Den första erfarenheten av stamvolymprissatt virkesaffär blev en positiv upplevelse för Tuomas Viro. Stamvolymprissättning har befäst sin plats bland virkesaffärernas prissättningsmodeller.

Tuomas Viro från Björneborg gjorde sin första stamvolymprissatta virkesaffär sommaren 2022. I februari var avverkningen klar och skogsägaren nöjd.

”En på alla sätt bra erfarenhet”, säger Viro.

Avverkningarna omfattade sammanlagt 6,4 hektar. Den större figuren på 4,5 hektar blandskog med tall och gran i åldern 70 år behandlades med plockhuggning. En intilliggande litet yngre figur på 1,9 hektar gallrades.

”I ett tidigare skede har man avverkat byggnadsvirke från den större figuren, så beståndet var färdigt olikåldrigt. Min avsikt är att utveckla hela området till olikåldriga bestånd”, säger Viro.

Jämbördiga anbud

Viro hade från tidigare ett anbud från ett annat bolag för sina figurer.

”Under sommaren lade jag märke till att det inleddes en avverkning i grannens skog. Metsä Groups skogsexpert Antti Karttunen var på plats och jag pratade med honom.”

Under diskussionen kom männen överens om ett fastighetsbesök, varefter Karttunen gjorde ett stamvolymprissatt anbud till Viro. Vid samma tid lämnade det andra bolaget ett nytt anbud till Viro, där prissättningen grundade sig på sortiment.

”Jag räknade på anbuden och kom till slutsatsen att de är mycket jämbördiga.”

Stamvolymprismatris som grund

Stamvolymprissättning är en relativt ny prissättningsmetod som Metsä Group tog i bruk i hela landet i slutet av 2021. Skogsägaren får i modellen betalt för hela stammar.

Stamvolymprissatta anbud grundar sig på en stamvolymprismatris. Ur matrisen kan skogsägaren läsa ut en uppskattning på det avgående trädbeståndets medelstorlek och vilket stamvolympriset är per kubikmeter för träd av den storleken.

Det slutliga stamvolympriset fastställs efter avverkning, då man känner till uttagets medelvolym per stam. Om uttagets volym per stam är större än uppskattningen, betalar köparen mera för virket. Om volymen per stam är mindre, betalar köparen mindre.

Föraren avgjorde

Valet föll på den stamvolymprissatta affären då Karttunen kunde lova att arbetet skulle utföras av en förare som har specialiserat sig på kontinuitetsskogsbruk.

”Antti sa att han har en förare som gillar att utföra avverkningar enligt kontinuitetsskogsbrukets metoder. Det avgjorde ärendet för mig.”

Viro uppskattar att utfallet från avverkningen är cirka 700–800 kubikmeter.

”Det kan hända att träden är grövre och utfallet lite större än vi uppskattade. Det fanns en del rötskadade träd, men det är fråga om ett gammalt bete, så det kom inte som en överraskning” säger Viro.

Stora volymer

Enligt Metsä Groups inköpschef Petri Tahvanainen har stamvolymprissättning etablerat sig som metod för prissättning av gallringar. Dess andel av virkesaffärer har ökat.

”Det är inte längre fråga om enskilda procent av affärerna, utan om tiotal procent”, säger Tahvanainen.

Stamvolymprissättning lämpar sig bäst i välskötta, barrträdsdominerade gallringsbestånd av jämn kvalitet. Metsä Group köper fortfarande lövträd per sortiment.

De skogsägare som har valt stamvolymprissättning har uppskattat att man som skogsägare inte behöver bekymra sig över vilken hög virket hamnar i vid avverkningen.

”Det stämmer nog att man inte behöver granska virkestravarna med denna modell. Modellen är också i övrigt tydlig och bra”, funderar Viro.

Diskussionerna med Karttunen har lett till att det snart kan vara aktuellt med en affär på följande figur.

TEXT MARIA LATOKARTANO
FOTO VEERA KORHONEN

Texten är en förkortad version av en artikel som ingick i Metsä Groupin Viesti 1/2023.