Metsä1-tilläggsandelarnas giltighetstid

Metsä1-tilläggsandelarna gäller i 10 år räknat från utgången av det år som de tecknades eller erhölls. Efter detta konverteras de till Metsä2-tilläggsandelar med lägre ränta, om deras giltighetstid inte har förlängts genom virkesaffärer med Metsä Group.

Genom att göra en ny virkesaffär förlängs Metsä1-tilläggsandelarnas giltighetstid till högst 20 år för det belopp virkesförsäljningsinkomster som du har mottagit. Det innebär att varje euro* som du får i intäkt av virkeshandeln av Metsäliitto Osuuskunta automatiskt förlänger giltighetstiden för en av dina befintliga Metsä1-tilläggsandelar med tio år räknat från utgången av den nuvarande giltighetstiden.

Konverteringstidpunkten för samma tilläggsandel kan framskjutas flera gånger, men konverteringstidpunkten kan inte vid en enskild framskjutning skjutas längre fram än 20 år efter utgången av det kalenderår under vilket den virkesinkomst som ligger som grund för ifrågavarande framskjutning har mottagits.

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna är sex månader räknat från utgången av uppsägningsåret. Uppsägningen av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna kan inte återkallas senare.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har dock rätt att skjuta upp återbetalningen, rätt som fastställs i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, om återbetalningen utgör en risk att andelslagets kapitaltäckning eller betalningsförmåga inte ska ligga på en tillräcklig nivå. Dessutom har Metsäliitto Osuuskunta rätt att lösa in alla Metsä1- och/eller Metsä2-tilläggsandelar eller en del av andelarna.

* Avrundat nedåt till närmaste hela euro för varje enskild redovisning och med avdrag för gällande mervärdesskatt eller liknande skatter och avgifter samt förskottsinnehållning.

Exempel på placering av virkesförsäljningsinkomster i Metsä1-tilläggsandelar och förlängning av deras giltighetstid med virkesaffärer

I det fiktiva exemplet placerar en medlem 10 000 € av sina virkesförsäljningsinkomster i Metsä1-tilläggsandelar 2022. Medlemmen får 7 000 € virkesförsäljningsinkomster 2024, vilket medlemmen placerar i nya Metsä1-tilläggsandelar.Aikajana lisäosuuksien voimassaolosta

Virkesförsäljningsinkomst 2024 förlänger automatiskt giltighetstiden för de Metsä1-tilläggsandelar som har tecknats 2022 för 7 000 €, dvs. för 7 000 stycken Metsä1-tilläggsnadelar.

Efter förlängningen av giltighetstid kommer 7 000 stycken av de Metsä1-tilläggsandelar som tecknades 2022 att konverteras till Metsä2-tilläggsandelar först vid utgången av 2042 och de återstående 3 000 Metsä1-tilläggsandelarna enligt sin ursprungliga giltighetstid vid utgången av 2032.

De 7 000 Metsä1-tilläggsandelar som tecknas 2024 konverteras till Metsä2-tilläggsandelar efter utgången av 2034, eftersom deras giltighetstid inte har förlängts genom virkesaffärer.

Ägarmedlemmarna kan dessutom återplacera sina andelsräntor. Varje återplacering i Metsä1-tilläggsandelar får sin egen giltighetstid, varefter de konverteras till Metsä2-tilläggsandelar om deras giltighetstid inte har förlängts med virkesaffärer.

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar är 6 månader, räknat från utgången av uppsägningsåret. Styrelsen har en i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar tryggad rätt att skjuta upp återbetalningen om en återbetalning skulle äventyra andelslagets soliditet eller bevarandet av betalningsförmågan på en tillräckligt god nivå.

Den medlems om överväger en placering, ska bekanta sig omsorgsfullt med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar och emissionsvillkoren för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar samt det presentationsdokument som presenterar noggrannare uppgifter och riskbeskrivning som är förknippade med de nya tilläggsandelarna.