Metsä meille kaikille

Sitoutumisemme monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja
mukaan ottamiseen

Metsä Group on sitoutunut kehittämään monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä työelämässä ja olla tasavertainen työyhteisön jäsen. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat meille tärkeitä periaatteita ja kiinteä osa eettistä toimintakulttuuriamme.

''Konsernimme toimii globaalisti yli kolmessakymmenessä maassa, ja henkilöstömme edustaa yli viittäkymmentä eri kansallisuutta. Tarvitsemme monipuolista asiantuntemusta jatkuvan uudistumisen ja kannattavan kasvun strategiamme toteuttamiseksi. Arvostamalla ja hyödyntämällä erilaisuutta voimme ennen kaikkea olla yhä parempi työpaikka nykyiselle henkilöstöllemme ja tulevaisuuden tekijöille. Meillä on tässä vielä kehitettävää ja olemme nyt aktiivisesti lähteneet ottamaan askeleita yhdenvertaisemman työpaikan eteen.''

Ilkka Hämälä, Pääjohtaja, Metsä Group

                             Visio

                    Painopistealueet

                        Tavoitteet

 

Tutustu tällä sivulla matkaamme kohti monimuotoisempaa, yhdenvertaisempaa ja mukaan ottavaa työpaikkaa. Löydät sivulta aiheeseen liittyvän vision eli yhtiötasoisen tahtotilan, määrittelemämme painopistealueet sekä yhdenvertaisuustavoitteet.


Visiomme monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja mukaan ottamiseen

Metsä meille kaikille on Metsä Groupin yhtiötasoinen tahtotila sille, millainen työpaikka haluamme tulevaisuudessa olla. Tutustu visioon alla olevasta videosta!


METSÄ MEILLE KAIKILLE

TAHTOTILAMME

Metsä Group tarvitsee monipuolista asiantuntemusta kannattavan kasvun strategian toteuttamiseksi.

Haluamme olla suunnannäyttäjä monimuotoisuudessa ja mukaan ottamisessa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisessä.

Henkilöstön monimuotoisuus ja kaikki mukaan ottava kulttuuri tukevat uudistumista ja innovaatioita.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino on meille tärkeää. Metsä Groupissa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi, voimaantuneeksi ja arvostetuksi.

Tämä on Metsä meille kaikille.


LUODAKSEMME METSÄN MEILLE KAIKILLE JOKAINEN SITOUTUU:

Toivottamaan tervetulleeksi eri taustoista tulevat ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset.

Näyttämään esimerkkiä mukaan ottavasta ja yhdenvertaisuutta edistävästä käyttäytymisestä.

Opettelemaan uusia taitoja, jotka mahdollistavat muutoksen: tunnistamaan ja ehkäisemään ennakkoluuloja, olemaan avoin erilaisuutta kohtaan ja tekemään yhteistyötä.


Kehittämisen painopistealueet

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja mukaan ottamisen kehittämistä ohjaavat painopistealueet, jotka on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Alla näet joitakin esimerkkejä, jotka ohjaavat käytännön tekemistä kunkin painopisteen osalta.

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo

  • Naisten osuuden kasvattaminen eri organisaatiotasoilla
  • Palkkatasa-arvon varmistaminen
  • Sukupuolineutraalit ammattinimikkeet

    Monimuotoisuus

  • Monimuotoisuutta tukevat rekrytointikäytännöt, esimerkiksi anonyymi rekrytointi
  • Kansainvälisen osaamisen varmistaminen organisaatiossa

Mukaan ottaminen ja
kulttuurin muutos

  • Henkilöstön tietoisuuden ja osaamisen kehittäminen
  • Kulttuurin muutoksen viestinnällinen tukeminen
  • Työn ja vapaa-ajan tasapainon edistäminen

Yhdenvertaisuustavoitteet

Metsä Groupin yhdenvertaisuustavoitteet mittaavat edistymistämme.                              88%

henkilöstöstämme on suorittanut Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja mukaan ottaminen -verkkokoulutuksen (17.9.2021)

​                   19,6%

johtajistamme on naisia (31.12.2020)