Konstgjorda högstubbar ökar antalet arter i skogen

Metsä Group pressmeddelande 8.2.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Forskning som utfördes 2021 kunde man konstatera att det fanns betydligt flera arter på konstgjorda högstubbar än på avverkningsstubbar. Dessutom fanns alla observerade krävande arter på just konstgjorda högstubbar.

”Inom forskningsprojektet gick jag igenom avverkningsstubbar och konstgjorda högstubbar på samma områden. Det fanns betydligt felar arter på de konstgjorda högstubbarna än på stubbarna. Dessutom observerades flera sådana arter på de konstgjorda högstubbarna, som inte påträffades i avverkningsstubbarna”, berättar Naturresursinstitutets forskare Juha Siitonen som utförde forskningen.

De konstgjorda högstubbarnas betydelse för skogsfaunen kan inte påvisas utan en jämförelse med en situation, där sådana inte har tillverkats. Av denna orsak jämfördes faunan i högstubbrna med den fauna som påträffas i avverkningsstubbarna. De arter som påträffas i avverkningsstubbar finns i skogen även utan konstgjorda högstubbar.

”Det lönar sig att tillverka konstgjorda högstubbar, eftersom de ökar artantalet för sådana arter som är beroende av död ved. Ungefär en tredjedel av arterna påträffades endast i de konstgjorda högstubbarna. Dessutom fanns alla krävande arter som påträffades i forskningen just på konstgjorda högstubbar, dvs. de förbättrar särskilt sällsynta arters överlevnad i ekonomiskogar”, berättar Siitonen.

I de konstgjorda högstubbarna påträffades inalles fyra sådana skalbaggsarter, som tidigare har varit hotade, men vars situation sedermera har förbättrats.

Konstgjorda högstubbar ökar mängden död ved

”En konstgjord högstubbe är en trädstam som kapas på några meters höjd vid avverkning. Vi tillverkar konstgjorda högstubbar i samband med avverkningarna för att få mera död ved i skogarna, då den är viktig för flera skogsarter, vilket också denna forskning påvisar”, berättar Metsä Groups direktör för hållbar utveckling Vesa Junnikkala.

Metsä Group började tillverka två konstgjorda högstubbar per hektar på sina objekt 2016. Från ingången av 2020 ökades antalet till fyra. Konstgjorda högstubbar tillverkas i alla typer av avverkningar. Tillverkning av konstgjorda högstubbar är frivilligt för skogsägarna. I fjol beslöt skogsägaren i 88 procent av virkesaffärerna att det ska tillverkas konstgjorda högstubbar.

Ett av Metsä Groups mål för hållbar utveckling 2030 är att öka mängden död ved i skogen. Tillverkning av högstubbar är ett av sätten för att nå målsättningen. Andra åtgärder är bland annat lämnande av grupper av naturvårdsträd och bevarande av befintlig död ved i samband med skogsarbeten.

Metsä Group lät utföra forskning om konstgjorda högstubbar, eftersom det tillsvidare finns endast lite forskning om de konstgjorda högstubbarnas betydelse för naturens mångfald. Tillsvidare har vi förlitat oss på forskningsresultat från Sverige. Där har de konstgjorda högstubbarnas betydelse utretts i flera forskningsprojekt.

”Den svenska forskningen har också påvisat att artrikedomen är större i konstgjorda högstubbar än i avverkningsstubbar. I Sverige har man påträffat också hotade skalbaggsarter i de konstgjorda högstubbarna”, berättar Junnikkala.

Foton för medias bruk finns här.

Tilläggsuppgifter:
Vesa Junnikkala, direktör för hållbar utveckling, Metsä Group, tfn 050 373 1488
Juha Siitonen, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 5491
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2020 uppgick vår totala försäljning till 1,8 miljarder euro och vi har cirka 840 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook