Metsä Groupin vuoden 2023 tammi–joulukuun vertailukelpoinen liiketulos 488 miljoonaa euroa

 • Lehdistötiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Group

Tammi–joulukuu 2023 (1–12/2022) 

 • Liikevaihto oli 6 110 miljoonaa euroa (6 980). 
 • Liiketulos oli 498 miljoonaa euroa (1 302). Vertailukelpoinen liiketulos oli 488 miljoonaa euroa (1 276).
 • Tulos ennen veroja oli 488 miljoonaa euroa (1 270). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 482 miljoonaa euroa (1 240).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 7,2 % (19,5).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 926 miljoonaa euroa (1 227).

Loka–joulukuu 2023 (10–12/2022) 

 • Liikevaihto oli 1 486 miljoonaa euroa (1 741). 
 • Liiketulos oli 55 miljoonaa euroa (316). Vertailukelpoinen liiketulos oli 57 miljoonaa euroa (311).
 • Tulos ennen veroja oli 50 miljoonaa euroa (309). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 51 miljoonaa euroa (306).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 3,9 % (18,0).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 439 miljoonaa euroa (399).

Tapahtumat vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä

 • Pitkäkuituisen sellun keskimääräiset myyntihinnat nousivat hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
 • Markkinasellun kysyntä pysyi melko vakaana ollen Kiinassa vahvempaa kuin Euroopassa, jossa kysyntää rajoittavat edelleen paperi- ja kartonkituottajien mittavat tuotannonrajoitustoimet.
 • Kartonkien keskihinnat laskivat hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
 • Kartonkiliiketoiminnan markkinatilanteeseen vaikuttaa edelleen heikentynyt kuluttajatuotekysyntä ja kartonkien kasvaneet tuontivolyymit Aasiasta. Kartonkiliike-toiminta jatkoi tuotannon sopeuttamistoimia.
 • Taivekartonkikapasiteetin laajennus Husumin tehtaalla Ruotsissa valmistui, mikä nostaa tehtaan tuotantokapasiteetin 600 000 tonniin.
 • Esiselvitys ensimmäisen kaupallisen MuotoTM-pakkauksia valmistavan tehtaan rakentamisesta Raumalle valmistui.
 • Metsä Group ilmoitti tutkivansa hiilidioksidin talteenottolaitoksen rakentamista sellu- tai biotuotetehtaalleen.


Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2024

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2024 tammi–maaliskuussa olevan parempi kuin vuoden 2023 loka–joulukuussa.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Metsä Group ilmoitti tammikuussa suunnittelevansa sahatavaratuotannon lopettamista Merikarvialla. Suunnitelman mukaisesti tuotanto päättyisi kesään 2024 mennessä.


Metsäliitto Osuuskunta allekirjoitti tammikuussa 2024  kymmenen vuoden vuokrasopimuksen uudesta pääkonttorista. Metsä Groupin pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin Espoon Keilaniemeen vuonna 2027.


Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, että jäsenten sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille maksetaan vuodelta 2023 korkoa 6,5 % (7,0 % vuodelta 2022), Metsä1-lisäosuuksille 6,0 % (6,5), lisäosuuspääoma A:lle 3,0 % (4,0) ja lisäosuuspääoma B:lle 1,0 % (1,0). Lisäksi hallitus ehdottaa, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Jos oikeus osuuksiin on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti siirretty toiselle, osuuskorko maksetaan sille, joka on kirjattu niiden omistajaksi täsmäytyspäivänä 31.3.2024. Ylijäämänpalautuksen esitetty maksupäivä on 10.5.2024. Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta. Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 101 miljoonaa euroa (101), josta ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus olisi noin 16 %.


Pääjohtaja Ilkka Hämälä: 

Vuosi 2023 oli taloudessa matalan aktiviteetin ja heikon kasvun vuosi. Se näkyi selvästi Metsä Groupin liiketoiminnoissa ja kokonaistuloksessa. Vahvan kasvun vuosina 2021 ja 2022 nousseet tuotantohyödykkeiden hinnat laskivat osaltaan tuloksenteon edellytyksiä. Metsä Groupin tuotteiden pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät. Vastuullisesti hoidetuista metsistä hankittu puuraaka-aine jalostetaan resurssitehokkailla prosesseillamme maailmanlaajuisesti ihmisten päivittäisessä elämässään tarvitsemiksi tuotteiksi. Konsernin toimintaketjun ja tuotteiden kehityksen tavoitteena on tuottaa kuluttajien tarvitsema toiminnallisuus mahdollisimman niukalla materiaalien ja energian käytöllä, ja siten olla osa ratkaisua maailman resurssiniukkuuteen.


Julkaisimme alkuvuonna tavoitteemme saavuttaa uudistava metsätalous mitatusti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että toimemme talousmetsissä parantavat luonnon monimuotoisuuden kehittymisen edellytyksiä. Biodiversiteetin vahvistuessa metsien vastustuskyky ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rasituksiin paranee.

Vuonna 2023 kertopuu valittiin yhä useammin teollisen rakentamisen ratkaisujen materiaaliksi. Rakentamisen heikossa suhdanteessa kertopuun kysyntä jatkuu vahvana, mikä osoittaa tuotteen kilpailukyvyn. Tehostamme yhdessä asiakkaidemme kanssa niin rakentamisen prosesseja kuin rakenteiden materiaalin käytön ekologisuutta. Toisella vuosineljänneksellä päätimme uuden kaksilinjaisen kertopuutehtaan rakentamisesta Äänekosken tehdasalueemme yhteyteen.

Kemin biotuotetehdas käynnistyi syyskuussa. Alansa moderneimman laitoksen puunhankinta perustuu pohjoisen Suomen talousmetsien hakkuiden lisäyspotentiaaliin. Menneiden vuosikymmenten soiden ojitukset ja metsien uudistus on saanut aikaan tilanteen, jossa erityisesti havukuitupuun korjuuta tulee lisätä metsien kasvun turvaamiseksi.

Husumin laajennetun taivekartonkikoneen tuotanto käynnistyi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kapasiteettia nostettiin 200 000 tonnilla vuodessa, minkä ansiosta linja on lajinsa tehokkain kartonkikone Euroopassa. Kapasiteetin laajennus vahvistaa Metsä Boardin asemaa taivekartongin markkinajohtajana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Metsä Tissue teki uuden pehmopaperilinjan investointipäätöksen Mariestadiin helmikuussa 2023. Investointi kattaa paperikoneen, sen tuotannon jalostavan kolme jalostelinjaa ja automatisoidun varastoinnin ja tuotelähetyksen. 70 000 tonnilla kasvava tuotanto myydään Skandinavian markkinoille. Hankkeen joka vaiheessa on erityisesti panostettu pehmopaperin hiilijalanjäljen pienentämiseen koko arvoketjussa raaka-ainehankinnasta kuluttajalle saakka.

Innovaatioyhtiömme Metsä Spring sijoitti uusiin startup-hankkeisiin tavoitteidensa mukaan. Koetehdasvaiheessa olevat hankkeemme - 3D-kuitutuote MuotoTM ja tekstiilikuitu Kuura® - etenivät vuonna 2024 tehtävään investointien esisuunnitteluvaiheeseen.
Konsernia kehitetään määrätietoisesti ja jatkuvasti vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin ja omistajiensa odotuksiin. Taloudellinen asemamme on vahva, ja kilpailukykymme valituissa tuotteissa ja markkina-alueilla varmistaa toimintamme jatkuvuutta kaikissa suhdanteissa.

Taloudelliset tunnusluvut
2023 2022 2023 2022
1–12 1–12 10–12 10–12
Liikevaihto, milj. euroa 6 110,4 6 980,2 1 486,1 1 741,4
EBITDA, milj. euroa 845,3 1 636,4 172,3 385,5
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 833,0 1 564,4 174,3 379,5
  % liikevaihdosta 13,6 22,4 11,7 21,8
Liiketulos, milj. euroa 498,1 1 301,9 55,0 315,9
  Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 487,9 1 276,4 57,1 310,9
  % liikevaihdosta 8,0 18,3 3,8 17,9
Kauden tulos ennen veroja 487,8 1 269,8 49,7 309,2
  Vertailukelpoinen, milj. euroa 481,6 1 240,3 51,5 306,1
Kauden tulos 383,6 998,7 40,8 253,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,3 19,9 3,8 18,2
  Vertailukelpoinen, % 7,2 19,5 3,9 18,0
Oman pääoman tuotto, % 6,8 19,0 2,9 18,2
  Vertailukelpoinen, % 6,7 18,9 3,0 18,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 55,9 60,6 55,9 60,6
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 11,7 3,1 11,7 3,1
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 662,9 177,0 662,9 177,0
Kokonaisinvestoinnit, milj. euroa 1 193,2 1 500,4 328,4 416,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 925,6 1 226,8 438,7 398,7
Henkilöstö kauden lopussa 9 464 9 155 9 464 9 155
Liikevaihto ja liiketulos
1–12/2023, milj. euroa Puunhankinta ja metsä-palvelut  Puutuote-teollisuus Sellu- ja saha-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- jatiivispaperit
Liikevaihto 2 221,7 591,6 2 498,6 1 941,9 1 250,2
  Liiketoiminnan muut tuotot 16,3 13,5 33,1 79,9 41,4
  Liiketoiminnan kulut -2 202,8 -518,5 -2 257,3 -1 807,2 -1 048,5
  Poistot ja arvonalentumiset -6,2 -21,8 -159,8 -93,8 -44,5
Liiketulos 29,0 64,9 114,6 120,8 198,7
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -10,3 -3,0 13,3 1,4 -10,0
Vertailukelpoinen liiketulos 18,7 61,8 127,9 122,2 188,6
  % liikevaihdosta 0,8 10,4 5,1 6,3 15,1


Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu erityisesti harvennuksiin, koivutukkiin ja hankintapuuhun. Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana.

Rakentamisen aktiviteetti on jatkunut heikkona kaikilla Euroopan päämarkkinoilla, eikä puutuotteiden kysynnässä ole odotettavissa käännettä parempaan lähiaikoina. Tällä on negatiivinen vaikutus etenkin havuvanerin ja Kerto LVL -tuotteiden kysyntään. USA:n vahvana jatkuva asuntorakentaminen sekä uudet asiakkuudet tukevat kuitenkin Kerto LVL:n kysyntää. Talouden taantuma näkyy heikentyneenä kysyntänä koivuvanerin teollisissa asiakassegmenteissä. Samaan aikaan standardilaatujen kysyntä jatkuu parempana. 

Ison-Britannian jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan tulevina kuukausina jatkuvan vuodenaikaan nähden normaalina.
Metsä Groupin markkinasellun Kiinan toimituksiin vaikuttavat useat paperi- ja kartonkituotannon seisokit alkuvuonna kiinalaisen uudenvuoden takia. Markkinahavusellun tarjontaa vähentävät ilmoitetut sellutehtaiden sulkemiset ja puuraaka-aineen saatavuusongelmat erityisesti Pohjois-Amerikassa. Markkinahavusellun hinnan odotetaan nousevan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Sahatavaran kysynnän odotetaan kasvavan hieman vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja myös sahatavarahintojen ennakoidaan nousevan.

Kartonkiteollisuuden globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana, ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Elinkustannusten nousu vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja saattaa vähentää kuluttajatuotteiden yleistä kysyntää. Arvoketjun varastojen hallintatoimien odotetaan seuraavan markkinatilannetta. Metsä Groupin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan kasvavan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Taivekartongin valuuttamääräisten myyntihintojen odotetaan hieman laskevan ja valkoisten kraftlainereiden myyntihintojen pysyvän vakaina. Yhtiö jatkaa tarvittaessa tuotannon sopeuttamistoimia sekä henkilöstön tilapäisiä lomautuksia Suomen tehtailla vuonna 2024. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kokonaiskustannusten ilman sellukustannuksia arvioidaan pysyvän melko vakaina. 

Pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö pysyy epävakaana pohjainflaation jatkuessa korkeana. Yhtiö jatkaa tarvittaessa kaupallisia seisokkeja turvatakseen riittävän tuotekannattavuuden kysynnän normalisoituessa. 

METSÄ GROUP

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260

Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Groupin juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyhtiömme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta. Valmistamme puusta tuotteita, joita ihmiset tarvitsevat arjessaan ympäri maailman. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja kartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistämme noin 9 500 henkilöä.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram