Den uppdaterade FSC-skogsvårdsstandarden träder i kraft i slutet av sommaren 2023. Det innebär förändringar och preciseringar till exempel i fråga om antal naturvårdsträd och de skyddszoner som lämnas kring naturobjekt.

”Nuvarande standard har varit i bruk i över 10 års tid. FSC har stått tiden bra, så det blir inga stora förändringar för skogsägarna”, säger Metsä Groups chef för hållbar utveckling Silja Pitkänen-Arte.

Metsä Group tar i bruk de uppdaterade FSC-kraven under hösten.

Naturvårdsträd får större betydelse

I FSC-skogar lämnas minst 10 naturvårdsträd per hektar vid avverkningarna. I första hand lämnas träd som är särskilt viktiga för mångfalden, så som tidigare lämnade naturvårdsträd, hål- och boträd samt ädla lövträd. Träd av skogsbeståndets huvudträdslag ska också lämnas som naturvårdsträd.

Naturvårdsträdens diameterkrav beror på geografiskt läge. I södra Finland ska naturvårdsträden har en diameter på minst 20 cm, i norr minst 15 cm. Vid förnyelseavverkningar lämnas också mindre naturvårdsträd med diameter på 10 cm, utom då de träd som bevaras är mycket grova, i södra Finland minst 30 cm och i norr minst 25 cm.

”Lämnandet av naturvårdsträd med liten diameter är ett helt nytt FSC-krav. Tanken är att också mindre naturvårdsträd blir äldre och växer till sig med tiden, så att de gagnar mångfalden under en lång tid”, säger Pitkänen-Arte.

Metsä Group har tidigare linjerat att bolaget inte längre köper sällsynt förekommande trädslag så som grova aspar och sparsamt förekommande lövträd, så som sälg, hägg, rönn och al.

”Dessa trädslag lämpar sig särskilt väl som naturvårdsträd, bara de fyller diameterkraven för naturvårdsträd”, säger Pitkänen-Arte.

Metsä Group fortsätter att tillverka konstgjorda högstubbar även i FSC-skogar. Då lämnas toppen kvar i fält.

Nya FSC förutsätter att all död ved med en diameter över 10 cm ska bevaras. Kravet gäller inte färska skogsskador, vilkas ka bärgas bort redan med stöd av lagen. Enligt Pitkänen-Arte finns bakgrunden i att öka mängden död ved i ekonomiskog, vilket är viktigt för flera skogsarter. I drivningen undviker man att skada stående och död ved.

Metergränser för skyddszonerna

Det blir preciseringar för bredden på de skyddszoner som lämnas kring vattendrag och naturobjekt. Beroende på objekt lämnas en del skyddszoner obehandlade, på vissa objekt eller delar av skyddszonen kan kontinuitetsskogsbruk vara tillåten.

”Det väsentliga är hurudan skugga eller hurudana fuktförhållanden objektet kräver”. säger Pitkänen-Arte.

Den tidigare ordalydelsen om ”tillräcklig avgränsning” för skyddszoner kring naturobjekt har ersatts med antal meter.

Framledes beaktar bäckarnas naturtillstånd vid behandlingen av bäckens skyddszoner. På skyddszoner till kraftigt rensade bäckar tillåts kontinuitetsavverkningar. Intill bäckar i naturtillstånd eller tillstånd som påminner om naturtillstånd lämnas en obearbetad skyddszon och dessutom en del med trädbestånd.

FSC förutsätter fortfarande att minst fem procent av skogsmarken lämnas ytter om användning. Begränsad användning i form av kontinuitetsskogsbruk eller avverkningar som stöder mångfald förutsätts på sammanlagt tio procent av arealen.

”Naturobjekt och skyddszoner räknas med till arealen med begränsad användning”, säger Pitkänen-Arte.

Stora ägare ivriga, nytta för alla

I Finland utgör de FSC-certifierade skogarna drygt 10 procent av ekonomiskogsarealen. Stora skogsägare har varit ivrigast att ansluta sig till FSC, men Pitkänen-Arte uppmuntrar också mindre skogsägare att överväga nyttan med FSC.

”Till exempel FSC:s skyddskrav kan fyllas på naturlig väg genom lagens krav eller genom frivilligt skyddade objekt eller skyddszoner och i övrigt kan man agera helt i enlighet med principerna för bra och effektivt skogsbruk.”

Om det inte finns naturobjekt i egen skog som på naturligt sätt skulle kunna lämnas ytter om skogsbruk, kan behovet kompletteras genom skydd av värdefulla naturobjekt via Metsä Groups FSC-naturobjektstjänst.

Efterfrågan på FSC-certifierade produkter ökar på marknaden. FSC:s ekologiska krav kompenseras till skogsägaren genom högre rotpris.

”Skogsägaren får ett FSC-tillägg för varje kubikmeter FSC-virke”, säger Pitkänen-Arte.

Fyller du villkoren helt obemärkt?

Pitkänen-Arte påminner om att FSC:s begränsningar för användning uppfylls relativt enkelt för många skogsägare. Till exempel på torvmarker är FSC:s krav på kontinuitetsskogsbruk en kostnadseffektiv metod och även lönsam med tanke på klimat och vattenskydd.

”Det är helt möjligt att den egna behandlingen av skog uppfyller FSC:s krav även om skogen inte ännu är FSC-certifierade.”

Det är kostnadsfritt för ägarmedlemmarna att ansluta sig till Metsä Groups FSC-gruppcertifikat. Pitkänen-Arte uppmuntrar till att kontakta sin egen skogsexpert om certifieringen intresserar.

”Skogsägaren kan tillsammans med skogsexperten fundera på hur bra FSC-kriterierna uppfylls i egen skog.”

Text: Maria Latokartano
Foto: Mika Ankkuri

Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 2/2023.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets logolicens: FSC-C111942

Viktiga FSC-krav

  • Minst fem procent av den certifierade skogsarealen avgränsas ytter om skogsbruksanvändning. Denna avgränsning kan uppfyllas bland annat av olika värdefulla naturobjekt och skyddszoner mot vattendrag.
  • Behandling av specialobjekt tar sikte på att öka mångfalden i skog som är i skogsbruksanvändning och skapande av en mångsidigare struktur i den samma. Detta kan uppnås till exempel genom kontinuitetsskogsbruk eller genom att bedriva skogsbruk i lövsträdsdominerade bestånd.
  • Tillsammans med skyddsobjekten ska specialobjekten utgöra minst 10 procent av skogsmarken.
  • Skyddszoner mot vatten lämnas ytter om skogsbruk. På en del vattendrag och småvatten lämnas en obehandlad skyddszon beroende på de egenskaper som objektet kräver.
  • På förnyelseavverkningar lämnas minst 10 levande naturvårdsträd per hektar på ett bestående sätt. Naturvårdsträdens minimibrösthöjdsdiameter är 20 cm i södra Finland och 15 cm i norra Finland. Om de övriga naturvårdsträden inte är grova, lämnas dessutom 10 träd med en diameter på minst 10 cm per hektar.
  • Alla döda träd med en diameter över 10 cm bevaras.