Metsä Groupin metsien käytön ja hoidon periaatteet

Liiketoimintamme perustuu metsien vastuulliseen hoitoon ja käyttöön. Metsien vastuullisessa hoidossa ja käytössä taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset osa-alueet ovat tasapainossa keskenään. Toiminnallamme haluamme varmistaa ihmisten ja metsien hyvinvoinnin.

Hankimme puuta pohjoisen Euroopan elinvoimaisista metsistä, joista saatava puu on erinomainen uusiutuva ja kierrätettävä raaka-aine sekä hiiltä pitkäaikaisesti varastoivien että fossiilittomien tuotteiden valmistukseen. Meidän tavoitteemme on olla halutuin kumppani vastuullisessa liiketoiminnassa.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja haluamme olla vastuullisen metsätalouden edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Kehitämme metsäluonnon tilaa parantavia toimia vuonna 2020 lanseeraamassamme Ekologisen kestävyyden ohjelmassa. Tuemme luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia toimia merkittävällä panostuksella myös talousmetsien ulkopuolella.

Metsä Groupin perustehtävä on emoyhtiömme Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenten metsien ja niihin perustuvan varallisuuden arvon kasvattaminen. Omistajajäsenemme päättävät omien metsiensä käsittelystä.

Toimintaamme ohjaavat arvomme, jotka ovat vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen.

Lainsäädäntö, sertifikaatit ja johtamisjärjestelmät

 • Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme lainsäädännön noudattamista. Toimintamme on European Timber Regulation (EUTR), US Lacey Act ja UK Timber Regulation (UKTR) -säännöstön mukaista. Kaikki hankkimamme puu tulee joko sertifioiduista metsistä tai kontrolloidun alkuperän vaatimukset täyttävistä lähteistä (PEFC Controlled Sources, FSC® Controlled Wood).
 • Tunnemme käyttämämme puun alkuperän ja meillä on PEFC sekä FSC alkuperän seurantajärjestelmät (CoC) käytössämme.
 • Osallistumme aktiivisesti maailmanlaajuisten PEFC ja FSC metsästandardien (FM) kehittämiseen. Tarjoamme omistajajäsenillemme mahdollisuuden sertifioida metsänsä PEFC- ja FSC -järjestelmän mukaisesti.
 • Laadunhallintajärjestelmä (ISO 9001), ympäristönhallintajärjestelmä (ISO 14001) sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (ISO 45001) ovat johtamisjärjestelmämme perusta.
 • Mittaamme ja dokumentoimme systemaattisesti toimintaamme ja raportoimme tulokset muun muassa vuosittain julkaistavassa Kestävän kehityksen raportissa.

Metsäliitto Osuuskunnan FSC logolisenssi: FSC-C014476
Metsäliitto Osuuskunnan PEFC logolisenssi: PEFC/02-31-03

Kuusen oksa

Vastuullinen puunhankinta

 • Hankimme itse kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Toimitamme puuta myös valituille ulkoisille asiakkaille.
 • Puunhankintamme ei aiheuta metsäkatoa. Kaikissa maissa, joista hankimme puuta, on lakisääteinen velvollisuus huolehtia metsän uudistumisesta hakkuun jälkeen.
 • Asetamme sertifioidun puun aina etusijalle puunhankinnassamme. Kaikki hankkimamme puu tulee joko sertifioiduista metsistä tai kontrolloidun alkuperän vaatimukset täyttävistä lähteistä.
 • Hyödynnämme puuraaka-aineen mahdollisimman tehokkaasti. Näin varmistamme korkean jalostusarvon ja minimoimme hakkuutoiminnan edellyttämän metsäpinta-alan.
 • Käyttämämme metsän- ja luonnonhoidon sekä puunkorjuun menetelmät perustuvat ajantasaiseen tutkimustietoon. Teemme aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä monipuolisen tutkimusyhteisön kanssa.
 • Tarjoamme Suomessa kaikkien omistajajäsentemme käyttöön mahdollisimman ajantasaiset metsävaratiedot ja palveluna niiden perusteella laaditun taloudelliset ja ekologiset näkökulmat sisältävän metsäsuunnitelman.
Puupino

Henkilöstö, kumppanit ja paikallisyhteisöt

 • Henkilöstömme on sitoutunut Metsä Groupin eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Metsä) mukaiseen vastuulliseen toimintaan.
 • Vahvistamme määrätietoisesti omistajajäsentemme, henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme kestävän metsätalouden, metsän- ja luonnonhoidon osaamista mm. järjestämällä koulutuksia ja tuottamalla oppimateriaaleja.
 • Ostamme puunhankinnan sekä metsän- ja luonnonhoidon palveluiden toteutustyöt sopimusyrittäjiltämme. Teemme heidän kanssaan pitkäjänteistä yhteistyötä. Sopimusyrittäjämme ovat sitoutuneet vastuulliseen toimintaan mm. hyväksymällä Metsä Groupin Eettiset toimintaperiaatteet (MG toimittajien eettiset toimintaperiaatteet / Supplier Code of Conduct).
 • Keräämme aktiivisesti ja systemaattisesti palautetta toiminnastamme omalta henkilöstöltämme, metsänomistajilta sekä yhteistyökumppaneiltamme ja asiakkailtamme. Palaute ohjaa toimintamme edelleen kehittämistä.
 • Haluamme kuunnella sidosryhmiämme aktiivisesti ja tavoitteenamme on tehdä pitkäjänteisesti yhteistyötä heidän kanssaan. Käytössämme on myös eettinen kanava, johon kuka tahansa voi jättää toimintaamme koskevaa palautetta.
 • Otamme toiminnassamme huomioon paikallisten asukkaiden ja alkuperäiskansojen oikeudet.
Metsäasiantuntija ja hakkuukoneenkuljettaja

Monimuotoisuus ja ilmastonmuutos

 • Metsä Groupin strategiset kestävän kehityksen 2030-tavoitteet sisältävät tavoitteita myös puunhankinnalle. Olemme mm. sitoutuneet lisäämään metsiin sitoutuvan hiilen määrää sekä turvaamaan monimuotoisuutta metsissä.
 • Toimintamme vaikuttaa metsäluontoon Pohjois-Euroopassa, erityisesti Suomessa. Tunnistamme vastuumme turvata ja parantaa metsäluonnon monimuotoisuutta. Ekologisen kestävyyden ohjelmamme tavoitteena on kehittää uusia metsätalouden kestävyyttä parantavia ratkaisuja.
 • Tunnistamme turvemaiden merkittävän roolin puuntuotannossa, ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä vesistöjen laadun parantamisessa. Käytämme turvemailla menetelmiä, joilla yhteensovitamme turvemaiden puuntuotanto-, ilmastonmuutos-, monimuotoisuus-, talous- ja vesistönäkökulmat.
 • Tarjoamme Suomessa metsänomistajille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Näitä palveluita tarjoamalla haluamme edistää metsien kasvua, hiilen sidontaa ja luonnon monimuotoisuutta sekä huolehtia metsien terveydestä, elinvoimasta ja vesistöjen hyvästä tilasta.
 • Kehitämme ja edistämme vapaaehtoisuuteen perustuvia ratkaisuja metsäluonnon elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden turvaamiseksi. Autamme metsänomistajia vapaaehtoisen metsänsuojelun toimissa ekologisesti erityisen arvokkailla kohteilla.
maalahopuu