Metsän vuosi

Metsän vuosi 2020

Suhdannevaihtelu kuuluu toimialaamme


Pohjoisia biotuotteita maailmalle

Sulje

Metsän vuosi 2020

Sulje

Metsän talous

Sulje

Metsän kestävä kehitys

Avainluvut

Metsä group
Liikevaihto
5.1  mrd.
Eur
Henkilöstöä
9 200

 

​Metsä forest

puunhankinta ja metsäpalvelut

​METSÄ wood

                     
puutuotteet

​Metsä Fibre


Sellu- ja sahateollisuus

metsä board


kartonki

​metsä tissue

Pehmo- ja tiivispaperit

LIIKEVAIHTO
1,8 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
840

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

LIIKEVAIHTO
0,4​​ MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 600​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

LIIKEVAIHTO
1,8 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 300

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 50,1%, METSÄ BOARD 24,9%, ITOCHU CORPORATION 25,0%

​LIIKEVAIHTO
1,9 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 400​​​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 45,7% (OSUUS ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 66,3%)         

​LIIKEVAIHTO
1,0 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 500

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

                                                                     
​METSÄLIITTO OSUUSKUNTA ​KONSERNIN EMOYRITYS ​OMISTAJINA NOIN 100 000
SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA​

Pääjohtajan katsaus

Metsä Groupin vuosi 2020 oli, kuten maailmantaloudessa yleisestikin, poikkeusolojen ja epävarmuuden aikaa. Suomessa vuosi alkoi helmikuussa laajoilla metsäteollisuuden lakoilla, joiden päätyttyä siirryttiin pian keskelle pandemiaa. Metsä Group linjasi pandemiatilanteen alkaessa päätöksenteon perustaksi henkilöstön ja kumppaneidemme turvallisuuden, liiketoimintojen jatkuvuuden ja osallistumisen pandemian torjuntaan yhteiskunnan osana. Pandemia ei vieläkään ole ohi, mutta voin todeta toimineemme läpi muutosten varsin onnistuneesti vuonna 2020.

Ilkka Hämälä  

Liiketoiminta-alueillamme pandemia näkyi eri tavoin ja johti markkinatilannetta eri suuntiin. Pehmopapereiden kysyntä ylikuumeni keväällä kuluttajien varautuessa tuotteiden saatavuuden rajoituksiin. Kuluttajatuotteiden markkina säilyi vahvana läpi vuoden. Matkailun ja ravintola-alan sulkutoimet näkyivät yritysliiketoiminnan menekin leikkautumisena, mutta pystyimme siirtämään pehmopaperitarjontamme kuluttajatuotteisiin. Taive- ja lainerikartonkien markkina oli vahva sekä Euroopassa että USA:ssa kartonkipakkausten markkinaosuuden kasvaessa ja pandemian lisätessä elintarvikkeiden pakkaamista. Sellumarkkina oli hinnallisesti heikko vuoden alkaessa, ja alkuvuonna toteutunut Kiinan talouden lyhyeksi jäänyt taantuma ja eurooppalainen painopapereiden käytön voimakas lasku pitivät sellun hinnat alhaalla loppuvuoteen saakka. Marraskuussa alkoi havusellun hinnan selkeä nousu Kiinan markkinoilla. Sahatavarassa ja puuviilutuotteissa kevään ja kesän talouden rajoitustoimet leikkasivat kysyntää Euroopassa. Toisella vuosipuoliskolla maailmanlaajuinen rakennusmateriaalien markkina vahvistui USA:n rakennustoiminnan elpymisen vetämänä.


Perustekijät liiketoimintamme ja koko metsäsektorin tuotteiden kysynnässä ovat edelleen ennallaan. Suomalaisen metsätalouden ja -teollisuuden menestys perustuu uusiutuvien raaka-aineiden ja niistä valmistettujen kuluttajatuotteiden kysynnän kasvuun väkiluvultaan kasvavilla ja taloudellisesti vahvistuvilla markkina-alueilla. Erityisesti Euroopan markkinoilla EU-regulaation vaikutukset kysynnän ohjaamiseen toisaalta nopeuttavat siirtymistä uusiutuviin materiaaleihin mutta toisaalta luovat epävarmuutta, mitkä tuotteet eri loppukäytöissä ovat lainsäädännön kannalta haluttuja. Esimerkiksi kertakäyttömuovin käyttöä rajaavassa direktiivissä ei kahden vuoden jälkeen vieläkään ole määritetty, mitkä materiaalit luokitellaan muoviksi.

 

Tuotteiden ja liiketoiminnan kehityksessä ohjaavana periaatteena on oltava kiertotalous, jonka johtava tavoite on resurssien käytön tehokkuus. Kuluttajien tarvitsemat tuotteiden toiminnallisuudet on saatava aikaan mahdollisimman vähällä raaka-aineiden ja muiden hyödykkeiden kuten energian käytöllä. Tämä periaate toteutuu kaikissa tuotteissamme. Kehitämme esimerkiksi kertopuutuotteita rakentamiseen, ja tuemme suunnitteluratkaisuja, joissa mahdollisimman keveillä rakenteilla saadaan aikaan rakennusten tarvitsemat lujuusominaisuudet. Pakkaamisessa vastaavasti kehitämme tuotteiden lujuutta keveyden lisäämiseksi ja olemme aktiivisia pakkaussuunnittelussa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Niin pakkaamisessa kuin rakentamisessa voimme samalla korvata fossiilisia materiaaleja uusituvalla puulla. Kestävän kehityksen kaikkien kolmen osa-alueen – taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden – haasteet ja vaatimukset on toteuduttava tasapainossa ja suoritustasoa jatkuvasti parantaen. Moninaiset kehityshankkeet ja -investoinnit ovat oleellisimmat tekijät tavoitteiden saavuttamiseksi. Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta tuoteportfoliomme kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tuotantolaitosten pitkäjänteiseen suunnitteluun perustuva uudistaminen luo perustan sekä taloudelliselle että ekologiselle kestävyydelle.

 

Metsä Group on aktiivinen metsätalouden, metsäteollisuuden ja puusta valmistettujen tuotteiden kehittäjä. Vuonna 2020 aloitimme energiatehokkuutta oleellisesti parantavan soodakattilan ja turbiini-generaattorin uusintainvestoinnin Metsä Boardin Husumin tehtaalla Ruotsissa, käynnistimme uuden teknologiasukupolven sahan rakentamisen integroituna Metsä Fibren Rauman sellutehtaaseen, jatkoimme Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan investoinnin valmistelua ja saimme sille ympäristöluvan joulukuussa. Investointipäätös biotuotetehtaasta tehtiin helmikuussa 2021. Metsä Board avasi innovaatiokeskuksen Äänekoskelle vauhdittamaan asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävää kartonkien ja pakkausten kehitystyötä. Metsä Tissue päätti Mäntässä pehmopaperikoneen uudistamisesta tuotelaadun ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Edellä mainittujen lisäksi toteutimme kaikilla liiketoiminta-alueillamme kymmenittäin kehitysinvestointeja, jotka tuovat kestävän kehityksen 2030-tavoitteemme askel askeleelta lähemmäksi toteutumista.


Konsernin innovaatioyhtiön Metsä Springin kautta olemme tähän mennessä investoineet kolmeen uuteen tuotteeseen. Uudentyyppinen tekstiilikuidun koetehdas käynnistettiin kesällä Äänekoskella, ja prosessin kehittäminen kohti teollisen mittaluokan investointia jatkuu. Hakkeen seulontajakeesta kylpyhuonekalusteita valmistava Woodio Oy on siirtynyt käyttämään teollisuutemme sivuvirtoja, ja olemme investoijana tukemassa Woodion kasvuvaihetta. Elokuussa päätimme uusien 3D-kuitupakkausten koetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle yhdessä Valmet Oyj:n kanssa. Uusien tuotteiden ja kehitysyritysten haku jatkuu, vuonna 2020 tiimimme perehtyi yli 200 potentiaaliseen, puusta moninaisia tuotteita valmistavaan, hankkeeseen. Tämä on yksi osoitus siitä, kuinka monipuolinen ja kiinnostava raaka-aine puu on.

 

Kaikki alkaa metsästä ja tukeutuu kestävään metsien hoitoon

 

Suomalainen metsien hoito vahvoine perhemetsätalouden perinteineen on malliesimerkki kestävän kehityksen työstä. Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen näkökulma toteutuu jäsenistömme metsätiloilla jokapäiväisessä tekemisessä. Metsä Groupin tehtävä on tarjota palveluita ja henkilöstönsä osaamista osuuskuntamme jäsenten käyttöön, jotta he voivat suoriutua tavoitteidensa mukaisesti metsäomaisuutensa hoidosta.


Metsäliitto perustettiin vuonna 1934 kasvattamaan omistajiensa metsien arvoa. Tämä perustehtävä on Metsä Groupissa edelleen työmme ohjenuorana. Tarvittavat keinot tehtävästä suoriutumiseen ovat vuosikymmenten mittaan laajentuneet, suomalaista puuta markkinoilla tarvitaan ja sen on vastattava tuoteominaisuuksiensa lisäksi laajasti ympäristöön, metsiin ja ilmastoon kohdistuviin kehitystavoitteisiin.


Vuonna 2020 metsäteollisuuden puuntarve oli Suomessa normaalia alhaisempaa lakkojen ja koronaviruspandemian takia. Puunkorjuu- ja kuljetusolosuhteet olivat Suomessa normaalit, mutta talvileimikoiden korjuu alkoi vasta joulukuussa. Puun hinnat olivat alkuvuonna vakaat, mutta erityisesti tukkipuun hinnat kääntyivät nousuun viimeisellä vuosineljänneksellä. Itämeren alueen puumarkkinatilanne tasapainottui edellisvuoden voimakkaan kysynnän jälkeen. Hyönteistuhot toivat puuta markkinoille Saksasta ja Etelä-Ruotsista.


Metsänomistajien asiakaskokemus kehittyi vahvasti uudelle ennätystasolle, ja solmimme paljon uusia metsäomaisuuden hoitosopimuksia. Metsäpalveluiden myynti kasvoi 20 prosenttia vuonna 2020. Yksityismetsistä hankitusta puusta yhteensä 50 prosenttia ostettiin sähköisesti. Metsänhoitopalvelujen myynnissä osuus oli tuotakin suurempi. Sähköisen kaupankäynnin hyödyt korostuivat pandemian aikana.

 

Metsä Groupin vahvana tulevaisuuteen

 

Konserni on kulkenut läpi poikkeusvuoden entistäkin vahvempana ja vakaampana. Liiketoimintamallimme ja kilpailukykymme ovat tasolla, jolla voimme turvata liiketoiminnan jatkuvuuden vaikeissakin oloissa. Rahoitusasemamme mahdollistaa käynnissä olevien ja suunniteltujen mittavien investointien toteutuksen. Uudistamme ja uudistumme, katsomme eteenpäin, mitä tuleva meiltä odottaa mutta muistamme myös, mistä olemme tulleet. Metsä Groupin henkilöstö, yli 9 000 työhönsä sitoutunutta ammattilaista, ovat valmiina työhön ja uudistumiseen.


 

Ilkka Hämälä

Pääjohtaja 

"Metsä Group on aktiivinen metsätalouden, metsäteollisuuden ja puusta valmistettujen tuotteiden kehittäjä."