Beskattning av andelsräntor

Av de andelsräntor som Metsäliitto Osuuskunta betalar är 25 procent beskattningsbar kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst till ett belopp av högst 5 000 euro. Till den del andelsräntan överskrider 5 000 euro är 85 procent beskattningsbar kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst.*

Metsäliitto Osuuskunta förrättar förskottsinnehållning på andelsräntor som betalas ut till naturliga personer, dödsbon och beskattningssammanslutningar. Förskottsinnehållningen är 7,5 procent om andelsräntornas belopp är högst 5 000 euro. För den överstigande delen verkställs förskottsinnehållningen enligt 25,5 procent. Om den andelsränta som betalas ut är högst 20 euro, förrättas ingen förskottsinnehållning.

Beskattning av Kapitalbonus

Då den fondförhöjning som Metsäliitto Osuuskunta betalar för tilläggsandelar som har tecknats till nedsatt pris överförs till medlemmens tilläggsandelar vid förbindelseperiodens slut, utgör denna överföring inte ännu beskattningsbar inkomst för medlemmen. Fondförhöjningsandelens beskattning realiseras först då man säger upp eller överlåter tilläggsandelar.

Om medlemmen säger upp de tilläggsandelar som har tecknats till nedsatt pris efter bindningsperiodens utgång, beskattas fondförhöjningsandelen, dvs. den 15 % andel som Metsäliitto Osuuskunta har betalat i medlemmens ställe, som överlåtelsevinst under det år, då beloppet betalas ut på medlemmens konto.

Om tilläggsandelar som har tecknats med kapitalbonus överlåts till en ny ägare mot vederlag (t.ex. försäljning eller byte), beskattas den 15 % som Metsäliitto Osuuskunta har placerat i medlemmens ställe som överlåtarens överlåtelsevinst det år, under vilket tilläggsandelarna överlåts. Vid beräkning av den beskattningsbara överlåtelsevinsten består anskaffningsutgiften av det teckningspris som överlåtaren själv har betalat för tilläggsandelarna (85 %).

Om tilläggsandelar som har tecknats med Kapitalbonus övergår till en ny ägare genom arv eller gåva, är mottagaren skyldig att betala eventuell arvs- eller gåvoskatt för sitt förvärv. Arv och gåva är överlåtelse utan vederlag och de realiserar därför inte beskattningen av överlåtelsevinst hos den som har gett gåvan eller arvet.

Medlemmarna ska själva följa upp anskaffningsutgiften för sina tilläggsandelar och deklarera uppsägning och försäljning av tilläggsandelar i sin skattedeklaration. Det är skäl att beakta att en sammanslutning inte är en separat skatteskyldig, utan sammanslutningens delägare är personligen skatteskyldiga. Dödsbon är däremot enskilt skatteskyldiga. Metsäliitto Osuuskunta sänder en specifiktion över överlåtelser av tilläggsandelar till medlemmarna. Blanketten för deklaration av överlåtelsevinster finns på Skatteförvaltningens webbplats. Överlåtelsevinster och -förluster kan också deklareras elektroniskt i MinSkatt.

*De gränser i eurobelopp som gäller för beskattning av andelsräntor är mottagarspecifika, vilket innebär att alla andelsräntor som du mottar av onoterade andelslag räknas ihop.

Sammandrag av beskattningen av Kapitalbonus vid olika överlåtelser

FÖRE BINDNINGSPERIODENS UTGÅNG

  • Uttag till sig själv: Om Kapitalbonus sägs upp före bindningsperiodens utgång, går fondförhöjningsandelen förlorad och det uppstår ingen beskattningsbar överlåtelsevinst.
  • Försäljning, byte eller annan överlåtelse mot vederlag: Kapitalinkomstskatt betalas på överlåtelsevinsten, om överlåtelsepriset är högre än den 85 % som medlemmen har betalat för tilläggsandelarna.
  • Arv eller gåva: Den kalkylerade fondförhöjningsandelen övergår till den som mottar arvet eller gåvan även om bindningsperioden inte har gått ut. I mottagarens arvs- eller gåvobeskattning värderas de överförda tilläggsandelarna till sitt gängse värde. Om man kan anta att mottagaren av arvet eller gåvan behåller tilläggsandelarna till bindningsperiodens utgång, torde Skatteförvaltningen tillämpa ett gängse värde som innehåller också fondförhöjningsandelen 15 %. Om värdet i gåvo- eller arvsbeskattningen innehåller också fondförhöjningsandelen på 15 % och tilläggsandelarna sägs upp efter bindningsperiodens utgång, tillämpas som anskaffningsvärde det värde som användes i gåvo- eller arvsbeskattningen, varvid det inte uppstår beskattningsbar överlåtelsevinst.

EFTER BINDNINGSPERIODENS UTGÅNG

  • Uttag till sig själv: Kapitalinkomstskatt betalas på överlåtelsevinst. Den andel på 85 % av tilläggsandelens pris som medlemmen har betalat är i beskattningshänseende dess anskaffningsutgift och överlåtelsevinsten sålunda den fondförhöjningsandel på 15 % som Metsäliitto Osuuskunta har betalat.
  • Försäljning eller annan överlåtelse mot vederlag: Kapitalinkomstskatt betalas på överlåtelsevinsten, om överlåtelsepriset är högre än den 85 % som medlemmen har betalat för tilläggsandelarna.
    • Dessutom betalar köparen överlåtelseskatt.
  • Arv eller gåva: I arvs- eller gåvobeskattningen ska de överlåtna tilläggsandelarna värderas till sitt gängse värde, varvid deras gängse värde också ska innehålla fondförhöjningsandelen på 15 %.

Exempelkalkyler

Exempel 1: Medlem överlåter Metsä1-tilläggsandelar som är tecknade till nedsatt pris till sitt fulla värde, 1000 st, 1 eur/st

Placeringar Anskaffningsutgift % eur
Placering 85 850
Metsäliitto Osuuskuntas andel   150
Anskaffningsutgift 85 850
Överlåtelsepris   1 000
Överlåtelsevinst   150
Kapitalinkomstskatt 30 %**   45


Exempel 2:
Medlem överlåter Metsä1-tilläggsandelar som är tecknade till nedsatt pris utan att beakta den andel som Metsäliitto Osuukunta har betalat i medlemmens ställe (under bindningsperioden)

Placeringar Anskaffningsutgift % eur
Placering 2013 85 850
Metsäliitto Osuukuntas andel 0 150
Anskaffningsutgift 85 850
Överlåtelsepris   850
Överlåtelsevinst   0
Kapitalinkomstskatt 30 %**   0

**I exempelkalkylerna är den beskattningsbara kapitalinkomsten mindre än 30 000 euro per år.

Ansvarsbegränsning: Metsäliitto Osuuskunta ansvarar inte för sina medlemmars eller tredje parts beskattning. De råd som ges på denna sida är riktgivande.