Vård av ungskog är en satsning på skogens framtid

Vård av ungskog är nödvändig, om ingen plantskogsvård har utförts och skogen har fått växa övertät till en höjd på 9–17 meter. Vid vård av ungskog avlägsnar man lövträd som skuggar barrträden och träd av dålig kvalitet, vartill man gallrar trädgrupper. Lövträd som är viktiga för mångfalden lämnas på lämpliga ställen. Vård av ungskog kan också utföras så att man gynnar vårtbjörk, då det inte finns ett tillräckligt stort antal barrträd av god kvalitet.

Vård av ungskog är en viktig åtgärd och en satsning på framtiden, men skogsägaren kan också få inkomster för energi- eller massaved. Skogens värdetillväxt återhämtar sig tack vare åtgärden och den ekonomiska avkastningen av kommande avverkningar blir bättre.

Kunnigt folk för vård av ungskog

Vård av ungskog kan utföras manuellt eller med skördare. Förröjning är ofta nödvändig före maskinell avverkning för att trygga god kvalitet på arbetet. Vi utför vård av ungskog under alla tider på året, då föret tillåter. Vård av ungskog i bestånd som har bildat störar kräver stenhård yrkesskicklighet och därför utförs vård av ungskog av våra yrkeskunniga huggare eller skördarentreprenörer.

Efter utförd vård av ungskog växer det 1 600–2 000 stammar av god kvalitet i skogen. Följande åtgärd är den egentliga förstagallringen som utförs 5–10 år efter vård av ungskog.

Man kan få statligt Kemera-stöd för vård av ungskog. Våra skogsexperter tar vid behov hand om anmälningar och ansökningar till myndigheterna.