Plantskogsgallring ger tillväxtutrymme åt träden

Plantskogsgallringen är aktuell då granbeståndet är 3–4 meter högt, tallbeståndet 4–7 meter högt och vårtbjörkbeståndet 4–5 meter högt. Plantskogen är i regel 10–15 år gammal i detta skede.

Plantskogsgallringen är viktig för att bevara tillväxten, men även en viktig åtgärd för beståndets kvalitet, eftersom plantskogsgallringen skapar utrymme åt träd av god kvalitet. I barrträdsbestånd avlägsnas lövträd som hindrar barrträdens utveckling och barrträd som växer för nära varandra.

Vid plantskogsgallringen lämnas kvar lövträd, huvudsakligen silverbjörkar av samma längd som barrträd, med hänsyn till den totala tätheten.

Andra lövträd med värde för den biologiska mångfalden kommer också att sparas på lämpliga ställen, utan att helt ta bort någon trädart som växer i plantbestånd. Våra skogshuggare kontrollerar tätheten genom regelbunden mätning av provytor.

Vid plantskogsgallringar tillämpas Tapios råd för god skogsvård. Det kvarställda beståndets täthet får högst vara 20 % större än målsättningen. Om det kvarställda beståndets täthet är större än nämnda maximum, utför Metsä Group det korrigerande arbetet utan ersättning.

Plantskogsgallring som utförs vid rätt tid sparar på kostnader

Det lönar sig att utföra plantskogsgallringen vid rätt tid, eftersom kostnaderna ökar om åtgärden försenas och eftersom skogens tillväxt lider. Ett jämnt plantbestånd, där träden har tillräckligt utrymme att växa uppnår förstagallringsmognad betydligt tidigare än ett ovårdat bestånd. Efter en väl utförd plantskogsgallring får beståndet i lugn och ro växa till sig till förstagallring.

Man kan få statligt Kemera-stöd för plantskogsgallring. Våra skogsexperter kan informera om stödmöjligheter och de tar också vid behov hand om anmälningar och ansökningar. Vi ansöker alltid om alla stöd direkt till skogsägaren.