Työhyvinvointi ja työturvallisuus

Työhyvinvointi ja työturvallisuus

 

Työhyvinvointi

Metsä Groupissa työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen perustuvat ennakoivaan toimintaan. Tavoitteemme on tunnistaa työntekijöiden työkykyä uhkaavat tekijät varhaisessa vaiheessa, käynnistää järjestelmälliset toimenpiteet oikea-aikaisesti ja pitää yllä hyvää terveyttä koko työuran ajan.

Työhyvinvointipalvelumme toimivat yhteistyössä johdon, henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa.

Hyvä tehdä töitä

Työhyvinvointi on yksittäisen työntekijän ja koko yrityksen menestyksen perusta. Työhyvinvointi on aina ihmisen omakohtainen kokemus, joka koostuu monesta asiasta: mielekkäästä työstä, sujuvasta arjesta ja siitä, että töihin on mukava tulla. Hyvinvointiin vaikuttaa se, että ihminen on hyvässä kunnossa ja jaksaa, että hänellä on osaaminen tehtäviinsä, hyvä johto, esimies ja työkaverit ja että työpaikan turvallisuusasiat on hoidettu mallikkaasti. Yksilötasolla hyvinvointiin vaikuttavat työn lisäksi sairastumiset, ikääntyminen ja elämänmuutokset. Jokaisella on vastuu omasta hyvinvoinnistaan huolehtimisesta.

Kun asiat ovat kohdallaan ja pelisäännöt selvät, on hyvä tehdä töitä ja onnistua työssä. Tähän kiteytyy ajatus työhyvinvoinnin edistämisestä. Tavoitteemme on, että jokainen metsägroupilainen voi tehdä työnsä hyvin ja tuottavasti.

Terveenä työssä

Uskomme, että hyvinvoiva, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on yksi menestystekijöistämme. Käytössämme on yhtenäinen konserninlaajuinen malli työntekijöidemme työkyvyn tukemisessa. Tähän malliin kuuluvat varhainen tukeminen, työkyvyn arvioiminen sekä henkilökohtainen työkykysuunnitelma. Pyrimme luomaan huolehtivaisen työympäristön ja mahdollistamaan kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun.

Esimiehillemme on tarjolla työkaluja ja koulutusta työntekijän työhyvinvointia mahdollisesti uhkaavien tilanteiden tunnistamiseen, ja kannustamme metsägroupilaisia suhtautumaan ennakoivammin terveyteensä antamalla tietoa esimerkiksi palautumisen edistämisestä, vuorotyön vaikutuksista ja ergonomiasta. Työterveyshuoltopalvelut ovat yhdenmukaiset ja kattavat mahdollistaen laaja-alaiset ennaltaehkäisevät palvelut sekä tehokkaan ja nopean sairauksien tutkimisen. Tuemme eri tavoin myös vapaa-ajan toimintaa, kuten kuntoilua ja kulttuurin harrastamista.

Seuraamme poissaoloja ja tapaturmia konserninlaajuisten tavoitteiden ja raportoinnin avulla. Paikallisilla työsuojelutoimikunnilla on tärkeä rooli työsuojeluun liittyvässä koulutuksessa ja työsuojelun edistämisessä paikallisella tasolla. Toimikunnat kattavat kaiken henkilöstömme kaikissa tärkeissä toimintamaissa.

Tavoitteemme on pitää sairauspoissaolojen määrä alan parhaalla eurooppalaisella tasolla, alle 3 prosentissa.

Työkykyä tukevien toimien tavoitteena on
• Terveyden turvaaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen.
• Työkyvyttömyysriskien ennakoiva tunnistaminen.
• Työpaikan varhaisen tuen vahvistaminen ja toimintamallin vakiinnuttaminen.
• Tehokkaiden ja oikein suunnattujen toimenpiteiden toteuttaminen ennakoivan tunnistamisen tietojen perusteella.
• Työkyvyttömyys- ja sairauspoissaolokustannusten tehokas vähentäminen.

Henkilökohtainen työkykysuunnitelma

Jos työntekijällämme todetaan esimerkiksi terveysriski, jonka tiedetään aiheuttavan tulevaisuudessa poissaoloja työstä ja työkyvyn aleneman, hänelle laaditaan henkilökohtainen terveysohjelma ja työkykysuunnitelma, jotka parhaimmillaan poistavat riskin toteutumisen kokonaan. Työkyvyn alenema tai menettäminen voidaan ennustaa ja arvioida jopa kymmenen vuotta aikaisemmin. Henkilökohtainen työkykysuunnitelma voi sisältää esimerkiksi koulutusta, työjärjestelyjä, lääkinnällisiä toimenpiteitä tai niitä kaikkia.

Suunnitelma tehdään yhdessä työntekijän kanssa. Ennakoivan ja suorituskykyyn pohjautuvan toimintamallin avulla sairauspoissaolot ovat vähentyneet yli puolella, mikä näkyy sairauspoissaolokustannusten vähenemisenä.

Työturvallisuus

 
 

Metsä Groupissa jokaisella on oikeus lähteä terveenä töistä

Meillä Metsä Groupissa työturvallisuus on kiinteä osa toiminnan päivittäistä johtamista. Painopiste on ennakoivassa työssä, jotta vaaratilanteet pystytään välttämään.  Työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vikojen ja puutteiden havainnoiminen sekä vaaranaiheuttajien poistaminen kuuluvat meillä kaikille.
Metsä Groupissa turvallisuutta johdetaan ja seurataan konsernilaajuisesti. Asettamamme tavoitteet ja erilaiset työturvallisuusmittarit kannustavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Tavoitteemme on muun muassa vähentää työtapaturmien määrää kymmenellä prosentilla joka vuosi.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Vuonna 2016 onnistuimme erinomaisesti: työtapaturmat vähenivät 22 prosentilla edellisvuodesta. Perehdytämme jokaisen työntekijämme ja meille töitä tekevät alihankkijat turvallisiin työtapoihin. Pitkän aikavälin tavoitteemme on toki se, ettei tapaturmia tapahdu lainkaan.

Hyviä esimerkkejä tuloksellisesta turvallisuustyöstä ovat Metsä Fibren Joutsenon tehdas sekä Metsä Boardin Takon tehdas: molemmilla tuli vuosi täyteen ilman tapaturmia joulukuussa 2016. Myös Mäntän tehtaan varastossa on turvallisuustyössä onnistuttu erinomaisesti, sillä siellä ei ole tapahtunut yhtään työtapaturmaa kahteen vuoteen.

Jatkuvaa parantamista

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja työturvallisuuden parantamiseen. Uskomme, että läpinäkyvyydellä ja asenteita muuttamalla pääsemme entistä paremmalle tasolle työturvallisuudessa.

Esimerkiksi Metsä Board ja Metsä Tissue ovat panostaneet työturvallisuuden positiivisen kehittymisen vauhdittamiseen. Metsä Boardin tehtailla yhtenäistettiin henkilösuojainten käyttöä ja määritettiin henkilösuojainstandardit vuoden 2016 aikana. Metsä Tissue puolestaan järjestää työturvallisuuskoulutuksia kaikissa toimintamaissaan. Koulutukset keskittyvät erityisesti työturvallisuuskulttuurin ja ennakoivan työn vahvistamiseen.

​Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin
tunnusluvut
​2016​2015​2014​2013​2012
​Sairauspoissaolo % 1)​3.9​3.9​3.7​3.83.9
Työtapaturmapoissaolo% 1)​0.14​0.20​0.22​0.25​0.22
Tapaturmataajuus 2)​7.4​9.5​11.2​13.2​15.7
​Todetut ammattitaudit, lkm ​6​6​7​3​3
Työperäiset kuolemat, lkm 113)               ​0​1​1

​1) Prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta.
2) LTA 1 fr -tapaturmataajuus. Vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneet työtapaturmat tehtyä miljoonaa työtuntia kohden.
3) Ulkopuolinen työntekijä

Lue lisää turvallisuustyöstämme englanninkielisestä kestävän kehityksen raportista.​ ​ ​ ​ ​