Metka-stödet ersätter kemera-stödet

Privatskogsägare har till hösten 2023 kunnat erhålla Kemera-stöd för skogsvård, men Kemera kommer att ersättas av ett nytt system under 2024. Ansökan om båda stödformerna lämnas till Finlands skogscentral.

Kemera-stödsystemet är i kraft till 31.12.2023. Man kunde ansöka om Kemera-stöd till 30.9.2023. Ansökan om Metka-stöd kan däremot lämnas från och med 1.3.2024.

De största förändringarna i Metka jämfört med Kemera är:

  • förhandsanmälan om plantskogsvård faller bort
  • stöd beviljas inte längre för iståndsättning av diken, men däremot kan man få stöd för uppgörande av en skötselplan för torvmarksskogar samt för olika vattenvårdsåtgärder
  • hyggesbränning är ett nytt stödberättigat arbetsslag

Du kan kontrollera alla typer av arbete och stödnivåer på  skogscentralens webbplats.

Ansökan om Metka-stöd för plantskogsvård lämnas med anmälan om utförande

I Metka-systemet lämnas ansökan om stöd för plantskogsvård och vård av ungskog genom en anmälan om utförande efter att arbetet är utfört. Metka avviker alltså i detta avseende från Kemera, där ansökan lämnades både före arbetet inleds och då arbetet var slutfört. Om avsikten är att ansöka om det nya Metka-stödet för arbeten, får dessa inte inledas före Metka-lagen har trätt i kraft.

För övriga arbeten än plantskogsvård och vård av ungskog ska man inom Metka-systemet ställa upp en förhandsplan. Arbeten som förutsätter förhandsplan får inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan.

Metka-anslag finns årligen till ett begränsat belopp och stödet är beskattningsbar inkomst. De skogsvårdsprojekt som får Metka-stöd ska verkställas inom den tidsfrist som ställs av skogscentralen.

Då du beställer skogsvårdsarbeten av Metsä Group ansöker din egen skogsexpert om Metka-stödet direkt i ditt ställe. Vi lämnar också anmälan om utförande då ett stödberättigat arbete är färdigställt.