Strategiset kestävän kehityksen 2030-tavoitteet

Olemme sitoutuneet strategisiin kestävän kehityksen 2030-tavoitteisiimme, ja niiden kautta rakennamme tietä kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Seuraamme edistystämme tarkasti ja kerromme siitä vastuullisuusraportissamme.

Tuomme metsän luoksesi

 1. 1

  Tavoite: Metsiin sitoutuvan ja tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen

  Vuonna 2021 taimikoita hoidettiin 14 % enemmän kuin vertailuvuonna kohdennettujen toimien seurauksena. Metsänuudistamisen maa-alue pienentyi 11 % pienempien hakkuumäärien vuoksi. Vuonna 2021 valmistetut tuotteemme sitoivat hiiltä hieman edellisvuotta enemmän.

  Tavoitteenamme on lisätä metsiin sitoutuvan hiilen määrää 30 % (hehtaareissa) vuoden 2018 tasoon verrattuna. Edistämme kestävää metsänhoitoa, mikä on keskeinen tekijä metsiin sitoutuvan hiilen määrän lisäämisessä. Metsät sitovat itseensä hiiltä kasvaessaan. Kestävän metsänhoidon ja esimerkiksi harvennusten myötä puut saavat enemmän valoa ja tilaa, mikä puolestaan auttaa niitä kasvamaan paremmin ja sitomaan hiiltä tehokkaammin. Metsien kasvua voidaan tukea myös lannoittamalla.

  Tavoitteenamme on lisätä tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrää 30 % (tonneina) vuoden 2018 tasoon verrattuna. Metsä Group pyrkii lisäämään tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrää valmistamalla pitkäikäisiä tuotteita. Näillä tuotteilla on keskeinen tehtävä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Esimerkiksi rakennuksissa käytettävät puutuotteet varastoivat hiiltä pitkäksi aikaa. Tulevaisuudessa valikoimiin voi kuulua myös esimerkiksi tekstiilikuituja.

 2. 2

  Tavoite: Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

  Vuonna 2021 tekopökkelöitä jätettiin yli 88 %:ssa harvennus- ja uudistushakkuukohteita. Säästöpuuryhmiä jätettiin 94 %:ssa kaikkia uudistushakkuukohteita.

  Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on osa päivittäistä työtämme. Pystyssä tai maassa oleva lahopuu on tärkeä elinympäristö eri lajeille. Siksi pyrimmekin jättämään hakkuualueille tekopökkelöitä ja säästöpuuryhmiä.
  Tekopökkelöillä voidaan edistää metsäluonnon monimuotoisuutta, sillä tällä tavalla pystymme säilyttämään koloissa pesivien ja lahopuusta riippuvaisten lajien elinympäristön. Säästöpuuryhmillä puolestaan on kaksi keskeistä tarkoitusta: metsiin jää eri ikäistä puustoa ja lahopuuta.

Huomioimme ilmaston ja ympäristön

 1. 1

  Tavoite: Fossiilittomat tehtaat

  Vuonna 2021 fossiilliset hiilidioksidipäästömme olivat 652 000 tonnia, joka on 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

  Nykyään 90 prosenttia tuotannossa käytettävästä polttoaineesta on biopohjaista ja suurimmaksi osaksi peräisin tuotannon sivuvirroista. Ainespuuta puolestaan ei ohjata energiantuotantoon. Tuotamme yli 15 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Tuotimme vuonna 2021 uusiutuvia, sivuvirroista peräisin olevia polttoaineita 26 TWh:n edestä.

 2. 2

  Tavoite: Resurssitehokas tuotanto

  Vuonna 2021 prosessiveden käyttö väheni 5,4 % vuoteen 2018 verrattuna. Tuotannon sivuvirroista 93 prosenttia käytetään joko materiaalina tai energiana.

  Tavoitteenamme on laskea prosessiveden käyttöä 25 % vuoden 2018 tasosta. Toimimme alueilla, joilla vettä on saatavilla lähes loputtomasti. Silti panostamme jatkuvasti prosessiveden käytön vähentämiseen. Käyttämästämme vedestä 99 prosenttia on pintavettä. Toimintamme ei vaikeuta kenenkään toisen mahdollisuutta käyttää vettä.

  Vuonna 2021 vedenkäyttömme väheni 5,4 % prosesseja tehostamalla ja investoinneilla. Uudet kehitysinvestoinnit pienentävät vedenkäyttöämme edelleen. Vuodesta 2010 lähtien konsernin prosessiveden käyttö on laskenut 19 prosenttia tuotantotonnia kohti.

  Resurssitehokkuus on keskeinen osa toimintaamme. Uusiutuva puu on tärkein raaka-aineemme. Sen jokainen osa käytetään eniten lisäarvoa tuottaviin tuotteisiin. Käytämme raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ja pyrimme kehittymään ja parantamaan toimintaamme jatkuvasti.

Tarjoamme vastuullisia vaihtoehtoja

 1. 1

  Tavoite: Fossiilittomat tuotteet

  Vuonna 2021 valmistamiimme tuotteisiin käytettiin 99,6 % raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja, jotka eivät sisällä fossiilista öljyä.

  Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä emme käytä valmistamissamme tuotteissa fossiilisia öljypohjaisia raaka-aineita tai pakkausmateriaaleja ja korvaamme ne biopohjaisilla vaihtoehdoilla.

  Pääraaka-aineemme on puu, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Fossiiliöljypohjaiset raaka-aineet ja pakkausmateriaalit on tunnistettu, ja tutkimus- ja kehitystiimimme ovat laatineet raamisuunnitelmia vaihtoehtoisten raaka-aineiden löytämiseen. Hankintatiimimme tekevät tiivistä yhteistyötä liiketoiminta-alueiden kanssa löytääkseen biopohjaisia vaihtoehtoja fossiiliöljypohjaisille raaka-aineille.

 2. 2

  Tavoite: Vastuullinen toimitusketju

  Vuonna 2021 Metsä Groupin toimittajista 96 % on sitoutunut noudattamaan toimintatapaohjetta. Hankinnat toimittajilta, joiden taustat oli varmistettu täyttävän vaatimuksemme, nousivat 88 %:iin. Hankinnoistamme 45 % tuli toimittajilta, joiden vastuullisuuskäytänteiden oli arvioitu täyttävän vaatimuksemme. Jäljitettävissä olevien raaka-aineiden osuus on tällä hetkellä 92 %.

  Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja odotamme samaa toimitusketjussamme toimivilta kumppaneilta. Odotamme kaikkien toimittajiemme sitoutuvan Metsä Groupin toimittajien toimintatapaohjeisiin. Kehitämme vastuullista toimittajakäytäntöämme edelleen, jotta pystymme varmistamaan, että kaikki toimittajamme toimivat ympäristövaatimustemme sekä yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaatimustemme mukaisesti.

  Pääraaka-aineemme puu on jäljitettävissä. Tavoitteemme on varmistaa, että tiedämme kaikkien raaka-aineidemme alkuperän. Vuonna 2021 paransimme kemikaalien ja pakkausmateriaalien jäljitettävyyttä lisäämällä tarkempia tuoteturvallisuuskyselyjä. Tällä hetkellä keskitymme ostamiemme raaka-aineiden valmistuksen alkuperän jäljittämiseen.

Luomme hyvinvointia

 1. 1

  Tavoite: Vastuullinen yrityskulttuuri

  Vuonna 2021 toteutimme 98 % vuoden 2020 barometritutkimuksen perusteella käynnistetyistä toimenpiteistä.

  Metsä Group uudisti eettiset toimintaperiaatteensa (henkilöstöä koskevat eettiset ohjeet) keväällä 2019. Tavoitteenamme on se, että koko henkilöstömme toimii Metsä Groupin eettisten periaatteiden mukaisesti.

  Toteutimme eettisyysbarometrin ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Tutkimuksen tulosta mittaava eettisyysindeksi oli hyvällä tasolla, 84,4 % (tavoite 100). Eettisyys on henkilöstöllemme tärkeää ja tutkimuksen mukaan Metsä Groupissa toimitaan eettisesti. Käynnistimme useita kehitystoimenpiteitä tuloksista esiin nousseiden epäkohtien korjaamiseksi.

 2. 2

  Tavoite: Tapaturmaton työympäristö

  Vuonna 2021 turvallisuus kehittyi oikeaan suuntaan. Tilastoitavien työtapaturmien taajuus eli TRIF laski 8,1:een.

  Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Järjestelmälliset toimet työturvallisuuden edistämiseksi auttavat meitä kehittämään toimintaamme edelleen ja saavuttamaan konsernin tavoitteet. Laadukas ennakoiva turvallisuustyö, riskien tunnistaminen, vaarallisiin työtapoihin puuttuminen ja henkilökohtaisten riskinarviointien tärkeys ovat tässä avainasemassa.