Metsän vuosi

Metsän vuosi 2019

Suhdannevaihtelu kuuluu toimialaamme


Pohjoisia biotuotteita maailmalle

Sulje

Metsän vuosi 2019

Sulje

Metsän talous

Sulje

Metsän kestävä kehitys

Avainluvut

Metsä group
Liikevaihto
5.5  mrd.
Eur
Henkilöstöä
9 300

 

​Metsä forest

puunhankinta ja metsäpalvelut

​METSÄ wood

                     
puutuotteet

​Metsä Fibre


Sellu- ja sahateollisuus

metsä board


kartonki

​metsä tissue

Pehmo- ja tiivispaperit

LIIKEVAIHTO
2,0 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
840

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

LIIKEVAIHTO
0,4​​ MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 500​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

LIIKEVAIHTO
2,2 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 300

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 50,1%, METSÄ BOARD 24,9%, ITOCHU CORPORATION 25,0%

​LIIKEVAIHTO
1,9 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 400​​​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 45,7% (OSUUS ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 66,3%)         

​LIIKEVAIHTO
1,0 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 700

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

                                                                     
​METSÄLIITTO OSUUSKUNTA ​KONSERNIN EMOYRITYS ​OMISTAJINA 103 000 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA​

Pääjohtajan katsaus

Metsä Groupin vuosi 2019 oli vuoden 2018 erittäin vahvan suhdannevaiheen   jälkeen monilla liiketoiminta-alueillamme keskimääräistä heikompi. Konsernin toteutuneet investoinnit ja kehitysohjelmat mahdollistivat tässäkin taloustilanteessa kannattavan toiminnan ja käynnissä olevien uusien investointi- ja muiden kehityshankkeiden edistämisen suunnitelmien mukaisena. Markkinatilanteen tulostasoa alentava vaikutus näkyi erityisesti selluteollisuudessa. Myös mekaanisessa metsäteollisuudessa, niin sahatavaran kuin kertopuun ja vanerien osalta, hintatasot olivat matalat ja erityisesti eurooppalainen kysyntä alhainen. Taive- ja lainerikartonkien sekä pehmo- ja tiivispaperien hintatasot ja kysyntä säilyivät hyvällä tasolla Metsä Groupin tuotesegmenteissä.

Ilkka Hämälä  

Pitkäaikaiset metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään vaikuttavat maailmanlaajuiset kehityssuunnat ovat ennallaan. Suomalaisen metsätalouden ja metsäteollisuuden menestys perustuu uusiutuvien raaka-aineiden ja niistä valmistettujen kuluttajatuotteiden kysynnän kasvuun väkiluvultaan kasvavilla ja taloudellisesti vahvistuvilla markkina-alueillamme. Pystyäksemme jatkossakin vastaamaan markkinoiden tarpeisiin, meidän on huomioitava kestävän kehityksen kaikkien kolmen osa-alueen haasteet ja vaatimukset. Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys täytyy toteutua tasapainossa ja suoritustasoa jatkuvasti parantaen.


Tavoitteiden saavuttamisen oleellisimmat tekijät ovat moninaiset kehityshankkeet ja -investoinnit. Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta tuoteportfoliomme kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Materiaaliresurssien käytön tulee olla tehokasta ja viisasta, joten meidän on parannettava tehokkuuttamme tuotesuunnittelusta lähtien. Loppuasiakkaamme tuotteiltamme tarvitsema toiminnallisuus on saatava aikaan mahdollisimman vähillä raaka-aineilla. Tästä käytännön esimerkkeinä ovat rakennusteollisuuden materiaalien kehittäminen kertopuuhun perustuen ja Metsä Boardin pitkään jatkama kartonkien laadun kehitys kevyempien kuitupakkauksien mahdollistamiseksi. Investoimme molemmille mainituille sektoreille vuonna 2019: Uusi kertopuulinja käynnistyi toukokuussa Punkaharjulla ja Metsä Board toteutti useita kehitysinvestointeja kartongin valmistukseen sekä teki alustavan investointipäätöksen Husumin sellutehtaan uusinnasta.

 

Tuotantolaitosten pitkäjänteiseen suunnitteluun perustuva uudistaminen luo perustan sekä taloudelliselle että ekologiselle kestävyydelle. Metsä Group on vuoden 2019 aikana valmistellut merkittäviä investointeja Kemiin, Raumalle ja Husumiin. Nämä suunnitellut investoinnit lisäävät tehtaiden suorituskykyä erityisesti energiatehokkuuden ja fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kautta ja tukevat vahvasti yhteiskunnan tavoitteita ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

Uusien tuotteiden kehitystyö on edennyt toteutusvaiheeseen sekä tekstiilikuidun valmistuksessa että puunkäsittelyn sivuvirtojen jalostuksessa. Innovaatioyhtiömme Metsä Springin kautta olemme investoineet uuteen tekstiilikuidun koetehtaaseen, jossa tuotanto käynnistyy vuoden 2020 alussa. Olemme myös investoineet Woodio Oy:n kasvuvaiheeseen. Woodio valmistaa kylpyhuoneiden komponentteja, kuten altaita,  käyttäen raaka-aineena hakkeen seulonnassa syntyvää hienoainesta.

 

Haluamme olla edelläkävijä metsänomistajien kumppanina

 

Kestävän kehityksen kolme pilaria ovat vahvasti läsnä metsätalouden jokapäiväisessä työssä. Metsä Groupin tehtävä on tarjota palveluitaan ja henkilöstönsä osaamista osuuskuntamme jäsenten käyttöön, jotta he voivat suoriutua tavoitteidensa mukaisesti metsäomaisuutensa hoidosta. Ilmasto- ja muiden ympäristökysymysten tullessa yhä voimakkaammin esille metsäkeskustelussa, tarvitaan talousmetsien kestävään hoitoon kauaskantoista näkemystä ja luotettavaa tukea. Metsä Groupin perustehtävä on kasvattaa suomalaisen metsän arvoa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii puutavaralajien tasapainoista kysyntää sekä laadukkaita ja monipuolisia vaihtoehtoja metsien hoidolle. Suomessa kokonaishakkuumäärät ja puutavaralajien hintatasot laskivat vuonna 2019. Puunkorjuu- ja kuljetusolosuhteet olivat pääosan vuotta hyvät, joskin heikkenivät vuoden lopulla. Itämeren alueella puun tarjonta oli runsasta osaltaan manner-Euroopan ja Etelä-Ruotsin metsien laajojen hyönteistuhojen takia. Metsänomistajien asiakastyytyväisyys jatkui hyvällä tasolla ja solmimme paljon uusia metsäomaisuuden hoitosopimuksia. Vuonna 2019 yksityismetsistä hankitusta puusta 40 prosenttia ostettiin sähköisesti. Metsänhoitopalvelujen sähköisen myynnin osuus oli lähes puolet.

 

Metsä Groupin kehittäminen jatkuu

 

Konsernin taloudellinen tilanne on vahva ja vakaa. Kilpailukykymme kestää matalammankin suhdannevaiheen olosuhteet. Jatkamme siten kehityshankkeitamme suomalaisen metsätalouden ja metsäteollisuuden edistämiseksi. Konsernin perustehtävän kannalta meidän tulee varmistaa kilpailukykyinen ensimmäisen asteen puun jalostus kuten sahaaminen, kertopuun ja vanerin valmistus sekä myös kuitupuun jalostus selluksi. Tasapainoisen liiketoimintarakenteen kannalta tärkeitä ovat myös seuraavan jalostusvaiheen tuotteemme, kartongit ja pehmopaperit. Metsä Groupin henkilöstö, yli 9 000 työhönsä sitoutunutta ammattilaista, ovat valmiina työhön ja uudistumiseen.


 

Ilkka Hämälä

Pääjohtaja 

Metsä Group on vuoden 2019 aikana valmistellut merkittäviä investointeja Kemiin, Raumalle ja Husumiin.


Kohokohdat

Close

MITTAVIA INVESTOINTEJA – BIOTUOTETEHDAS JA MÄNTYSAHA

Biotuotetehdas ja mäntysaha Metsä Fibre käynnisti hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin sekä uuden mäntysahan rakentamiseksi Raumalle. Rauman investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Kemin investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa, eli kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Päätökset investoinneista tehdään vuoden 2020 kesään mennessä.
Close

ELÄMYKSELLINEN VIERAILUKESKUS METSÄSSÄ

Elämyksellinen vierailukeskus metsässä

Lohjan Kirkniemen metsiin sijoittuvassa Nemus Futurum -metsävierailukeskuksessa kerromme oppaan johdolla suomalaisesta vastuullisesta metsänhoidosta. Nemus Futurum tarjoaa myös tietoa metsien kestävästä käytöstä, metsäluonnosta ja metsästä saatavista tuotteista vuorovaikutteisella, innovatiivisella sekä elämyksellisellä tavalla.

Close

KUUSEN JA MÄNNYN SEKAVILJELYLLÄ MONIMUOTOISIA METSIÄ

Sekaviljelyllä monimuotoisia metsiä

Sekaviljelyllä saadaan aikaan sekametsiä, jotka ovat yhden puulajin metsiä kestävämpiä ja monimuotoisempia sekä kasvavat hyvin. Menetelmässä uudistusalalle, joka aiemmin olisi viljelty vain kuuselle tai männylle, kylvetään tai istutetaan männyn siemeniä kuusen taimien lomaan. Sekaviljely sopii erityisen hyvin hirvituhoalueille.

Close

URBAN CARBON– RAKENNETAAN TULEVAISUUS PUUSTA

Urban Carbon – rakennetaan tulevaisuus puusta Ilmastonmuutos on koko maailman yhteinen ongelma, ja päästöjen vähentäminen välttämätöntä kaikilla elämän osa-alueilla. Mitä asumiseen ja rakennettuun ympäristöön tulee, on ratkaisuista yksi ylitse muiden. Puu. Lue lisää
Close

ECOBARRIER – VASTUULLINEN VAIHTOEHTO MUOVILLE

Ecobarrier – vastuullinen vaihtoehto muoville

Metsä Board lanseerasi uuden muovittoman ecobarrier-kartongin erityisesti ruoka- ja tarjoilupakkauksiin. Ensikuidusta valmistettu kartonki on turvallinen suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin. Kartongin pinnassa on barrier-käsittely, joka parantaa rasvan- ja kosteudenkestoa. Ecobarrier-kartonki voidaan kierrättää kartonkipakkauksiin lajiteltuna.

Close

PEHMOPAPERITUOTANNOSSA KASVUSUUNNITELMIA

Pehmopaperi-tuotannossa kasvusuunnitelmia

Metsä Tissue suunnittelee strategiansa mukaisesti ensikuituun pohjautuvan pehmopaperituotannon kasvattamista. Yhtiö käynnisti esiselvityksen investoinnista, joka yli kaksinkertaistaisi Ruotsissa sijaitsevan Mariestadin tehtaan tuotantokapasiteetin. Lisäkapasiteetti vastaisi yli miljoonan kotitalouden vuotuista pehmopaperikulutusta. Lopullinen investointipäätös olisi näillä näkymin mahdollista tehdä vuoden 2021 jälkipuoliskolla ympäristöluvan saamisen jälkeen.

Close

INVESTOINTEJA PUUTUOTTEISIIN

Investointeja puuelementti-rakentamiseen
Punkaharjun tehtaalla käynnistettiin uusi 65 000 kuution Kerto® LVL -linja vuoden 2019 alussa. Investoinnilla vastataan puutuotteiden kasvavaan kysyntään rakentamisessa. Erityisesti elementti- ja moduulirakentamisen markkinakasvu lisää Kerto LVL -tuotteiden kysyntää. Puuelementtirakentamisen edut ovat keveys, nopeus ja ympäristöystävällisyys.
Close

METSÄBIOTALOUDEN INNOVAATIOITA

Metsätalouden innovaatioita


Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring investoi osaamista ja varoja kestävää metsäbiotaloutta uudistaviin konsepteihin. Tarkoitus on vahvistaa puupohjaisten uusien liiketoimintojen kehittämistä.

Metsä Spring kehittää muun muassa sellusta valmistettua uudenlaista tekstiilikuitua. Tämä voi tulevaisuudessa tarjota ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon puuvillalle ja öljypohjaisille keinokuiduille. Puusta tehdyllä tekstiilikuidulla on hyvät mahdollisuudet vastata tekstiiliteollisuuden raaka-ainepulaan. Metsä Spring käynnistää uudenlaista puupohjaista tekstiilikuitua valmistavan koetehtaan Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen yhdessä Itochu Corporationin kanssa vuonna 2020.

Vuonna 2019 Metsä Spring teki myös pääoma-sijoituksen Woodio Oy:hyn, joka kehittää ja valmistaa täysin vedenkestäviä puukomposiitti-
tuotteita.