Markberedning förbättrar plantornas tillväxt och ökar kolbindningen

En väl utförd markberedning är en förutsättning för lyckad skogsförnyelse och samtidigt ett av de viktigaste arbetena i skogskulturkedjan. Vår lokal skogsexpert kan välja den bästa markberedningsmetoden för din skog utgående från växtplatsens bördighet, jordart och fuktförhållanden.

En lyckad markberedning

  • underlättar odlingsarbetena,
  • förbättrar plantornas tillväxt,
  • förhindrar skador av snytbagge,
  • minskar framtida behov av plantskogsvård och
  • förbättrar virkesproduktionens lönsamhet långt in i framtiden.

Därutöver förbättrar markberedningen skogens kolbindning, då forskningen visat att skog som har etablerats efter markberedning under sina första årtionden binder mera kol än skogs som etablerats utan markberedning. Efter markberedning har plantorna bättre tillväxtförutsättningar, varför de växer bättre och hålls bättre i liv än utan markberedning. Då skogen växer vid full täthet, binder den också kol så effektivt som möjligt.

Hur görs markberedningen?

Vid markberedning söndrar markytan så att det för plantor eller frön uppstår ett så bra växtunderlag som möjligt med avseende på fukt- och värmeförhållanden. På mojordar gör man högar vid markberedningen, vars ytskikt är mineraljord, så som sand, mo eller mjäla. Den näringsrika humusen blir inne i högen. På torvjordar bildar förmultnad torv ytskiktet på högarna.

Bland markberedningsmetoderna gynnar vi vändhögläggning, eftersom den skapar goda förhållanden för plantorna, den är miljövänlig och minskar på kommande plantskogsvårdskostnader.

Vår lokala skogsexpert kan ge dig råd om den lämpligaste markberedningsmetoden.

Plantera skogen genast efter markberedning

Markberedningen utförs senast under den sommar som följer efter förnyelseavverkningen. Vi utför markberedning med grävmaskin (högläggning och fläckupptagning) eller skotare (harvning och anpassad plogning). Vi undviker onödigt söndrande av markytan i alla metoder. 

Det lönar sig att utföra planteringen så snabbt som möjligt efter utförd markberedning. Det lönar sig att utföra sådd genast efter att snön har smält på våren. Objekt som markbereds på hösten kan planteras också följande vår.  Du kan också beställa plantering eller sådd från oss, så tar vi hand om det åt dig.

Hur beaktas naturens mångfald vid markberedningen?

På mineraljordar är de negativa effekterna av markberedning i regel små. Även om markberedningen frigör näringsämnen, håller jordmånen och växtligheten näringsämnena så effektivt, att urlakningen är liten.

  • De negativa effekterna på landskapet kan minskas genom att man tillämpar så lindriga metoder som möjligt.
  • Död markved, grupper av naturvårdsträd och skyddsbuskage som lämnas för att trygga naturens mångfald kan beaktas då man gör förnyelseplan och lämnas obearbetade.

Begär anbud på skogsvård

Begär anbud på skogsvård på av vår skogsexpert. Skogsexperten kan berätta vilka skogsvårdsarbeten är aktuella i din skog. Skogsvård kan till exempel bestå av etablering av ny skog och plantskogsvård. Du kan begära anbud i Metsäverkko.

Tack för ditt meddelande!

Min anbudsbegäran gäller
Jag vill bli kontaktad


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.