Kemera-stödet är en sporre för privata skogsägare

Privata skogsägare kan få Kemera-stöd för skogsvård. Stödet beviljas av Finlands skogscentral. Kemera-stöd beviljas till skogsfastigheter för tidig plantskogsvård (tidig röjning och plantskogsgallring), vård av ung skog, byggande och grundförbättring av skogsbilväg, vård av torvmarksskog och vitaliseringsgödsling av skog samt miljöstöd och stöd för vård av skogsnatur.

För tidig röjning och plantskogsgallring kan man få 160 euro per hektar i Kemera-stöd. För vård av ung skog kan man få 230 euro/ha, och om man tar tillvara energivirke i samband med arbetet, 450 euro/ha. Noggranna stödvillkor och begränsningar för beviljande av stöd finns på Finlands skogscentrals webbplats.

Skogsexperten ansöker om Kemera-stödet i ditt ställe

Då du beställer skogsvårdsarbetet av Metsä Group, ansöker din egen skogsexpert om stödet direkt till dig i ditt ställe. Vi gör också anmälan om verkställande då det skogsvårdsarbete som har fått stöd är slutfört.

De skogsvårdsprojekt som får Kemera-stöd ska verkställas inom den tidsfrist som ställs av skogscentralen. För tidig röjning, plantskogsgallring och vård av ung skog är förverkligandetiden 12 månader, räknat från beslutsdatum. Förverkligandetiden för andra arbetsslag kan kontrolleras på Finlands skogscentrals webbplats.

Kemera-anslag finns årligen till ett begränsat belopp och stödet är beskattningsbar inkomst. Kemera-lagen är i kraft högst till 31.12.2023 och den hävs då skogsbrukets nya stödsystem Metka tas i bruk. Noggrannare information om Kemera-stöd får du på Finlands skogscentrals webbplats. Våra skogsexperter kan också informera dig om Kemera-stöd och dess villkor.