Markberedning förbättrar plantornas tillväxt och ökar kolbindningen

En väl utförd markberedning är en förutsättning för lyckad skogsförnyelse och samtidigt ett av de viktigaste arbetena i skogskulturkedjan. En lyckad markberedning underlättar odlingsarbetena, förbättrar plantornas tillväxt, förhindrar skador av snytbagge och minskar framtida behov av plantskogsvård samt förbättrar virkesproduktionens lönsamhet långt in i framtiden.

Därutöver förbättrar markberedningen skogens kolbindning, då forskningen visat att skog som har etablerats efter markberedning under sina första årtionden binder mera kol än skogs som etablerats utan markberedning. Efter markberedning har plantorna bättre tillväxtförutsättningar, varför de växer bättre och hålls bättre i liv än utan markberedning. Då skogen växer vid full täthet, binder den också kol så effektivt som möjligt.

Markberedningsmetoden anpassas till växtplatsen

Vid markberedning söndrar markytan så att det för plantor eller frön uppstår ett så bra växtunderlag som möjligt med avseende på fukt- och värmeförhållanden. På mojordar gör man högar vid markberedningen, vars ytskikt är mineraljord, så som sand, mo eller mjäla. Den näringsrika humusen blir inne i högen. På torvjordar bildar förmultnad torv ytskiktet på högarna.

Din egen skogsexpert kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog utgående från växtplatsens bördighet, jordart och fuktförhållanden. Bland markberedningsmetoderna gynnar vi vändhögläggning, eftersom den skapar goda förhållanden för plantorna, den är miljövänlig och minskar på kommande plantskogsvårdskostnader.

Kaantomattaat 807x454.jpg

Plantera skogen genast efter markberedning

Markberedningen utförs senast under den sommar som följer efter förnyelseavverkningen. Vi utför markberedning med grävmaskin (högläggning och fläckupptagning) eller skotare (harvning och anpassad plogning). Vi undviker onödigt söndrande av markytan i alla metoder. Då markberedningen är utförd, finns det markberedningspunkter i så stort antal som den planerade odlingstätheten förutsätter, med undantag för stenfält, diken och andra områden som inte lämpar sig för markberedning.

Det lönar sig att utföra planteringen så snabbt som möjligt efter utförd markberedning. Det lönar sig att utföra sådd genast efter att snön har smält på våren. Objekt som markbereds på hösten kan planteras också följande vår. Den rätta planteringspunkten finns mitt på högen, i regel på den högsta punkten. Plantan ska planteras så djupt, att det kommer ca 5 cm jord på torvkrukan. Noggrannare anvisningar för planteringsarbetet finns här.

Naturens mångfald beaktas vid markberedningen

På mineraljordar är de negativa effekterna av markberedning i regel små. Även om markberedningen frigör näringsämnen, håller jordmånen och växtligheten näringsämnena så effektivt, att urlakningen är liten.

De negativa effekterna på landskapet kan minskas genom att man tillämpar så lindriga metoder som möjligt. Död markved, grupper av naturvårdsträd och skyddsbuskage som lämnas för att trygga naturens mångfald kan beaktas då man gör förnyelseplan och lämnas obearbetade.