Det lönar sig inte att vänta med planteringen

Efter markberedningen är det dags att grunda en ny skog genom sådd, plantering eller naturligt med hjälp av fröträd. Plantering är det snabbaste och säkraste sättet att grunda en ny skog. Både skogsägaren och klimatet har nytta av snabb förnyelse.

Det lönar sig att så eller plantera så snabbt som möjligt efter en förnyelseavverkning för att skedet med litet trädbestånd ska bli kort och för att skogen snabbare ska bli en kolsänka. Skogsförnyelsen är också lättare och lyckas bättre om den utförs före det har hunnit växa upp ytvegetation på området.

Planteringsperioden inleds på våren då tjälen har släppt och fortgår med användning av lämpligt plantmaterial ända till hösten. Beroende på trädslag planterar man 1600–2200 plantor per hektar på förnyelseobjektet. Man ska välja rätt trädslag på rätt plats. Gran och björk behöver mera näringsämnen och fukt än tall, som trivs också på karga och torra boniteter. Din egen skogsexpert kan hjälpa dig med val av rätt trädslag och planttyp.

Det går att plantera också på hösten

I vanliga fall planterar man skog på våren och försommaren, men hösten är också en bra tid för plantering. Plantor som planteras i augusti-september hinner rota sig före vintern och börjar snabbt växa då våren kommer. Efter september utförs inte planteringar, eftersom plantorna då inte hinner rota sig.

Tack vare den kortdagsbehandling som utförs vid plantskolan har förberett höstplantorna för vintern på förhand så att de tål höstens frost. Deras tillväxt är stannad redan i juli genom att korta av dagen på konstgjord väg. Höstplantering passar bättre för gran på grova och medelgrova mineraljordar som inte fryser upp och vilka inte plågas av vatten. På finfördelade mineraljordar eller torvmarker ska man inte plantera på hösten på grund av uppfrysningsrisken. Om du överväger höstplantering, kan du försäkra dig med din egen skogsexpert om att metoden lämpar sig för din skog.

Sådd med förädlat tallfrö tryggar god tillväxt

Den nya skogen kan också grundas genom sådd. Sådd av tall lämpar sig för kargare objekt, där gräs inte hotar plantornas utveckling. I södra och mellersta Finland använder vi förädlat frö av 1,5-generationen, vilket garanterar en god tillväxt och bästa möjliga tekniska egenskaper för träden. I nordligaste Finland använder vi också beståndsfrö, eftersom förädlat frö inte finns att tillgå för alla områden.

Sådden kan utföras från snösmältning till midsommar. Sådd av tall utförs oftast maskinellt i samband med markberedningen, men på mindre objekt kan sådden också utföras för hand.