskapitalets bestånd och ett effektivare utnyttjande av andelskapitalet, vartill mängden andelskapital bättre kan förvaltas.

  Målet är att bättre än tidigare belöna ägarmedlemmar som bedriver regelbunden virkeshandel. I den nya modellen kommer medlemmarna i åtnjutande av vinstutdelningen genom att bedriva virkeshandel med Metsäliitto Osuuskunta.

 12. Till vad använder Metsäliitto Osuuskunta de pengar som placeras i Metsä1?

  Det effektivare kapitalutnyttjandet som den nya modellen möjliggör har som syfte att generera bättre avkastning på kapitalet, vilket innebär att andelslaget kan generera en större avkastning som kan delas ut till medlemskåren.

 13. Var får jag mera information?

  Noggrannare information finns i det presentationsdokument som berör Metsäliitto Osuuskunta och andelslagets tilläggsandelar. Dessutom kan du kontakta din egen skogsexpert.