Metsä Groupin hankinnat

Metsä Groupin hankinta- ja logistiikkatoimi tarjoaa hankintapalveluita kaikille Metsä Groupin liiketoiminta-alueille: Metsä Board, Metsä Fibre, Metsä Forest, Metsä Tissue ja Metsä Wood.

Metsä Groupin hankinta ja logistiikka on organisoitunut kolmeen pääalueeseen, joita ovat: kategoriahankinta, investoinnit ja aluehankinta sekä hankinnan palvelukeskukset. Metsä Forest vastaa puunhankinnasta ja metsänhoitopalveluista.

Metsä Groupin ulkoiset ostot ovat vuositasolla noin 3 miljardia euroa. Konsernin hankinnasta ja logistiikasta vastaa Metsä Groupin hankinta- ja logistiikkajohtaja Jari Voutilainen.

Toimittajaksi Metsä Groupille

Metsä Groupin hankintoja johdetaan systemaattisesti jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Kaikkien hankkimiemme materiaalien ja palveluiden on vastattava liiketoiminnan tarpeita kokonaiskustannuksiltaan ja -laadultaan tehokkaimmalla tavalla. Tavoitteenamme on kehittää pitkäaikaisia yhteistyösuhteita valittujen avaintoimittajiemme kanssa. Edellytämme avaintoimittajiltamme vahvaa sitoutumista yhteistyöhön.

Metsä Groupin hankintoja johdetaan vastuullisesti toimittajille asettamiimme eettisiin ohjeisiin perustuen. Ohje asettaa lähtökohdat toimittajillemme muun muassa korkean liiketoimintaetiikan, rehellisen liiketoiminnan sekä kestävään kehitykseen ja hyviin työskentelytapoihin sitoutumisen osalta.

Metsä Groupin yhteisiä eettisiä toimintaperiaatteita noudatetaan koko konsernissa. Lue lisää eettisistä toimintaperiaatteista.

Ostamamme materiaalit ja palvelut

Mitä hankimme

Metsä Groupin hankinta- ja logistiikkatoimi on yhteinen palvelutoiminto, joka toimii yli liiketoiminta-alueiden. Kategoriahankinta koostuu neljästä hankintaklusterista: suorat ostot, epäsuorat tehdasostot, hallinnolliset palvelut ja materiaalit sekä logistiikka. Investointeihin liittyviä hankintoja sekä aluehankintoja johdetaan kategoriahankinnan tavoin samassa funktiossa.

Sulje

Suorat ostot

KUIDUT (SELLU JA KIERRÄTYSPAPERI)

Lehti- ja havupuusellu, BCTMP, konttorikeräyspaperi ja muut puuvapaat laadut, kotikeräyspaperi, pahvi ja kartonki.

PERUSKEMIKAALIT

Lipeä, natriumkloraatti, vetyperoksidi, rikkikemikaalit, teollisuuskaasut, kalkki.

PROSESSIKEMIKAALIT

Massaliimat ja retentioaineet, OBA, värit, kovetteet ja hartsit, liimat, muut prosessikemikaalit.

SIDEAINEET, PÄÄLLYSTEET ja PIGMENTIT

Tärkki, lateksi, PVA, stearaatit, CMC, synteettiset paksuntajat, muut sideaineet, barrier päällysteet, fenolipinnoitteet. Karbonaatit, kaoliini, talkki, muovipigmentit.

PAKKAUSMATERIAALIT

Painetut ja painamattomat muovikalvot ja huput, kutiste- ja kiristekalvot, aaltopahvilaatikot, rullapakkausmateriaalit, kartonkilaatikot, hylsykartonki, hylsyt, lavat, etiketit, paalauslangat.

Sulje

Epäsuorat tehdasostot

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTOIMINNOT

Sähkö, automaatiolaitteet ja palvelut; mekaaniset laitteet ja palvelut; prosessimateriaalit, varaosat ja palvelut, ja ulkoistetut huolto- ja kunnossapitopalvelut.

TUOTANNON TOIMINNOT JA PALVELUT

Kiinteistö- ja intrastruktuuripalvelut; operatiiviset palvelut ja ajoneuvot, sisältäen sisäisen materiaalihallinnan ja alihankinnan; tuotannon hyödykkeet; insinöörityö ja konsultointi.

ENERGIA

Sähkö, kaasu (maakaasu, nesteytetty maakaasu, nestekaasu), muut polttoaineet (polttoöljy, kivihiili, turve).

INVESTOINNIT

Tarvikkeet ja tuotteet, joita tarvitaan investoinneissa.

Sulje

Hallinnolliset palvelut ja materiaalit

​HALLINNOLLISET PALVELUT

Matkustuspalvelut, työsuhdeautot, vakuutukset, asiantuntijapalvelut (esim. laki-, verotus- ja rahoituskonsultointi), toimistotarvikkeet ja informaatiopalvelut (esim. markkinatieto ja raportit).

ICT

Palvelut kuten IT infrastruktuuri, laitteistot ja palvelinkapasiteettipalvelut, telekommunikaatiopalvelut, sovellus- ja lähituki, ICT konsultointi ja projektitoimitukset sekä ohjelmistolisenssit.

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

Palvelut liittyen esim. mainontaan, markkinointiin, yrityskuvan kehittämiseen, lehtiin ja muihin julkaisuihin, digitaaliseen viestintään, median seurantaan sekä kääntämiseen.

HR

Palvelut liittyen rekrytointiin, suorituksen johtamiseen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, henkilöstötutkimuksiin, koulutukseen ja kehittämiseen sekä työhyvinvointiin.

VÄLITYSTUOTTEET

Tuotteet, jotka täydentävät Metsä Groupin tuotevalikoimaa asiakkaille, mutta jotka eivät ole suoraan Metsän tuottamia. Näitä ovat esimerkiksi Metsä Tissuen tuotteiden annostelijat.

Sulje

Logistiikka

MERILOGISTIIKKA

Meriteitse tapahtuvat puuraaka-aineiden tuonti- ja valmiiden tuotteiden vientikuljetukset.

MAALOGISTIIKKA

Puun ja hakkeiden maantie- ja rautatiekuljetukset tuotantolaitoksillemme. Lopputuotteiden maantie- ja rautatiekuljetukset tehtailta satamiin ja terminaaleihin, jatkokuljetukset satamista eteenpäin, suorat asiakastoimitukset sisältäen täydet ja osakuormat sekä jakelun.

SATAMAT JA TERMINAALIT

Satama-, terminaali- ja varastopalvelut, sekä liitännäiset kuljetus- sekä muut logistiikkapalvelut.

Toimittajaksi Metsä Groupille 

Mitä odotamme toimittajiltamme

Olemme aina kiinnostuneita uusista toimittajista. Metsä Groupin toimittajat valitaan sen perusteella, että he noudattavat laajasti kestävän kehityksen aiheita sisältäviä toimittajien eettisiä ohjeita. Lisäksi heidän on oltava:

  • luotettavia
  • kilpailukykyisiä
  • hyvämaineisia
  • päteviä
  • kyvykkäitä
  • ympäristön huomioon ottavia
  • sitoutuneita täyttämään konsernin odotukset.

Yritykset, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä Metsä Groupin kanssa, voivat täyttää yhteydenottolomakkeemme. Otamme yhteyttä, mikäli meillä on tarvetta tarjoamallesi tuotteelle tai palvelulle.

Metsä Groupin eettinen ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä; kaikesta, mikä rikkoo lakia tai ei vastaa Metsä Groupin arvoja tai eettisiä toimintaperiaatteita. Metsä Group haluaa rohkaista omaa ja toimittajiensa henkilöstöä sekä muita sidosryhmiensä edustajia esittämään kysymyksiä ja nostamaan esiin epäkohtia.